Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ NR V/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ NR V/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu  23 stycznia 2015  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

b)wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach powiatowych i przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów,

c)wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

d) zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

e)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,

f)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,

g)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojanów,

h)nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Bojanów

i)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

j)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

k)nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyszów.

5.Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie  do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

- nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyszów.

Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie porządek obrad sesji.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 23 stycznia 2015 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)Problematyki infrastruktury drogowej (23 lutego br. otrzymaliśmy promesę na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi w kwocie 400 tys. zł z przeznaczeniem na remont następujących dróg : droga gminna nr 101112R- Stany Królewska na odcinku prawie 1,2 km oraz droga nr 101162R i 101163 R Laski-Budy o długości ponad 1,1 km. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca remontu ww. dróg gminnych,  która pozwoli na ogłoszenie w II połowie marca przetargu i udzielenie zamówienia na te zadania),

2)Procedury ustalania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami miejscowości: Maziarnia, Przyszów, Pietropole, Stany ul. Krochowa,

3)Kontynuacji prac przy modernizacji ośrodka zdrowia, rozbudowie  biblioteki oraz budowie sali gimnastycznej (Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),

4)Uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę PSZOK w Stanach (Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych po 17 marca. Termin wykonania to 30 lipca),

5)Procedury odzyskania podatku VAT.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił problem dotyczący spraw meldunkowych w miejscowości Przyszów. W związku ze zmianą  ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiany ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, z dniem 1 marca 2015 r. został wdrożony  elektroniczny System Rejestrów Państwowych (aplikacja Źródło)  i nie można zameldować jak dotąd osoby  w miejscowości Przyszów łączonej razem  z nazwą przysiółka np. Przyszów Zapuście, gdyż w rejestrze państwowym istnieje tylko miejscowość Przyszów. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie ulic w miejsce przysiółków np. ul. Łapówka, ul. Staw, ul. Kliny i przyporządkowanie nowych numerów. W związku ze zmianami mieszkańcy zostaliby zobligowani do wymiany dokumentów. Natomiast w Rudzie, Burdzach i Kołodziejach należałoby zastanowić się  nad wszczęciem procedury zmiany nazwy miejscowości np. Przyszów Ruda, Przyszów Burdze i Przyszów Kołodzieje. 

Ponadto Wójt poinformował, że podobny problem pojawia się również przy meldowaniu osób w Bojanowie w przysiółku Pietropole i  sugeruje się wprowadzić ul. Pietropole.

Wójt zasugerował zorganizowanie posiedzeń rad sołeckich w tych sołectwach, celem wypracowania stanowiska w  przedmiocie nazewnictwa ulic i zmiany nazwy miejscowości.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 stycznia 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor omówiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr V/20/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli wystąpił z wnioskiem o wskazanie lokalizacji nowych  przystanków autobusowych i jest to związane z zabieraniem dzieci do szkół. Z  punktu widzenia naszych potrzeb pojawia się propozycja wydzielenia nowych miejsc do zatrzymywania się autobusów.

Pracownik tut. urzędu – Pan Krzysztof Kruk wyjaśnił, że te miejsca zostały wskazane przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli i chodzi o zalegalizowanie faktycznego stanu, gdzie zatrzymują się autobusy i zabierają dzieci do szkół.

Radna Pani Monika Iwaszczuk skierowała zapytanie w sprawie budowy wiaty przystankowej w Maziarni.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że jeżeli zostanie podjęta uchwała w sprawie lokalizacji przystanków to następnym etapem na pewno będzie budowa wiat przystankowych.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że należałoby przyjąć koncepcję jednolitego wdrażania tych przystanków. Nowych miejsc przystankowych jest sporo i należy brać pod uwagę możliwości finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach powiatowych i przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/21/2015 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach powiatowych i przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że sprawa funduszu sołeckiego była analizowana na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Bojanów w dniu 09 marca br. i Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Gminy ubiegłej kadencji nie wyodrębniała w budżecie gminy  funduszu sołeckiego ponieważ głównym priorytetem było prowadzenie inwestycji w oparciu o środki zewnętrzne. Inwestycje te oprócz dofinansowania wymagały środków własnych i rzutowały na wielkość wydatków budżetowych. Na obecny czas został zrealizowany projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i możemy rozważyć wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na dzień dzisiejszy Rada Gminy chce wysłuchać głosów sołtysów w przedmiocie funduszu sołeckiego.

W dalszym toku obrad pracownik tut. urzędu – Pani Beata Stolarz przedstawiła zagadnienia dotyczące funduszu sołeckiego.  Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzający rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Pieniądze te można przeznaczyć np. na budowę lub remont placu zabaw, naprawę chodnika, postawienie koszy na śmieci, posadzenie drzew, krzewów, wyremontowanie wiaty przystankowej. Należy podkreślić fakt, iż każdy przedkładany na zebraniu wniosek musi spełniać wymogi formalne – musi zawierać informacje o rodzaju przedsięwzięcia wraz z oszacowaniem kosztów oraz uzasadnienie. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Wójt w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości funduszu.   W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Dalej Pani Beata Stolarz przedstawiła zestawienie środków przeznaczonych na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dyskusję w przedmiocie funduszu sołeckiego.

Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica wyraził pogląd, iż on osobiście nie będzie realizował zadań poprzez fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż nie jest to obligatoryjne, że sołtysi będą musieli wchodzić w mechanizmy funduszu sołeckiego. Nadmienił, że jeżeli sołtys z radę sołecką mieliby wizję realizowania zadań poprzez fundusz sołecki, to nie widzi przeszkód, aby dane sołectwo realizowało zadania, które będą służyły poprawie życia mieszkańców np. zagospodarowanie skwerków poprzez posadzenie drzew, budowę placów zabaw dla dzieci, czy zadbanie o porządek poprzez postawienie koszy na śmieci.

Sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką – Pan Edward Sulich wyraził pogląd, że fundusz sołecki uczy gospodarności i wspólnotowego działania. Uważa, że sołtysi powinni dysponować funduszem sołeckim.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz zapytał, czy w sołectwie Burdze będzie uwzględniona budowa boiska sportowego, bo w ramach funduszu sołeckiego budowa boiska potrwa kilka lat.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że oprócz głównego zadania jakim jest  budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy, należy zastanowić się również nad koncepcją budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

Radny Pan Damian Zakrzewski podkreślił, że sołtysi i rada sołecka będą decydować o tych zadaniach na zebraniach wiejskich.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę, że te wnioski muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Proponuje się udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł na remont drogi powiatowej w Maziarni na odcinku leśnym. 

Druga propozycja dotyczy dofinansowania realizacji programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w kwocie 10.000,00 zł.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał - kto wystąpił z inicjatywą uchwały w sprawie udzielenia pomocy na remont drogi?

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to wspólna inicjatywa Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Wójta. Pozostały do remontu odcinek leśny jest najgorszym odcinkiem drogi powiatowej na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy -  Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego  (remont drogi).

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/24/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego (dofinansowanie programu zdrowotnego).

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/25/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Zmiana ta dotyczy wysokości dodatku za wieloletnią pracę. Stosownie do zapisów ustawy o pracownikach samorządowych, do obligatoryjnych elementów płacy pracownika zalicza się w szczególności dodatek za wieloletnią pracę. Przysługuje on po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udokumentował staż  pracy obejmujący okres pracy w gospodarstwie rolnym, który na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 21 lat i 1 miesiąc.

Wójt nabył dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego począwszy o dnia 01.02.2014 roku.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał - dlaczego teraz ma być podjęta uchwała, skoro Wójt wcześniej nabył 20 letni staż pracy?

Dalej Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała ta ma charakter deklaratoryjny. Prawo do dodatku stażowego powstaje z mocy prawa i nie jest uzależnione od jakiejkolwiek aktywności pracownika, skutkiem czego pracownik uzyskuje prawo do dodatku lub jego wyższej stawki z chwilą spełnienia kryterium stażowego, a nie z chwilą udokumentowania tego prawa. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wyrównanie dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu tj. za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenia pracownika o wypłatę dodatku za wieloletnią pracę stało się wymagalne. Wyrównanie winno być obliczone odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzieliła Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących  podjęła uchwałę Nr V/26/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że stosownie do zapisów ustawy 

o pracownikach samorządowych Wójtowi Gminy przysługuje nagroda jubileuszowa.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udokumentował wymagany staż pracy i nabył prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach pracy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 3 głosach – wstrzymujących podjęła

uchwałę nr V/27/2015 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą 22.990.731,55 zł a wydatki 21.934.449,21 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr V/28/2015  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Bojanów na 2015 rok wraz z autopoprawką.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 720.741,55 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacja na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi, dotacja na zadania związane z cmentarnictwem, zwrot podatku VAT, dotacja na oddziały przedszkolne i klasy „0”, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, dotacja na dożywianie uczniów.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 575.698,00 zł

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków o kwotę 1.042.362,21 zł . Powyższa kwota została przeznaczona na: udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na remont drogi powiatowej w miejscowości Maziarnia, remont dróg dojazdowych do pól, wkład własny na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi, udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, realizację programu „Magia Edukacji” w PSP w Stanach, zakup ciągnika i wózka widłowego ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na terenie gminy Bojanów w miejscowości Stany.

Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 805.503,00 zł. 

Poinformowała także o zwiększeniach przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 91.815,66 zł oraz zmniejszeniach rozchodów budżetu gminy z kwoty 2.021.046,00 zł do kwoty 2.011.900,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie z\mian w budżecie Gminy Bojanów na 2015 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Pana Alfreda Rzegockiego dotyczące nadania nazwy ulicy w Przyszowie Rudzie oraz  upoważnienie mieszkańców do występowania w ich imieniu w tej sprawie.

Rada Gminy analizując sprawę rozpatrzyła pozytywnie prośbę mieszkańców o nadanie nazwy ulica Marzeń.

Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyszów.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 8 głosach – za, 7 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr V/30/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyszów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy poinformował, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie za pośrednictwem Komendantów Komend Powiatowych  wystąpiła  do samorządów lokalnych z prośbą o udzielenie finansowego wsparcia na zakup samochodów dla policji.

Wójt zabierając głos  nadmienił,  iż przedstawił Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli sprawę ostatnich sygnałów o karaniu mandatami osób w miejscowości Przyszów Kliny skręcających z drogi wojewódzkiej na posesję. Z uwagi na istniejące oznakowanie (linia podwójna ciągła) nie ma możliwości skręcenia w dowolną posesję lub też wyjechania z niej w kierunku „na lewo”. Komendant wyraził stanowisko, iż osoby ukarane mandatem z tego powodu  mogą zgłosić sprawę i będzie to weryfikowane a mandaty mogą być anulowane.

Wójt zwrócił się z zapytaniem, jaka jest wola Rady Gminy w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego na zakup samochodu dla policji?

Radny Pan Józef Grabiec wyraził pogląd, że policja ma inne środki finansowe w tym uzyskane z mandatów karnych, które może przeznaczyć na zakup samochodów. Zwrócił uwagę, że nasz samorząd boryka się również z problemami zakupu i remontami samochodów strażackich.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zapytał - kto jest za przyjęciem zmian 

w porządku obrad i wprowadzenia projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla policji. 

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 1 głosie – za, 13 głosach – przeciw, 1 głosie – wstrzymującym  nie wyraziła zgody na wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego dla policji.

Sprawę odłożono do rozpatrzenia w terminie późniejszym, po przeanalizowaniu jej na Komisjach Rady Gminy.

Ad. 5

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Pani Janina Pistor udzieliła wyjaśnień dotyczących sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6 

Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica wystąpił z prośbą, aby sołtysi otrzymywali wraz z zaproszeniami na sesję Rady Gminy pozostałe materiały, które będą przedmiotem obrad.

Radny Pan Jan Puzio – zwrócił uwagę na potrzebę naprawy drogi do miejscowości Pietropole przez las.

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że nadleśnictwo nie wyraża zgody na partycypację w kosztach naprawy tej drogi. W ramach bieżących remontów dróg na terenie gminy planuje się dokonać poprawy nawierzchni tej drogi poprzez nawiezienie kruszywem.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz nadmienił, że mieszkańcy skarżą się na próby strzelań prowadzone na terenie poligonu w Burdzach i zasugerował zorganizować spotkanie z wojskiem w tym przedmiocie.

Wójt Gminy zaproponował przedyskutować te sprawy na posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Burdze.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad V sesji Rady Gminy Bojanów.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła                                                        

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                           Emil Bieleń

                                                                               

  

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 311