Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 2018
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bojanów
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za rok 2018
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ta
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023"
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy