Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

NIP 865-24-79-435

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

1.Nazwa zadania: Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach  

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat. 1, w tym 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca - drobna) w ilości 2000 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”

Część II 

„Dostawa kruszywa typu lorresta  o frakcji 0/10 mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”. 

2.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na dwie części zamówienia. 

3.Przewidywane miejsca dostawy kruszywa: 

Stany, Przyszów, Bojanów, Gwoździec, Korabina, Laski, Ruda, Burdze, Kołodzieje, Maziarnia, Kozły, Załęże, Cisów Las

4.Wymagania Zamawiającego: 

a) Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

b) Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

c) Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

d) Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. 

e) Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.

f) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia.  

5. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.12.2020 r.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

7. Inne istotne warunki zamówienia: 

- rozliczenie wynagrodzenia na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni

- obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  • w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
  • w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
  • w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru stwierdzając że jakość dostarczonego materiału jest niezgodna ze specyfikacją. 

8. Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia: 30.03.2020 r. do godz. 13.30

w siedzibie Zamawiającego – 

Urząd Gminy Bojanów

ul. Parkowa 5, 

37 – 433 Bojanów ,  sekretariat

2) Otwarcie ofert o godz. 1345 (sala obrad rady gminy)

9. Sposób przygotowania oferty:

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 

3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 

4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; ofertę należy złożyć  w kopercie z dopiskiem: „.Dostawa kruszywa  z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku” – część ……………………. (wskazać nr części zamówienia) 

10. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

1) Robert Sałęga  - 15 8708324 w 26;

2) Krzysztof Kruk -  15 8708324 w 26:

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy

                                                                           …............................................................  

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Bojanów 12.03.2020    

 Formularz ofertowy.doc

Umowa.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-03-12
Udostępniający: Administrator 2020-03-12
Liczba odwiedzin: 350
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2020-03-12 09:48:42
3 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2020-03-12 09:46:00
2 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2020-03-12 09:44:58
1 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2020-03-12 09:43:45