PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Występ,

b)wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Nieroda,

c)uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów,

d)przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów”,

e)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,

f)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

g)nadania nazwy ulicy w miejscowości Bojanów.

5.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, iż wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji i ten punkt nie został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, iż ta sugestia radnego zostanie poddana pod dyskusję we wolnych wnioskach.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: 

  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 31 sierpnia 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

  • podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszów, Maziarnia i Kołodzieje wraz z siecią wodociągową, w miejscowości Przyszów
  • realizacji inwestycji dwóch boisk wielofunkcyjnych i kompleksu sportowego (Trwają prace na obiektach sportowych w miejscowości Ruda i Maziarnia. Na kompleksie  sportowym w miejscowości Stany finalizowane są roboty ziemne w zakresie profilowania płyty boiska),
  • ozstrzygnięcia rozeznania cenowego na prace konserwatorskie przy kaplicy i kościele zabytkowym w Stanach (Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2018 roku).

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, iż Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy na posiedzeniu Komisji wystąpił z wnioskiem o przygotowanie na sesję informacji w sprawie sprzedaży mienia gminnego w sołectwie Przyszów za lata 2013 – 2017 i kosztach poniesionych na realizację inwestycji w sołectwie. Następnie przedstawił informację w tym zakresie. Z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego w sołectwie Przyszów w latach 2013 – 2017 uzyskano kwotę 426.000,00  zł, a koszt inwestycji zrealizowanych w tych latach wynosi 6.365.000,00 zł. Uzyskane dochody stanowią 6,7% zrealizowanych inwestycji. 

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 sierpnia 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działająca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaopiniowała pozytywnie zmianę rodzaju miejscowości Kołodzieje , przysiółek wsi Przyszów na wieś Kołodzieje, miejscowości Ruda, przysiółek wsi Przyszów na wieś Ruda, miejscowości Burdze, przysiółek wsi Przyszów na wieś Burdze.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych zaopiniowała negatywnie wniosek o zniesienie nazwy miejscowości Występ, przysiółek wsi Przyszów. Ze względów lokalizacyjnych miejscowość stanowi dobry punkt orientacyjny w terenie. Komisja proponuje, aby miejscowość Występ stanowiła przysiółek wsi Kołodzieje.

Komisja negatywnie odniosła się do propozycji zniesienia nazwy miejscowości Nieroda, przysiółek wsi Przyszów. Komisja proponuje przynależność miejscowości Nieroda do przysiółka wsi Ruda.

Po przekazaniu stanowiska Rady Gminy akceptującego propozycje Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w kwestii przynależności miejscowości Występ i miejscowości Nieroda, przedmiotowe zmiany będą mogły być ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zasugerował wyrazić negatywną opinię w tym zakresie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż brak pozytywnego rozstrzygnięcia przez radę proponowanych zmian wydłuży termin załatwienia wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Występ.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVI/198/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Występ.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Nieroda.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/199/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przynależności miejscowości Nieroda.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Pracownik Urzędu Gminy  ds. planowania przestrzennego gminy – Pan Janusz Żołyniak udzielił wyjaśnień w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Podstawą opracowania zmiany Studium jest uchwała Rady Gminy Bojanów 

Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów, dotycząca zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz dotychczasowego przeznaczenia terenów. Zmiana obejmuje obszar stanowiący tereny pastwisk trwałych oraz drogi położony w miejscowości Stany po zachodniej stronie rzeki Łęg zlokalizowany w kierunku północno – wschodnim od centrum miejscowości.

Na terenie objętym zmianą wyznacza się teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod usługi komercyjne w tym usługi zdrowia i opieki zdrowotnej oraz działalność  handlową.

Przedmiotowy obszar otrzymuje nowe przeznaczenie zabudowy usługowej o powierzchni około 14,7 ha i wskazuje nowy teren zieleni położony wzdłuż rzeki Łęg o powierzchni około 5,5 ha. Przedmiotowa zmiana Studium poszerza rezerwę terenów zabudowy usługowej przez co stwarza warunki dla lokalizacji nowych form działalności gospodarczej. Zmiana Studium wynika z konieczności uściślenia polityki przestrzennej gminy i dostosowania jej do realnych potrzeb i możliwości rozwoju przestrzennego  gminy oraz społeczności lokalnej.

Radny – Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie w sprawie ogłoszenia przetargu na zagospodarowanie terenu objętego zmianą Studium.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż  przetarg na zagospodarowanie tego terenu nie może być ogłoszony przed przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, co jest korzystne z punktu ekonomicznego dla gminy ponieważ teren objęty planem będzie miał dużo wyższe wartości niż przed uchwaleniem. Nadmienił, iż  proponuje przyjęcie koncepcji umowy użytkowania wieczystego nieruchomości, z warunkiem zagospodarowania części nieruchomości w ciągu 5 lat. Plan wskazuje na działalność usługową leczniczą i rehabilitacyjną.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXVI/200/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska – Pani Anna Rachwał omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów.

W lutym br. Gmina Bojanów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten został opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia  PROCARPATHIA. 

Przeprowadzono diagnozę zjawisk społeczno – ekonomiczno - przestrzennych wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  Do obszaru rewitalizacji zakwalifikowano pięć sołectw: Kozły – Załęże, Burdze, Cisów Las, Stany, Gwoździec. Sołectwa wyznaczone do rewitalizacji zostały wskazane w ramach konsultacji społecznych jako obszar wymagający interwencji. Komitet ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  zwrócił pierwotny projekt programu do korekty i obecnie dokument zawiera sugerowane poprawki. Zmianie uległy przedsięwzięcia rewitalizacyjne, większą uwagę zwrócono na projekty społeczne a projekty inwestycyjne stanowią uzupełnienie działań rewitalizacyjnych.

Radny Pan Łukasz Żukowicz odnosząc się do programu rewitalizacji wyraził obawy o  realizację działań inwestycyjnych.

Wójt wyjaśnił, iż zadania nakreślone w programie będą wybierane do wniosku o dofinansowanie, kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków a wprowadzenie projektów społecznych nie zagrozi realizacji przewidzianych w Programie zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/201/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował  problemy występujące  w obszarze oświaty, związane z brakiem dodatkowych środków na dostosowanie budynków szkół do  potrzeb szkoły ośmioklasowej w Przyszowie i Gwoźdźcu.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy analizowano sprawę problemów lokalowych szkoły w Przyszowie i podjęto decyzję, aby część niezagospodarowanej powierzchni obiektu przeznaczyć na wykonanie 3 klas lekcyjnych. Należy uzyskać nowe pozwolenie na budowę ponieważ poprzednie wygasło.

Wójt podkreślił, iż dużo większy problem stanowi przystosowanie obiektu szkoły w Gwoźdźcu do bieżących potrzeb. Po wstępnej konsultacji projektowej dostosowanie obiektu będzie droższe niż dobudowa nowej części szkoły w parterze o dodatkowe 4 klasy lekcyjne. Zadanie musiałoby być realizowane z własnych środków gminy.

Następnie Wójt poinformował, iż w bieżącym roku nie zostanie udzielona pomoc finansowa dla powiatu stalowowolskiego na realizację zdania przebudowy drogi Stany – Grębów. Inwestycja ta ponownie zostanie wpisana do budżetu gminy na 2018 rok.

W tym roku nie zostanie zrealizowany zakup samochodu dla OSP Przyszów i zadanie to będzie ujęte ponownie w budżecie na 2018 rok.

W związku z powyższym Wójt zaproponował w ramach zmian w budżecie przeniesienie środków zaplanowanych na zakup samochodu z przeznaczeniem na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej,  opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szkoły w miejscowości Przyszów i Gwoździec, oznakowanie ulic w miejscowości Przyszów.

Skarbnik Gminy – Pani Beata  Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 1.057.352,00 zł. Powyższą kwotę stanowią: wpływy ze sprzedaży działek rolnych na terenie gminy, zwrot kosztów za naprawę klimatyzatora w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, wpływy z tytułu opłaty targowej, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 11.640,00zł, które dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 1.899.516,93 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: budowę sieci  wodociągowej, utrzymanie dróg gminnych, wyceny nieruchomości, remont samochodu służbowego Volkswagen, przeglądy samochodów służbowych, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szkół w Przyszowie i Gwoźdźcu,  realizację projektu „Przedszkolaki na Start”, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, remont pieca c.o. w  świetlicy wiejskiej w miejscowości Korabina, budowę przystanków na terenie gminy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyszów Ruda, oznakowanie ulic w miejscowości Przyszów.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 853.804,93 zł. Zmiany te dotyczą  przesunięć środków między paragrafami.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXVI/202/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą 31.747.198,40 zł a wydatki 32.160,394,40 zł.

Radny Pan Damian Zakrzewski zasygnalizował. iż Wójt Gminy na zebraniu w Gwoźdźcu powiedział, że zadanie przebudowy szkoły będzie uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów, a przedłożony projekt uchwały nie zawiera tego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż nie wycofuje się z tej propozycji. Aby pokazać nakłady finansowe na to zdanie, należy przedsięwzięcie uwzględnić  w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/203/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bojanów. 

Drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 738/10 nadaje się nazwę : ulica Cicha.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/204/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zgłosił problem korzystania z hydrantów podczas akcji ratunkowo gaśniczej. Zasadnym byłoby odczyszczenie pokryw zaworów hydrantów na terenie gminy.

Wójt wyjaśnił, że sprawa ta zostanie przekazana Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Bojanowie, który zajmuje się konserwacją hydrantów.

Radny Powiatowy – Pan Edward Sulich zgłosił prośbę mieszkańców o zamontowanie progu zwalniającego na odcinku objazdu Przyszów Staw – Szlacheckie.

Wójt Gminy -  Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż przepisy prawa nie pozwalają na montaż progów zwalniających, jeżeli pojazdy komunikacji zbiorowej  poruszają się po danej drodze.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz zapytał o planowaną inwestycję budowy boiska w Burdzach.

W odpowiedzi Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że zadanie będzie realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania. Wniosek na to działanie został pozytywnie rozpatrzony  przez  Radę Lasowiackiej Grupy Działania.

W dalszym toku obrad sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka podziękował za wykonanie przystanku w Burdzach. 

Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Zbigniew Serafin zapytał o realizację robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż obecnie prace na tym zadaniu zostały wykonane na kwotę 281.044,68 zł.

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do planowanej dobudowy łącznika szkoły w Gwoźdźcu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o koncepcji przebudowy budynku szkoły. Poziom „0” nowego obiektu będzie niższy w stosunku do poziomu „0” na starej części budynku.

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń powrócił do wniosku radnego pana Damiana Zakrzewskiego w sprawie przyjmowania protokołu z  sesji w formie głosowania na następnej sesji. Zwrócił uwagę, iż protokół z każdej sesji rady gminy jest zamieszczany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów oraz w wersji papierowej protokoły są dostępne na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż nie każde wystąpienie radnego musi być zapisane w protokole. Wypowiedź, która nie jest wnioskiem, czy zapytaniem (interpelacją) nie musi być odnotowywana w treści  protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Damiana Zakrzewskiego w sprawie przyjmowania protokołu z sesji w formie głosowania na następnej sesji Rady Gminy.

Wynik głosowania nad wnioskiem był następujący: 7 głosów- za, 7 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wniosek nie został rozstrzygnięty i będzie ponowiony na następnej sesji.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek zwróciła się do radnych i sołtysów o wskazanie osób starszych, samotnych potrzebujących pomocy w czynnościach w życiu codziennym, w związku z planowanym utworzeniem Dziennego Domu Pobytu. Z tej placówki będą mogły korzystać osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo. Utworzenie  Dziennego Domu Pobytu planuje się na obiekcie byłej szkoły w Maziarni. Wójt czyni starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVI sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-11-27
Udostępniający: Administrator 2017-11-27
Liczba odwiedzin: 553
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2017-11-27 09:50:10
1 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2017-11-27 09:49:16