Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 12 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.
Nieobecni radni: Pan Stanisław Pitak, Pan Jan Puzio, Pan Damian Zakrzewski.
Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 września 2017  roku.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
b)    zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018,
c)    określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018,
d)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2018,
e)    zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów,
g)    zmieniająca uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h)    warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
i)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
j)    przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018 rok,
k)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia,
l)    przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej,
m)    zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Bojanów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
n)    przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym  lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
o)    zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
p)    zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów”,
q)    uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
r)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,
s)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
t)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bojanów.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2016/2017.
6.    Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
7.   Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
8.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do tego protokołu.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 29 września 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:
1.    Zakończenia budowy wielofunkcyjnego boiska w Przyszowie Rudzie na działce przy świetlicy wiejskiej (Boisko o wymiarach 17x29 m posiada nawierzchnię poliuretanową, a w skład boiska wchodzą: bramki do piłki ręcznej zamontowane pod koszami koszykówki – 2 szt., boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, kort tenisowy, ogrodzenie boiska, odwodnienie - drenaż francuski, oświetlenie boiska. Wykonawcą zadania była firma FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej. Całkowity kosz budowy boiska wyniósł 262 873 zł. Zgodnie z informacją Wykonawcy prace przy zagospodarowaniu terenu przy boisku i świetlicy wiejskiej  w ramach funduszu sołeckiego rozpoczną się początkiem przyszłego tygodnia),
2.    Budowy boiska wielofunkcyjnego w Maziarni ( zadanie zostało zrealizowane w 90 %.
Ze względu na zastrzeżenia do nawierzchni EPDM wykonanej na boisku i niekorzystne warunki pogodowe do prowadzenia prac przy nawierzchni poliuretanowej zdecydowano o przesunięciu terminu realizacji inwestycji na 30.04.2018 roku.),
3.    Budowy bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100, budynku zaplecza w Stanach. (Zaawansowanie prac:
Roboty przygotowawcze 8 610,00 zł
Budynek zaplecza 61 500,02 zł
Nawierzchnia 93 739,36 zł
Przyłącz wod-kan  do budynku 251344,56 zł
Razem 415 193,94 zł),

4.    Kontynuacji prac przy budowie  sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów  (Zaawansowanie prac:
Sieć grawitacyjna i tłoczna 516 505,98 zł
sieć wodociągowa 38 070,84 zł
Razem 554 576,82 zł),
5.    Przepięcia sieci wodciągowej w miejscowości Pietropole (W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy wykonaniu przepięcia  sieci wodociągowej mieszkańców Pietropola do wodociągu gm. Majdan Królewski, koszt zadania to 60 tys. zł)
6.    Zakończenia prac przy budowie budynku garażowego w Bojanowie (wybudowano budynek garażowy  sześciostanowiskowy, niepodpiwniczony z dachem kopertowym czterospadowym o drewnianej konstrukcji, pokrytym blachą płaską.  W dniu 28.11.2017 r. Gmina Bojanów przekazał  nieodpłatnie  na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie garaż z dwoma stanowiskami oraz pomieszczenie depozytowe.
7.    Projektu „ w Stumilowym lesie”  ("W stumilowym lesie" to utworzenie nowego OWP
w Stanach dla 25 dzieci z Gminy Bojanów. Na wyposażenie zaplanowano 105 tys. zł. Łączny koszt wkładu własnego wyniesie 38 649 zł, czyli 11% wartości projektu. Planowany jest oprócz zabawek i wyposażenia sali  dla dzieci zakup profesjonalnej zmywarki z funkcją wyparzania o wartości 5000 zł, monitora dotykowego z androidem 65 cali za 13 tys. zł oraz stołu terapeutycznego za 11 tys. zł. Zajęcia przy stole motywują do podejmowania aktywności fizycznej, poprawiającej motorykę, koordynację, spostrzegawczość i szybkość reakcji, ale są także okazją do interakcji społecznych i po prostu dobrą zabawą. Bedzie wykorzystywany do pracy z dziećmi z orzeczeniami),
8.    Doposażenia Oddziału Przedszkolnego w Stanach (W ramach projektu "Przedszkolaki na start" Gmina Bojanów wraz z partnerem HCC Consulting Hubert Czub z Tarnobrzegu zadbała o doposażenie Oddziału Przedszkolnego w Stanach w najwyższej jakości sprzęt i zabawki o łącznej wartości 67 tys. zł. Do najbardziej widowiskowych pozycji zaliczyć można magiczny dywan z rzutnikiem 3 D, zdalnie sterowany ekran wysokiej klasy 2,5 mx2,5 m z projektorem i rzutnikiem, tworzącym salę kinową dla dzieci. Sam sprzęt multimedialny, w tym laptop, urządzenie wielofunkcyjne z drukarką, kopiarką i skanerem to koszt około 10 tys. zł. Około 250 wysokiej jakości zabawek trafiło do dzieci z oddziału.
9.    Budowy mostów w Bojanowie na starorzeczu i w miejscowości Przyszów (prace na tych obiektach są na ukończeniu),
10.    Oznakowania ulic w Przyszowie (rozpoczęło się oznakowanie ulic),
11.    Przystosowania budynku po byłej szkole w Maziarni na Dom Dziennego Pobytu (zostanie złożony wniosek do Regionalnego Programu Polityki Społecznej o dofinasowanie przystosowania budynku pod potrzeby osób starszych. Projekt opiewa na prawie 2 mln zł),
12.    Rozbudowy szkoły w Gwoźdźcu (obecnie trwają prace nad dokumentacja projektową
i wiosną planujemy ogłosić przetarg na to zadanie),
13.    Lokalizacji kładki w miejscowości Burdze (Wojskowy Instytut Technologiczny Uzbrojenia w Zielonce zadeklarował wybudowanie kładki. Gmina wyłoży na to zadanie 20 tys. zł).

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 września 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Pani Irena Pistor poinformowała, iż proponuje się pozostawić  na poziomie ubiegłego roku wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bojanów na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XXVII/205/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bojanów na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Pani Irena Pistor poinformowała, iż proponuje się pozostawić dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2018 rok i omówiła projekt uchwały w tym zakresie.
Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XXVII/206/2017
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c
Pracownik tut. urzędu Pani Irena Pistor poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok zakłada pozostawienie tego podatku na poziomie ubiegłego roku.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2018.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła
uchwałę Nr XXVII/207/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Pani Irena Pistor omówiła projekt uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/208/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach poinformował, iż taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie ulega zmianie i wynosi 5,05 zł brutto za 1m3  ścieków dla wszystkich odbiorców usług.
Kierownik zasygnalizował, że jest to ostatnie zatwierdzenie taryfy przez Radę Gminy i stawka taryfy będzie obowiązywać przez 180 dni. Zgodnie z nowym Prawem wodnym od 1 stycznia 2018 roku zacznie funkcjonować nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które w swej kompetencji będzie mieć między innymi zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/209/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f
Inspektor ds. gospodarki odpadami – Pani Wanda Jaskot wyjaśniła, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów należy wprowadzić zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.  Zgodnie  z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu należy ustalić rodzaj, minimalną pojemność, oznaczenie i kolorystykę pojemników  do zbierania wybranych frakcji odpadów.
Następnie Pani Wanda Jaskot omówiła zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/210/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g
Pracownik tut. urzędu – Pani Wanda Jaskot nadmieniła, iż wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów obliguje gminę do zmiany  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła
uchwałę Nr XXVII/211/2017
zmieniającą uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska omówiła projekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/212/2017
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/213/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018 rok.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXVII/214/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k
Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami - Pani Agnieszka Szczęch  omówiła główne cele i założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia. Plan obejmuje obszar o pow. około 20,1 ha położony w kierunku północno – wschodnim od centrum miejscowości po zachodniej stronie rzeki Łęg. W granicach planu ustala się tereny o różnym przeznaczeniu: teren zabudowy usługowej o pow. około 13,9 ha z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym usługi zdrowia i opieki zdrowotnej oraz działalność handlową,  teren zieleni około 5,4 ha, teren drogi wewnętrznej o pow. około 0,8 ha.
Wójt Gminy zasygnalizował, aby w tym terenie uwzględnić lądowisko dla śmigłowców Ad. 4Służby Ratownictwa Medycznego.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXVII/215/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l
Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska – Pani Anna Rachwał omówiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody w miejscowości Stany.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/216/2017 w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m
Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska – Pani Anna Rachwał poinformowała o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zmiana ustawy wprowadziła zapis, iż  z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na  dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/217/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4n
Kierownik Centrum  Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara  Lubas poinformowała, iż przystępujemy do utworzenia nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Jesteśmy po pozytywnej ocenie negocjacji  w przedmiocie tego projektu.
Następnie Pani Kierownik CUW przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/218/2017
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4o
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas przedstawiła projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego„W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/219/2017 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego
„W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  na wniosek radnych ogłosił 15 min. przerwę  w obradach sesji.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 4p
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, iż  w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych, a zadanie będzie realizowane w przyszłym roku i dlatego należy podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania. Przewodniczący Rady Gminy skierował zapytanie w sprawie ściągalności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pracownik tut. urzędu – Pani Wanda Jaskot poinformowała, iż nie wszyscy mieszkańcy gminy wywiązują się z obowiązku ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec takich osób są sporządzane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, który prowadzi postępowanie o ściągalność tych należności. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/220/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4q
W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin  wyjaśnił, iż w nawiązaniu do pisma Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli dotyczącego przeniesienia środków finansowych  z roku 2017  na rok 2018 na realizację zadania pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej Grębów – Stany”  należy uchylić uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Kwota zaplanowana na udzielenie pomocy  zostanie przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wójt podkreślił, że w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zostały  zabezpieczone środki w  kwocie 800 tys. zł na udzielenie pomocy dla powiatu na powyższe zadanie.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.
Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/221/2017 uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4r
Skarbnik Gminy – Pani Beata  Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 318.130,05 zł. Powyższą kwotę stanowią: wpływy ze sprzedaży działek budowlanych na terenie gminy, zwrot kosztów za naprawę centrali telefonicznej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, zmiana klasyfikacji budżetowej.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 181.897,61zł, które dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej.
Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 964.225,45 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: wypłatę odszkodowania za przepinkę wodociągu w Pietropolu, usługi geodezyjne, zakup materiałów promocyjnych, bieżące utrzymanie CUW, wypłatę diet dla radnych , wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji, remont aparatów tlenowych dla OSP, profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, bieżące funkcjonowanie GOPS, wypłatę stypendium dla uczniów, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zakup oświetlenia ozdobnego, budowę oświetlenia ulicznego Przyszów Staw – skrzyżowanie, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Burdze, opracowanie dokumentacji na halę sportową i nieckę basenową przy PSP w Stanach oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku po byłej szkole w Maziarni na Dom Dziennego Pobytu.
Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 827.993,01zł. Zmiany te dotyczą:  przesunięć środków między działami i paragrafami oraz zmniejszenia wydatków na spłatę odsetek od kredytów, zmniejszenia wydatków na pomoc finansową dla powiatu stalowowolskiego,  zmniejszenia dotacji dla Parafii Stany oraz na zagospodarowanie terenu wokół łowiska w miejscowości Stany.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do środków zaplanowanych na nieckę treningową do nauki pływania przy szkole w Stanach.  Zasygnalizował, iż roczne utrzymanie basenu to koszt około 300 tys. zł. Planujemy złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o pozyskanie środków na to zadanie.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXVII/222/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4s
Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVII/223/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4t
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała o złożeniu skargi na działalność Wójta do Starosty Stalowowolskiego z prośbą o pomoc w budowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda. W trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego starosta przesłał  skargę do Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów, celem rozpatrzenia przez Radę Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy nadał bieg skardze poprzez przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu zarzutów podniesionych w skardze oraz zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy W powyższej sprawie głos zabrał sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus. Poinformował,  iż brak linii niskiego napięcia przy drodze wymaga budowy niezależnego odcinka oświetlenia ulicznego. Sami zaineresowani budową  oświetlenia ulicznego nie wyrazili zgody na lokalizację słupów energetycznych na prywatnej posesji.
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej  - Pan Robert Sałęga podkreślił, iż w sołectwie Ruda założono 22 lampy oświetlenia ulicznego, gdzie była możliwość podwieszenia linii oświetlenia ulicznego.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
Rada Gminy biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia  uznała skargę za bezzasadną i w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/224/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 i poprosił o ewentualne zapytania w tym zakresie.
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas nadmieniła, iż niniejsza informacja zawiera dane będące podstawą wielu analiz i sprawozdań, o tym,  w jaki sposób Gmina Bojanów realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 2016/2017.
Informacja ta została przyjęta przez Radę Gminy bez uwag  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała o przekazaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby obowiązane, wg stanu na dzień 31.12.2016 r., oraz w związku
z odwołaniem i powołaniem na stanowiska w 2017 roku. Ogółem wpłynęło 32 oświadczenia majątkowe, które poddane zostały analizie pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia, poprzez porównanie danych zawartych w ich treści z informacjami pozostającymi w dyspozycjo organu podatkowego. W wyniku weryfikacji oświadczeń majątkowych pod katem formalnym, nie stwierdzono braku lub nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez obowiązane osoby. Przeprowadzona analiza złożonych dokumentów ujawniła nieprawidłowości.

Ad. 7
Sołtys Sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica poruszył problem zagospodarowania czasu wolnego młodzieży  i zwrócił uwagę na potrzebę wydłużenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w okresie zimowym.Powyższą propozycję poprał radny – Pan Józef Grabiec i zasugerował wydłużenie czasu pracy w Domu Kultury w Stanach. Radny Pan Jerzy Pasek przywołał temat remontu drogi Przyszów – Szlacheckie.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż remont drogi zostanie wykonany po odbiorze mostów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nawiązał do sprawy budynku po byłej szkole w Korabinie. Poinformował o piśmie złożonym przez mieszkańców, którzy proszą aby tego budynku nie rozbierać. Przewodniczący wspomniał również, iż mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim w Korabinie wyrazili zgodę na rozbiórkę budynku po byłej szkole.
Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin poinformował, iż w zebraniu wiejskim w Korabinie uczestniczyło 40 osób. Mieszkańcy podjęli decyzję o rozbiórce  tego budynku i wnioskowali o budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej na działce po byłej  szkole. Wójt wspomniał, że zadanie budowy boiska w Korabinie zostało wpisane do projektu budżetu gminy na 2018 rok.
Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Zbigniew Serafin nawiązał do potrzeby wymiany słupów energetycznych w miejscowości Maziarnia.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż Zakład Energetyczny planuje wymianę sieci energetycznej w Przyszowie, ponieważ stan tej sieci jest gorszy niż w Maziarni.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:
Protokolant: E. Pakuła


                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Emil Bieleń
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-12-27
Udostępniający: 2017-12-27
Liczba odwiedzin: 223