UCHWAŁA Nr VIII/51 /11 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

UCHWAŁA Nr VIII/51 /11

Rady Gminy Bojanów

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku – Rada Gminy Bojanów

u c h w a l a:

§ 1

Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Nisku na kadencję 2012 – 2015 w liczbie 2 osób tj.:

1. Bednarczyk Marcela.

2. Kotwica Jan

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-11-14
Udostępniający: Administrator 2011-11-14
Liczba odwiedzin: 5206
Pokaż rejestr zmian