Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty na roboty budowlane pn. Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym dot. usługi ochrony danych osobowych w jednostakch organizacyjnych gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów”
Informacja z otwarcia ofert dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów