Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr VII/ 52 /07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi stalowowolskiemu
UCHWAŁA Nr VII/51//07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzikowiec
UCHWAŁA Nr VII/50/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu
UCHWAŁA Nr VII/49/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
UCHWAŁA Nr VII/48/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimna
UCHWAŁA Nr VII/46/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie
UCHWAŁA Nr VII/45/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA Nr VII/44/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
UCHWAŁA Nr VII/43/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr VI/ 42 /07 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bojanowie
UCHWAŁA Nr VI/41/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA Nr VI/40/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi stalowowolskiemu.
UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczego gminy Bojanów na 2007 rok
Uchwała nr VI/38/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
UCHWAŁA Nr V/37 /07 Rady Gminy Bojanów w sprawie podziału sołectwa Bojanów oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom
UCHWAŁA Nr V/36/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie podziału sołectwa Stany oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom
UCHWAŁA Nr V/35 /07 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie podziału sołectwa Przyszów II oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom
UCHWAŁA Nr V/34 /07 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie.
UCHWAŁA Nr IV/32 /06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przyszów II
UCHWAŁA Nr IV/31 /06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stany
UCHWAŁA Nr IV/30/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bojanów
UCHWAŁA Nr IV/29 /06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojanów na 2007 rok
UCHWAŁA Nr IV/27/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2007 rok