PROTOKÓŁ Nr XXII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXII/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 13 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 marca 2017  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020,

b)zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Bojanów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Bojanowie,

c)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,

d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

e)udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

5.Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej.

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały. 

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 24 marca 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1)Przeprowadzonego postępowania przetargowego przez  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg  w miejscowości Przyszów (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty. Wszystkie  przewyższają kwotę, jaką przewidziano na realizację zadania tj. 940.000,00 zł. Udział Gminy we współfinansowaniu zadania pozwoli na przyznanie Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich brakującej kwoty z rezerwy budżetu województwa W związku z powyższym Wójt zasugerował, aby Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 10.000,00 zł.  Poinformował również, że skalkulowana w przetargu kwota na budowę oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej wynosi 110.000,00 zł, a w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Wójt zaproponował wykonanie tego  oświetlenia ulicznego na koszt gminy po zakończeniu inwestycji przez  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie),

2)Przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę budynku garażowego w miejscowości Bojanów (Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa budynku garażowego w miejscowości Bojanów”  odbyło się w dniu 21.04.2017 r. Na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł. W ramach postępowania złożono 

2 oferty. Obie oferty  przewyższają zabezpieczone środki na to zadanie i przetarg zostanie unieważniony),

3)Przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda (Otwarcie ofert na zadanie odbyło się w dniu 24.04.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 9 ofert, w tym 5  na budowę obiektu sportowego w Stanach. Wszystkie oferty przewyższają kwotę, jaką przewidziano na realizacje zadania tj. 2.400.000,00 zł. Przetarg na to zadanie został unieważniony i zostanie ogłoszony kolejny. Na budowę boiska wielofunkcyjnego w   Maziarni wpłynęło 8 ofert a na budowę boiska w miejscowości Przyszów Ruda wpłynęło 7 ofert. Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty),

4)Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec  (Inwestycja została zakończona. Wójt nadmienił o sposobie użytkowania boiska i zwrócił uwagę, aby na wykonanej  nawierzchni boiska  nie grać w obuwiu korkowym ponieważ mogą powstać uszkodzenia mechaniczne nawierzchni) ,

5)Budowy placów zabaw na terenie gminy i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pietropole (Prace na tych obiektach są na ukończeniu. Po zimowej przerwie w prowadzeniu robót część wykonanych jesienią  elementów wymaga poprawy).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 marca 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w tym roku wskazujemy sołectwo Maziarnia do udziału  w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata  2017 – 2020. Gmina przystępując do Programu będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych w Sołeckiej Strategii Rozwoju. Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 10 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/177/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz wyjaśniła, że w związku z centralizacją VAT, która nastąpiła 1 stycznia 2017 gmina jest  jedynym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i należy podjąć decyzję dotyczącą środków finansowych z rozliczenia VAT-u  w  Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Bojanowie czy pozostają w budżecie gminy, czy też przekazywane będą Zakładowi. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Bojanów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Bojanowie.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał - jaką kwotę z rozliczenia podatku VAT ma do odzyskania Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie?

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz poinformowała, iż na dzień dzisiejszy wysokość środków z tytułu podatku VAT, jakie może odzyskać GZUK  stanowi kwotę około 30 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/178/2017 w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Bojanów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 698.995,50 zł. Powyższą kwotę stanowią: wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie, środki otrzymane ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, dotacja celowa na realizację projektu „Sukces rośnie z nami”, dofinansowanie z PFRON do wycieczki dla uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na wypłatę  dla opiekuna prawnego

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 

1.287.391,50 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego o nazwie: rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w miejscowości Przyszów, zabezpieczenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, wydatki związane z realizacją projektu „Sukces rośnie z nami”, wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych, przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stany, zabezpieczenie środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowościach Przyszów Ruda i Maziarnia.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 175.200,00 zł. Zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięć środków w ramach rozdziałów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/179/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą 29.532.515,20 zł a wydatki 29.945.711,20. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/180/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXII/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek poinformowała, iż w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej sporządzona została ocena zasobów pomocy społecznej. Dokument ten przedstawiany jest Radzie Gminy, celem zatwierdzenia. Pani Kierownik podkreśliła, że obecnie nastąpił spadek zapotrzebowania na zasiłki okresowe i celowe natomiast jest wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Ad. 6

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o godziny korzystania z nowego  boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gwoźdźcu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że mieszkańcy powinni ustalić sprawę korzystania z tego boiska z  Panią Dyrektor Szkoły.

Radny – Pan Jerzy Pasek zapytał o poprawę nawierzchni drogi w Przyszowie. Ubytki w asfalcie nie zostały uzupełnione.

Wójt odpowiedział, że sprawa ta jest monitorowana i obecnie przez gminę zostały nawiezione pobocza.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do opracowywanego Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy i poinformował o planowanych spotkaniach z mieszkańcami w tym przedmiocie.

Następnie Wójt Gminy poinformował o kolejnym naborze wniosków  w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie  szkół w Bojanowie i Gwoźdźcu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-06-06
Udostępniający: Administrator 2017-06-06
Liczba odwiedzin: 558
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2017-06-06 06:14:32
1 PROTOKÓŁ Nr XXII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2017-06-06 06:13:12