Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXV/178 /09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXV/177/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA NR XXV/176/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bojanów
Uchwała Nr XXV/175/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazj
Uchwała Nr XXIV/174/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
UCHWAŁA Nr XXIV/173/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę la
UCHWAŁA Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości w sołectwach: Burdze, Cisów Las, Gwoździec, Kozły
UCHWAŁA Nr XXIV/171/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXIV/170/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXIII/169/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości w sołectwach: Bojanów, Bojanów za Rzeką, Ruda na lata 2008-2015
UCHWAŁA Nr XXIII/168/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXIII/166/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXIII/165/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXIII/164/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2008 - 2013
UCHWAŁA XXIII/163/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA Nr XXII/162/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do
UCHWAŁA Nr XXII/161/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojanów do wystawienia weksla
UCHWAŁA Nr XXII/160/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojanów na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2008 - 2013
Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Bojanów na lata 2008 -2013
Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/156/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/155/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego