Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

Gmina Bojanów                           
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania:
„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów  w  2020 roku”.       

2.     Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku.
Wykaz asortymentu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zakupu. Szacunkowa ilość podana w formularzu cenowym – nie jest wiążąca dla Zamawiającego.      

3.  Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2020 r.

4.   Planowany termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy.

5.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

6. Inne istotne warunki zamówienia:
- rozliczenie zadania na podstawie F VAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni.

7. Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 15 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 15ºº               

8. Sposób przygotowania oferty:   

1) ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu „OFERTA WYKONAWCY” załącznik nr 1 wraz z załączonym zestawieniem asortymentu proponowanego do zakupu przez Urząd Gminy Bojanów w 2020 roku, załącznik nr 2
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5) wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości asortymentu są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia;
6) w sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych środków pod warunkiem, że środki równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak środki wymienione w załączniku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane środki spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe                 i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te środki lub urządzenia;
7) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
8) osoby uprawnione do kontaktów: Katarzyna Stańkowska- 15 8708326 w 31;

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego pisma)
  • zestawienie środków (załącznik nr 2 do niniejszego pisma)

Bojanów, dn. 19.12.2019 r.
                      

     ….............................................................
                          (podpis Kierownika Zamawiającego)

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy środki czystości - załącznik Nr 1.doc

Zestawienie środków czystości - załącznik Nr 2.doc

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-12-19
Liczba odwiedzin: 381
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czy... Administrator 2019-12-19 14:02:35
2 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czy... Administrator 2019-12-19 14:01:43
1 Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czy... Administrator 2019-12-19 13:57:52