UCHWAŁA Nr IX/50/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

UCHWAŁA Nr IX/50/2015

Rady Gminy Bojanów

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zmianami) oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku – Rada Gminy Bojanów u c h w a l a:

 

§ 1

Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Nisku na kadencję 2016 – 2019  w liczbie 2 osób tj.:

1. Bednarczyk Marcela.

2. Kotwica Jan

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RG

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-12-29
Udostępniający: Administrator 2015-12-29
Liczba odwiedzin: 1963
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 UCHWAŁA Nr IX/50/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 paździ... Administrator 2015-12-29 15:37:21
1 UCHWAŁA Nr IX/50/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 paździ... Administrator 2015-12-29 15:36:54