Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące udzielenia zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).


1.    Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580  w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


2.    Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV; Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 dla KR1-2 w ilości średnio 75 kg/m2, Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mienaralno-asfaltowej AC11 dla KR1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem, grubości 15 cm.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-07
Udostępniający: marcin_adm 2018-06-07
Liczba odwiedzin: 684