PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.


W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2017  roku.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej,
b)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego,
d)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola
e)     na realizację zadania publicznego.
5.    Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:
a)    wystąpienie Wójta Gminy,
b)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018,
c)    przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej poszczególnych Komisji Rady Gminy,
d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej gminy Bojanów na rok 2018,
e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018,
f)    podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018.
6.    Uchwalenie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów:
a)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b)    podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na rok 2017,
b)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
c)    wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
d)    wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów,
e)    zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
f)    zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów” w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
8.    Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok:
a)    Komisji Rewizyjnej,
b)    Komisji Finansów i Rozwoju,
c)    Komisji Spraw Społecznych.
9.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie:

 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów,
 • zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów” w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektów uchwał.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 30 listopada 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

 • oddania do użytkowania obiektów mostów na rzece i starorzeczu Łęg w miejscowości Przyszów,
 • wykonania przepięcia  sieci wodociągowej dostarczającej wodę mieszkańcom Pietropola do wodociągu gm. Majdan Królewski,
 • projektu Domu Opieki Dziennej w Maziarni (Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.898.038,20 zł. na remont i adaptację budynku szkoły  po potrzeby tej placówki. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.999.800,00 zł. Dom zapewniać będzie opiekę dzienną dla 30 osób. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie),
 • przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych (wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy. Stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pozostaną na tym samym poziomie).

W tym punkcie obrad radny Pan Jerzy Pasek zapytał o remont objazdu przez Przyszów Szlacheckie.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, iż pobocza i ubytki w nawierzchni zostały poprawione przez Urząd Gminy w tym miesiącu. W okresie wiosennym będziemy realizować remont tego objazdu. 

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu  30 listopada 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w |Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/225/2017 w sprawie ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na przebudowę drogi powiatowej Grębów – Stany w kwocie 800.000,00 zł.
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/226/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania  publicznego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w kwocie 10.000,00 zł.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwalę Nr XXVIII/227/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej w kwocie  2.460,00 zł.
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/228/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odnosząc się do budżetu gminy poinformował  o wydatkach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku uwzględniając następujące działania:

 • przekazanie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej Grębów – Stany w kwocie 800.000,00 zł,
 • dotację celową przeznaczoną na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów w kwocie 400.000,00 zł,
 • przebudowę szkoły w Gwoźdźcu (dobudowa nowej części – 5 sal lekcyjnych wraz z kompleksem sanitarnym) - 300.000,00 zł,
 • przebudowę szkoły w Przyszowie (przebudowa części szkoły o dodatkowe 2 sale lekcyjne) w kwocie 100.000,00 zł,
 • budowę parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie Zapuściu 20.338,80 zł,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej (Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin  poinformował, iż gmina stara się o odzyskanie zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2 mln zł płatnych w ratach przez 10 lat. Zasygnalizował, iż Gmina może zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i na spłatę pożyczki  przeznaczyć środki   ze zwrotu podatku VAT. Poinformował, że w  II kwartale 2018 r. planuje się ogłosić przetarg na kolejny etap kanalizacji tj.: Zapuście, Staw, Ruda.
 • zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa – 90.000,00 zł,
 • zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg  - 46.575,00 zł,
 • przebudowę placu zabaw w miejscowości Stany, ul. Kozły – 27.500,00 zł
 • budowę placu zabaw w miejscowości  Ruda – 65.000,00 zł,
 • budowę kładki na rzece Łęg w miejscowości Burdze – 20.000,00 zł,
 • przebudowę części budynku po byłej szkole w Maziarni pod potrzeby Domu Opieki Dziennej dla osób starszych – 70.000,00 zł,
 • dotacje celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego dla Parafii Stany – 70.000,00 zł,
 • budowę boiska w miejscowości Burdze – 115.000,00 zł,
 • budowę boiska w miejscowości  Korabina 250.000,00 zł,
 • budowę obiektu sportowego w Stanach – 1.387.000,00 zł.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz podziękował za uwzględnienie w budżecie gminy budowy boiska w Burdzach i zapytał, czy zabezpieczone w budżecie gminy środki wystarczą na realizację tego zadania?
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż kwota ta wynika z wniosku, jaki został złożony o dofinansowanie tego zadania w ramach Lokalnej Grupy Działania. Po przetargu będzie znany koszt tej inwestycji. Wójt zaznaczył, że jeżeli trzeba będzie dołożyć środków, to w ramach zmian w budżecie dokonamy przeniesienia brakującej kwoty na to zadanie.

Ad. 5b
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłej na sesję Pani Irenie Delekta. Wystąpiła ona z prośbą o zaprojektowanie boiska w Korabinie tak, aby pozostał budynek po byłej szkole. Podkreśliła, że z taką prośbą przybyła na sesję rady gminy.
Radny – Pan Damian Zakrzewski zwrócił się z zapytaniem w sprawie planowanej budowy niecki basenowej przy szkole w Stanach.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie hali sportowej i niecki basenowej przy PSP w Stanach. Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie wówczas zadanie zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Wójt zaznaczył, że będzie to niecka treningowa do nauki pływania. Zamiarem jest, aby wszystkie dzieci z terenu gminy 2 godziny tygodniowo uczestniczyły w tych zajęciach. Dalej radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę , że wydatki zaplanowane w 2018 roku na administrację publiczną wzrosły w porównaniu do roku 2017. Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz wyjaśniła, że wzrost wydatków wiąże się  z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych oraz z wynikającym z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy okresowym zatrudnieniem pracowników, którzy w 2017 r. byli zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych. W tym dziale mieszczą się również wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które również wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Skarbnik Gminy poinformowała radnego, iż największy wzrost w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w dziale oświata, a w szczególności  w wynagrodzeniach i pochodnych, co w porównaniu do działu administracja ma istotny wpływ na budżet. W uzupełnieniu Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz  poinformowała, że nie nastąpił wzrost zatrudnienia pracowników w Urzędzie Gminy.

Ad. 5c
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie ustnych opinii do projektu budżetu gminy na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2018 rok.
Komisja  wypracowała pozytywną opinię do przedłożonego projektu budżetu przy: 7 głosach – za i 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Mieczysław Sasiela poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 r. przeanalizowała projekt budżetu gminy na 2018 r. i przy:7 głosach – za i 1 głosie wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Józef Grabiec poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku jednogłośnie  postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu gminy na 2018 rok.

Ad. 5d
Skarbnik Gminy - Pani Beata Stolarz przedstawiła uchwalę Nr XV/214/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018.
Projekt uchwały budżetowej zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5e
Radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że jest to budżet niesprawiedliwy. Podkreślił, iż faworyzowana jest miejscowość Stany, gdzie planowana jest budowa boiska do minigolfa i basen. Małe miejscowości nie potrafią się odnaleźć  w tym budżecie i są marginalizowane.  Powiedział: „w naszej gminie w małych miejscowościach jest wiele do zrobienia, a w Stanach są luksusy”. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zaznaczył, iż każdy z radnych ma oczekiwania w zakresie budżetu gminy i jako rada  staramy się je realizować na miarę potrzeb i możliwości finansowych. 
Radny – Pan Henryk Lebioda zapytał o inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej.
Wójt Gminy Wójt Gminy poinformował, iż będą remontowane najpilniejsze odcinki dróg w miejscowościach: Cisów Las, Korabina, Bojanów, ul. Łęgowa, Kozły – Załęże (droga do Tonderysa), Kozły, Występ. Wójt zasygnalizował, ze będą remontowane również drogi poscaleniowe w ramach pozyskanych środków na ten cel.
W tym punkcie obrad Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Damiana Zakrzewskiego w sprawie budowy boiska do minigolfa w miejscowości Stany. Przypomniał, że Gmina Bojanów należy do Lokalnej Grupy Rybackiej i w ramach tego działania został ogłoszony nabór wniosków. Zadaniem, które mogło się wpisać w to działanie jest zagospodarowanie terenu wokół łowiska poprzez budowę boiska do minigolfa.
Radny Pan Jan Luboch nadmienił, iż  wnioskował o remont przepustu i drogi w miejscowości Laski, jednakże zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie gminy i trudno mu głosować nad tym budżetem.
Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, iż inwestowanie w zadania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa np. budowa chodników jest ważniejsze niż inwestowanie w „luksusy”.

Ad. 5f
Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2018 rok
Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za,  4 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę budżetową Gminy Bojanów na rok 2018 Nr XXVIII/229/2018
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 – min. przerwę w obradach sesji.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 6a
Skarbnik Gminy - Pani Beata Stolarz  przedstawiła uchwałę Nr XV/216/2017 z dnia
23 listopada 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Ad. 6b
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie - wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXVIII/230/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7a
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę  17.000,00 zł. Powyższą kwotę stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Następnie omówiła zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 100.732.84 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: wykonanie monitoringu w szkole w Przyszowie, opłaty za dzieci  z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli, przesunięcia środków między działami, zwiększenie wydatków na dożywianie uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie Zapściu.
Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 83.732,84 zł. Zmiany te dotyczą zmniejszenia wkładu własnego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz przesunięć środków między działami i paragrafami.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXVIII/231/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7b
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/232/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7c
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła projekt uchwały  w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/233/2016 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.
Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Edward Sulich zapytał, czy podjęcie uchwały wiąże się z budową wiat przystankowych, czy tylko lokalizacją przystanków?
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Bojanów – Pan Robert Sałęga wyjaśnił, iż w miejscu w którym oczekują dzieci na autobus nie ma możliwości wybudowania wiaty przystankowej z uwagi na niespełnienie wymogów  w zakresie szerokości jezdni. Podjęcie uchwały stwarza możliwość dalszych prac związanych z budową wiat przystankowych. Wójt Gminy poinformował, iż o dowóz zwróciły się matki dzieci z ul. Staw i ul. Szlachecka które korzystały z tej możliwości w trakcie objazdu w związku z remontem mostów  w Przyszowie. Aby można było dowozić dzieci trzeba pokazać przystanki dla autobusów komunikacji publicznej.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/234/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7e
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała o wszczętym postępowaniu nadzorczym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozbadaniu uchwały z  30 listopada br. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Z uwagi na powyższe zaproponowaliśmy uchylenie chwały będącej przedmiotem postępowania nadzorczego i podjęcie nowej zgodnej z prawem.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/235/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów” w ramach Osi VIII integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług  społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest konieczne celem podpisania umowy  o dofinansowanie projektu.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/236/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów” w ramach Osi VIII integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług  społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, iż Komisje Rady Gminy na swych posiedzeniach opracowały plany pracy komisji na 2018 rok. Na dzisiejszej sesji  te plany pracy zostaną zatwierdzone przez Radę Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni wnoszą uwagi do przedłożonych planów pracy Komisji Rady Gminy?
Radni nie wnieśli uwag do planów pracy komisji wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie plany pracy komisji.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy, Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy.
Plany pracy poszczególnych komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Radny Pan Jerzy Pasek zwrócił się, aby protokoły z obrad sesji były wcześniej zamieszczane na stronie biuletynu informacji publicznej, niż miało to miejsc z ostatnim protokołem.
Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz.
Radny Rady Powiatu – Pan Edward Sulich nawiązał do budynku po byłej szkole w Korabinie. Wyraził pogląd, że ten budynek należy pozostawić. Na zagospodarowanie tego budynku ma koncepcję grupa mieszkańców Korabiny.
Radny – Pan Gustaw Konefał nadmienił, że na poprzedniej sesji zapytał o sprawę budowy kanalizacji sanitarnej w Stanach, ul. Krochowa i ta wypowiedź nie została zamieszczona w protokole z obrad sesji.
Wójt Gminy – Pan Sławomir wyjaśnił, że zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krochowej będzie włączone w zakres robót w II kwartale 2018 r.
Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie w zakresie zmian personalnych w działalności kultury.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o złożeniu rezygnacji z pracy przez Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie z dniem 31 grudnia br.
W dalszym toku obrad radny – Pan Józef Grabiec w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi radnego Zakrzewskiego odnośnie inwestycji w miejscowości Stany nadmienił, iż ten  nie składał wniosków o inwestycje tylko zgłaszał sprawę, aby gmina podjęła działania w zakresie wyłapywania psów w miejscowości Gwoździec.
Radny Zakrzewski odpowiedział, że szereg spraw zgłaszał na zebraniach wiejskich.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że mimo, iż radny Zakrzewski nie zabiegał o inwestycje w miejscowości Gwoździec, to rada popierała wnioski Wójta o realizację zadań w tej miejscowości chociażby o rozbudowę szkoły.
W tym punkcie obrad radny Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że będzie starał się być obecny na posiedzeniach komisji rady, chociaż nie jest powołany do żadnej z tych komisji.
Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do przyjętego budżetu podziękował radzie za poparcie wniosków Wójta Gminy o rozbudowę szkoły w Gwoźdźcu i Przyszowie oraz przebudowę części budynku po byłej szkole w Maziarni z przeznaczeniem na działalność Domu Opieki Dziennej dla osób starszych.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy na rok 2018.

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVIII sesji  Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono:
Protokolant: E. Pakuła

                       

         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Emil Bieleń

                                   


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-22
Udostępniający: Administrator 2018-01-22
Liczba odwiedzin: 497
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator 2018-01-22 12:50:21
1 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyte... Administrator 2018-01-22 12:46:56