Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr XIII/103/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków cz
UCHWAŁA Nr XIII/102/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XIII/101/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi stalowowolskiemu
UCHWAŁA Nr XIII/100/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
UCHWAŁA Nr XIII/99/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA Nr XIII/98/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę
Uchwała Nr XIII/97/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych w gminie Bojanów
UCHWAŁA Nr XII/96/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XII/95/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gmina Bojanów a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego prz
UCHWAŁA Nr XII/94/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów kom
UCHWAŁA Nr XII/93/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojanów na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XII/92/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XII/91/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 200
Uchwała Nr XII/90/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2008
Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany kwoty wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów
UCHWAŁA Nr XII/88/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA Nr XII/87/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku
UCHWAŁA Nr XII/86/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bojanów na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XII/85/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia na 2008 rok dla zakładu budżetowego pod nazwą: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji prze
UCHWAŁA Nr XI/84/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XI/83/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XI/82/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bojanów o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XI/81/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku
Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XI/79/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2008 rok