OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Rada Gminy Bojanów prowadzi nabór na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2012-2015.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Rada Gminy winna wybrać:

- do Sądu Rejonowego w Nisku – 2 ławników

- do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - 1 ławnik, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0 ławników.

W Dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 z dnia 30 maja 2011 roku opublikowano Ustawę z dnia

15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, która, w ustawie

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)) wprowadza szereg zmian dotyczących szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA "KART ZGŁOSZEŃ" UPŁYWA

Z DNIEM 30 CZERWCA 2011 R.

1. Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

jest nieskazitelnego charakteru,

2. ukończyła 30 lat,

3. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,

4. nie przekroczyła 70 lat,

5. jest zdolna, ze względu na stan zdrowa, do pełnienia obowiązków ławnika,

6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. Ławnikami nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1. prezesi właściwych sądów,

2. stowarzyszenia,

3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się

następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,

a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 4, ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 6.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki:

Karta zgłoszenia 2012-2015

Lista osób zglaszających kandydata na lawnika

Oświadczenie dot. wladzy rodzicielskiej

Oświadczenie dot.prowadzenia postępowania o przestępstwo


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-06-13
Udostępniający: Administrator 2011-06-13
Liczba odwiedzin: 25881
Pokaż rejestr zmian