OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

 

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Gminy Bojanów z prośbą o dokonanie wyboru ławników do:        

 • Sądu Rejonowego w Nisku – 2 osoby

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Ławnikiem sądowym  może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie  i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła  30 lat,

 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   co najmniej od roku ,

 • nie przekroczyła  70 lat,

 • jest zdolna, ze względu  na stan  zdrowa, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Ławnikami nie mogą być :

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty:

 • za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 • za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów www.bip.bojanow.pl

 • na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Bojanów www.bojanow.pl

 • w budynku Urzędu Gminy Bojanów (Sekretariat – I piętro).

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Bojanów tj.:

 • poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Wybory ławników odbędą się w terminie do końca października 2015 roku.

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia kandydata na ławnika

Oświadczenia składane przez kandydata

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.doc

Oświadczenie dot. postępowania.doc

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.doc

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-06-03
Udostępniający: Administrator 2015-06-03
Liczba odwiedzin: 3080
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-20... Administrator 2015-06-03 07:16:51
2 OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-20... Administrator 2015-06-03 07:01:32
1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-20... Administrator 2015-06-03 06:58:13