Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia na zadanie pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów tj. drogi na działce nr ewid. 2215/9 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Bojanów oraz drogi na dział

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019  r., poz. 1843 z późn. zm.)

1.                Nazwa zadania:  Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów tj. drogi na działce nr ewid. 2215/9 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Bojanów oraz drogi na działce nr ewid. 3049/3 w km 0+092 - 0+362 w miejscowości Przyszów

2.            Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają  przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do niniejszego zapytania

3.            Termin realizacji zamówienia :  45 dni od podpisania umowy 

4.            Kryteria oceny ofert:  cena            90 %

        Gwarancja i rękojmia za wady          10%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

1

Cena oferty

Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

 

 

 

 

90%= 90 pkt

 matematyczny:

 

najniższa zaoferowana cena

……………………………..  x 90

cena oferty badanej

 

 

2

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Długość udzielonego okresu gwarancji jakości  i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości  i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady  na okres dłuższy niż 60 m-cy  do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin  60 m-cy  jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.

10%= 10 pkt

matematyczny

 

(okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie)

…………………………………………………  x 10

(najdłuższy zaoferowany okres gwarancji–max 60 m-cy)

 

       

5.            Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszego ogłoszenia

6.            Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  19.08.2020  roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro

7.            Sposób przygotowania oferty:

1)            zaleca się sporządzenie oferty  na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );

2)            do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

3)            oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

4)            ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

5)            cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

6)            oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

7)            ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „ Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów tj. drogi na działce nr ewid. 2215/9 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Bojanów oraz drogi na działce nr ewid. 3049/3 w km 0+092 - 0+362  w miejscowości Przyszów nie otwierać do dnia  19.08.2020 r. do godz. 15.30”.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

DOKUMENTACJA 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-07
Liczba odwiedzin: 406
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzieleni... Agnieszka Kobylarz 2020-08-07 11:40:43
3 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzieleni... Agnieszka Kobylarz 2020-08-07 11:40:18
2 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzieleni... Agnieszka Kobylarz 2020-08-07 11:39:29
1 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzieleni... Agnieszka Kobylarz 2020-08-07 11:37:07