Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XIII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 marca 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XIII/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 marca 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 13- tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 11 lutego 2016 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie,

b)zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,                                                          

c)w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2016”,

d)zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów,

e)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

f)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2016 rok.

5.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie a następnie przestawił proponowany porządek obrad sesji

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 11 lutego 2016 roku. Wójt Gminy  odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)pozyskania dodatkowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na halę sportową w Przyszowie (Wykonano pompę ciepła i salę językową w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym w Przyszowie Zapuściu w celu wykazania zakończenia realizacji projektu i możliwości ubiegania się o pozyskanie dodatkowych środków. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 574.378,00 zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a pozostała kwota na realizację zadań wskazanych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach),

2)zmniejszenia zadłużenia budżetu gminy (zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku o kwotę 898.029,00 zł , który miał być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  Zobowiązania te zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 606.840,00 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 291.189,00 zł),

3)postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach, ul. Sosnowa  (W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy złożyli  14 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe Krzysztof Kluza. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia  cenę 178.447,00 zł brutto. W ramach wykazanych oszczędności poprzetargowych zostanie wykonane dodatkowo 700 m sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach na ul. Kopanina).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 11 lutego 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – Pani Elżbieta Pistor omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy. 

W dokumencie tym uwzględniono dodatkowy zapis, że ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Ponadto decyzją Wojewody Podkarpackiego zostało przyznane dodatkowo jedno miejsce w placówce i należało to uwzględnić również w Statucie. Po zmianie dom będzie przeznaczony dla 30 uczestników.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/98/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek omówiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W związku z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi kwestie związane  z działalnością ośrodka opracowano nowy statut i uwzględniono  zadania realizowane przez ośrodek, które nie były zawarte w poprzednim dokumencie..

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/99/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o zgłoszenie kandydatury przedstawiciela klubu radnych do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w celu zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,                                                        

Członek Klubu Radnych Niezależni – Pan Stanisław Pitak zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Klubu - Pana Damiana Zakrzewskiego do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 6 głosach – za, 7 głosach - przeciw nie przyjęła kandydatury Pana Damiana Zakrzewskiego do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Radny Pan Damian Zakrzewski poprosił o uzasadnienie, dlaczego nie dokonano wyboru jego kandydatury.

Radny Pan Mieczysław Sasiela wspomniał incydent na zakończenie ubiegłej kadencji Rady Gminy, kiedy to radny Pan Damian Zakrzewski  na sesji wręczył radnym wazelinę.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że trzeba mieć zaufanie, aby zostać wybranym.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bielen poprosił o kolejne zgłoszenie  kandydatury spośród przedstawicieli klubu do składu Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz klubu radnych -  Pan Jan Luboch zgłosił ponownie kandydaturę Pana Damiana Zakrzewskiego do składu komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zgłoszenie innego kandydata, ponieważ ta kandydatura nie zyskała akceptacji Rady Gminy.

Pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy – Pani Anna Rachwał zapoznała radnych z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w przedmiocie przedstawiciela klubu radnych w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że klub radnych nie ma innej propozycji wskazania przedstawiciela  do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że z uwagi na to, iż zgłoszona kandydatura nie została przyjęta przez Radę Gminy w wyniku głosowania, a klub radnych nie zgłosił innego przedstawiciela do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na dzisiejszej sesji nie zostanie podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2016.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/100/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2016. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że Gminny Zakład Usług Komunalnych wypracował nadwyżkę środków obrotowych, która zostanie przeznaczona na zakup samochodu ciężarowego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/101/2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą  27.428.307,00 zł a wydatki 27.137.118,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XIII/102/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o wstępnych propozycjach podziału środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę hali sportowej w Przyszowie Zapuściu. Do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 574.378,00 zł. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. 291.189,00 zł, a pozostała kwota na realizację zadań wskazanych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach. Wójt zaproponował, aby Rada Gminy poprzez zmiany w budżecie dołożyła dla każdego sołectwa kwotę przypadającą z wyliczenia funduszu sołeckiego. Zdaniem Wójta jest to najbardziej sprawiedliwy sposób podziału środków na poszczególne sołectwa. Następnie przedstawił kwoty przypadające na każde sołectwo i propozycje wykonania zadań wskazanych przez sołtysów.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 759.469,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacja celowa na zakup urn wyborczych, wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury  technicznej w drogach gminnych, zwiększenie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie subwencji oświatowej, refundacja środków   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę sali sportowej w Przyszowie Zapuściu, zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dalej Skarbnik przedstawiła zwiększenia wydatków o kwotę 561.134,00 zł. Na  powyższą kwotę miały wpływ: wydatki związane z ubezpieczeniem dróg gminnych, zakup działki  w miejscowości Stany do zasobów mienia gminnego, zakup urn wyborczych, zabezpieczenie środków na zatrudnienie osób  w ramach  prac społeczno – użytecznych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany, ul. Kopanina, zakup pojemników na odpady komunalne, zatrudnienie animatora sportu, opracowanie dokumentacji projektowej na boiska wielofunkcyjne w miejscowości Gwoździec i Maziarnia.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 92.854,00 zł. 

Skarbnik Gminy poinformowała również o nadwyżce budżetowej w kwocie 291.189,00 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz o zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 606.840,00 zł.

Skarbnik Gminy omówiła także zmniejszenia przychodów budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów z kwoty 1.373.735,00 zł do kwoty 475.706,00 zł oraz poinformowała o zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2016 z kwoty 1.870.735,00 zł do kwoty 975.706,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/103/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Radny Pan Jerzy Pasek wnioskował o wyznaczenie objazdu przez miejscowości Przyszów Szlacheckie i Staw, oraz odpowiednie oznakowanie, aby ułatwić kierowcom przejazd przez te miejscowości.  

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o zamknięciu drogi wojewódzkiej  w związku z pracami związanymi z przebudową mostu na starorzeczu rzeki Łęg w Przyszowie.

Prace obejmują zarówno budowę mostu jak i dojazdów do obiektu oraz ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 m. Nowy most zostanie wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu -  balustrady i bariery. Objazd oznakowany został poprowadzony od drogi wojewódzkiej w miejscowości Stany, drogą powiatową Stany – Maziarnia – Nisko do skrzyżowania  na odcinku leśnym z drogą wojewódzką.  Wójt podkreślił, że  nie będzie innego oznakowania, aby nie dawać przyzwolenia na objazd innymi drogami.

Wójt poinformował, że PKS w Stalowej Woli wystąpił z wnioskiem, aby na czas prowadzonych prac mieli możliwość przejazdu ciągiem dróg gminnych i otrzymali zgodę na takie przejazdy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że jest to pewne utrudnienie dla kierowców, niemniej jednak powinni korzystać z objazdu zgodnie z tymczasowym oznakowaniem.

Sołtys sołectwa Stany – Pan Jan Kudłacik poinformował o zniszczonej nawierzchni drogi gminnej przy ul. Królewskiej.  Mimo ograniczenia tonażu do 3,5 t  drogą przejeżdżają samochody ciężarowe niszcząc asfalt.

Radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do wniosku Pana Wiesława Sałka z Gwoźdźca  o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zmiany przeznaczenia działek leśnych na budowlane. Wniosek został złożony 08.01. 2013 roku i do chwili obecnej nie został uwzględniony w pracach  przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka  poinformował o skargach mieszkańców na wałęsające się psy szczególnie w porze nocnej.

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że w większości przypadków te psy mają właścicieli i należy przekazać mieszkańcom, że psy powinni trzymać na terenie posesji a wyprowadzany pies powinien być pod kontrolą właściciela, w przeciwnym wypadku może to skutkować konsekwencją karną. 

Radny – Pan Gustaw Konefał nawiązał do wniosku zgłoszonego na zebraniu wiejskim  w sprawie usunięcia brzozy rosnącej przy drodze w miejscowości Stany, ul. Kozły. 

Sołtys – Pan Marian Tatara do tej pory nie podjął działań w celu realizacji  wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że sołtys otrzymał mandat od mieszkańców i ze swych działań rozlicza się przed nimi na zebraniu wiejskim.

Ad. 6                                       

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XIII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 306