Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego prowadzonego dla zadania pn. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

Zamawiający - Gmina Bojanów zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dla zadania pn. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

Uzasadnienie 

W wyniku podjętych przez gminę Bojanów konsultacji z instytucją dofinansowującą opracowanie programu nastąpiła rezygnacja z opracowania gminnego programu rewitalizacji na rzecz programu o charakterze lokalnym. W związku z powyższym niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe i nie leży w interesie Gminy.  Natomiast zgodnie z §4 ust. 11 pkt. 3 regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem  Wójta Gminy Bojanów Nr  32/2014  z dnia 16.04.2014 r. Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji, gdy wystąpiła okoliczność powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-12-13
Udostępniający: 2016-12-13
Liczba odwiedzin: 615