Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze”

Bojanów dn. 29.07.2016 r.

Gmina Bojanów                           
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
NIP  865-24-79-435

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze ”


1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Termomodernizacja na którą składają się :
roboty rozbiórkowe 3 756,12

•    roboty ziemne
•    wymiana daszku nad wejściem
•    wymiana stolarki
•    budowa komina
•    docieplenie ścian
•    izolacja termiczna stropu
•    budowa schodów zewnętrznych z kostki betonowej
•    opaska z kostki betonowej
•    malowanie dachu

2.    Termin realizacji zamówienia : 10.12.2016 r.
3.    Kryteria oceny ofert: 100% Cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
4.    Inne istotne warunki zamówienia:
Wymaga się, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane
5.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 8.08.2016 r. godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37 – 433 Bojanów ,  sekretariat
6.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1);
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze  Nie otwierać do dnia do dnia 8.08.2016 r. godz. 11.15”
7.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    Janusz Żołyniak tel. 15 8708326 w. 20;
2)    Agnieszka Szczęch tel. 15 8708326 w. 30
8.    Załączniki do zapytania ofertowego:

  • wzór oferty
  • przedmiar robót
  • wzór umowy

 Załączniki.zip

Wzór oferty.doc

Wzór umowy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-08-01
Udostępniający: Administrator 2016-08-01
Liczba odwiedzin: 6580
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
6 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budy... Administrator 2016-08-01 07:30:41
5 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budy... Administrator 2016-08-01 07:29:45
4 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budy... Administrator 2016-08-01 07:26:40
3 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budy... Administrator 2016-08-01 07:24:48
2 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budy... Administrator 2016-08-01 07:24:21
1 2 Ostatnia