Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014
UCHWAŁA Nr XXX/268/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała nr XXX/267/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXX/266/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2015
Uchwała nr XXX/265/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2015
Uchwała NR XXX/264/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015
Uchwała nr XXX/263/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015
Uchwała nr XXX/262/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
UCHWAŁA Nr XXIX/261/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014
UCHWAŁA Nr XXIX/260/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXIX/259/2014 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 17 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw
UCHWAŁA Nr XXIX/258/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”
UCHWAŁA Nr XXIX/257/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”
UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 20
UCHWAŁA Nr XXVIII/255/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXVII/253/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXVII/ 252 /2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XXVII/251/2014 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Magia Edukacji” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UCHWAŁA Nr XXVII/250/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014
UCHWAŁA Nr XXVII/249/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
U C H W A Ł A NR XXVII/248/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za rok 2013
UCHWAŁA Nr XXVII/247/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXVII/246/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
UCHWAŁA NR XXVI/245/14 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
UCHWAŁA Nr XXVI /244/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów