Uchwała Nr XVI/131/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2013

Uchwała Nr XVI/131/12

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) w związku z art. 19 pkt 1 lit. „a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 , poz. 1172) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek opłaty targowej:

1) z tytułu sprzedaży z ręki kosza itp. – 9,00 zł dziennie,

2) z tytułu sprzedaży ze stoiska – 12.00 zł dziennie,

3) z tytułu sprzedaży z powierzchni placu – 14,00 zł dziennie,

4) z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy – 14,00 zł dziennie.

§ 2

Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta.

§ 3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4

Określa się inkasenta do poboru opłaty targowej na terenie gminy Bojanów w osobie Pana Bronisława Żak zam. Bojanów ul. Strażacka 7.

§ 5

Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 30 % zainkasowanych przez inkasenta kwot.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych w 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: marcin_adm 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 3158