PROTOKÓŁ Nr XXIX z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 17 października 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXIX

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 17 października 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 2 września 2014  roku.

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2013/2014.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”,

b)nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów:,

c)uchwalenia statutu sołectw,

d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

e)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok.

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 2 września  2014 roku. Wójt Gminy  szczegółowo odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)W dniu 25.09.2014 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania budowy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy budynku przedszkola w Bojanowie na kwotę wsparcia z PROW – 191 tys. zł, wartość projektu wynosi 419 tys. zł. Obecnie w trakcie zmiany jest dokumentacja projektowa uwzględniająca zmianę konstrukcji więźby dachowej na części wschodniej budynku przedszkola dokonaną w trakcie termomodernizacji. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę zostanie wszczęte postępowanie przetargowe. Termin zakończenia projektu to 30.06.2015 r. 

2)15.10. 2014 r. wszczęta została procedura przetargowa dotycząca przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie w zakresie m.in.:

  • dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pochylni, przystosowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych, ułożenie wykładziny antypoślizgowej oraz adaptację łazienki 
  • wykonania schodów zewnętrznych oraz zadaszeń nad wejściami do budynku
  • wyburzenia części schodów wewnętrznych 
  • zmiany układu pomieszczeń na parterze i I piętrze
  • wykonania instalacji oświetleniowej,
  • wykonania instalacji sanitarnych wody ciepłej i zimnej oraz instalacji  kanalizacji sanitarnej na parterze budynku 

Decyzją PFRON przyznane zostało dofinansowanie w kwocie prawie 65 tys. zł . Zadanie zostanie zrealizowane do 30 maja 2015 roku. Kosztorysowa wartość całkowita projektu to 240 tys. zł 

3)We wrześniu opracowana została koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole. Dokument ten pozwoli w dniu dzisiejszym ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole. 

4)Trwają prace przy przebudowie oraz modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. W trakcie realizacji jest pokrycie budynku. Ponadto zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu wokół biblioteki poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz nowych miejsc parkingowych. Termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2015 r. 

5)Podpisana została umowa na budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – inwestycja w systemie zaprojektuj  i wybuduj. Z uzyskanych informacji 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę prawie 530 tys. zł . Termin zakończenia sierpień 2015 r. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 2 września 2014 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 i poprosił o ewentualne zapytania w tym zakresie.

Radny – Pan Edward Sulich zwrócił uwagę na wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Podkreślił duże różnice w skali staninowej  w PSP w Gwoźdźcu i  PSP w Stanach. W swej wypowiedzi zaznaczył, że mniejsze szkoły osiągają lepsze wyniki nauczania  i te kwestie należy brać pod uwagę przy likwidacji takich szkół. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, że przeprowadzenie reorganizacji systemu oświaty  na terenie gminy nie było łatwe i popularne ale z upływem czasu społeczeństwo uznało podjęte działania w tym zakresie za racjonalne.  Utworzenie przedszkola na bazie zlikwidowanej szkoły w Bojanowie za Rzeką zyskało aprobatę wśród lokalnej społeczności. Przewodniczący Rady podkreślił, że strukturę oświatową mamy ustabilizowaną, co pozwala na uniknięcie problemów finansowych.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyraził pogląd, iż nauczyciele wkładają dużo pracy, aby zapewnić odpowiedni poziom nauczania ale problem wyników jakie osiągają szkoły zależy w dużej mierze od zdolności dzieci. Problem staninu jest złożony i nie mamy na to zasadniczo wpływu bo są dzieci zdolne i mniej zdolne.

W dalszym wystąpieniu radny – Pan Edward Sulich skierował zapytanie dlaczego grupa dzieci  z miejscowości Przyszów kontynuuje naukę w Gimnazjum w Stalowej Woli a nie na terenie naszej gminy i dlaczego Pan Wójt nic nie zrobił, aby tych uczniów zatrzymać w naszej szkole. Odejście tych dzieci skutkuje mniejszą subwencją oświatową.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że nie ma wpływu na to, do której szkoły rodzic posyła  swoje dziecko ponieważ te kwestie spoczywają na rodzicach. Niektóre dzieci z obrębu Przyszów trafiły do szkoły w Stalowej Woli i jest to przykre, ale taka jest wola rodziców. Gmina nie dowozi tych uczniów do Stalowej Woli, tylko rodzice na własny koszt.

Informacja ta została przyjęta przez Radę Gminy bez uwag  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o wnioskach złożonych przez Wójta Gminy Bojanów o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów” dla Pana Zygmunta Cholewińskiego i Pana Zbigniewa Chmielowca.

Kapituła na posiedzeniu  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te wnioski. W dalszym toku obrad Sekretarz Gminy - Pani  Agnieszka Kobylarz przedstawiła wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów” dla Pana Zygmunta Cholewińskiego. Kapituła na posiedzeniu w dniu 25 września br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu dla Pana Zygmunta Cholewińskiego.

Radny – Pan Edward Sulich powiedział, że nasuwają się wątpliwości, czy ten tytuł powinien być nadany dla Pana Cholewińskiego. Uważa on, że tytuł powinien być nadany osobie, która  wyjątkowo się zasłużyła na nadanie tej godności. Zdaniem radnego nadanie tytułu w tym przypadku jest rozgrywką polityczną.

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że ta wypowiedź jest osobistym stanowiskiem radnego. 

Następnie radny Pan Damian Zakrzewski powiedział, że Pan Cholewiński i Pan Serafin utworzyli komitet wyborczy i wspólnie się promują  i tworzą opcję polityczną. Uważa, że jest to promowanie osoby z zewnątrz i typowo polityczne działanie.  Zdaniem radnego uzasadnienie wniosku jest bardzo słabe, zawiera same ogólniki, nie przedstawia konkretnych działań. Wyraził pogląd, że tą sprawą powinna się zająć przyszła Rada Gminy. 

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że w wypowiedzi radnego dopatruje się wielkiej złośliwości. Odnosząc się do wniosku podkreślił, że Pan Zygmunt Cholewiński jest wybitnym fachowcem i politykiem.  Jego działalności zawdzięczamy to, że możemy korzystać z wielu inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki zaangażowaniu Pana Zygmunta Cholewińskiego nasza gmina wzbogaciła się o wielkie pieniądze, bo ponad 20 mln zł dofinansowania zewnętrznego. Efekty jego pracy zbieramy do dnia dzisiejszego. To on wnioskował o remont drogi wojewódzkiej wraz z przebudową mostu w Przyszowie.

Radny Pan Tadeusz Szczęch nadmienił, że należy się szacunek dla tych osób, dali się poznać jako aktywni działacze. Powiedział, iż chce zwrócić uwagę na to, że jego dziadek Jan Puzio był lokalnym działaczem i budowniczym a nie doczekał się takiego tytułu. Zdaniem radnego powinniśmy doceniać lokalnych działaczy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”. W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 12 radnych. Radni Pan Damian Zakrzewski i Pan Edward Sulich nie brali udziału w głosowaniu. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła  uchwałę nr XXIX/257/2014 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów” Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Sekretarz Gminy - Pani  Agnieszka Kobylarz przedstawiła wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów” dla Pana Zbigniewa Chmielowca. Kapituła na posiedzeniu w dniu 25 września br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu dla Pana Zbigniewa Chmielowca. Radny – Pan Edward Sulich zabierając głos w powyższej sprawie powiedział, że Pan Zbigniew Chmielowiec nie  zasługuje na taki tytuł. Radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że przedłożony wniosek o nadanie tytułu zawiera słabe uzasadnienie. Zdaniem radnego jest to działanie polityczne i głosowanie nad taką uchwałą nie ma sensu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odnosząc się do wniosku podkreślił, że Pan Zbigniew Chmielowiec jest wybitnym człowiekiem i posiada wspaniałe cechy charakteru. Zostawia daleko za sobą partyjniactwo i potrafi umiejętnie dogadywać się z różnymi osobami. Dla niego liczy się to, co można zrobić dla regionu. Potrafi rozwiązywać ważne problemy i umiejętnie prowadzić sprawy dla rozwoju regionu i społeczeństwa.

Radny Pan Damian Zakrzewski stwierdził, że nie czas i miejsce na podjęcie takiej uchwały. Powinna się tym zająć przyszła rada. Przewodniczący  Rady Gminy  odnosząc się do tej wypowiedzi nadmienił, że radny jest  w błędzie, bo właśnie to ta rada miała okazję pracować z tymi ludźmi i chce im w ten sposób podziękować. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”. W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 12-tu radnych. Radni Pan Damian Zakrzewski i Pan Edward Sulich nie brali udziału w głosowaniu. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła  uchwałę nr XXIX/258/2014 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasygnalizował, że mieszkańcy na zebraniach wiejskich wyrazili opinię w sprawie trybu wyborów sołtysów. Na terenie gminy trzy sołectwa opowiedziały się za nowymi zasadami wyborów sołtysów i aby  uszanować wolę mieszkańców opracowano nowe projekty statutów tych sołectw.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o przeprowadzonej procedurze konsultacji społecznych w przedmiocie projektu statutu sołectw Burdze, Ruda, Przyszów I. Mieszkańcy tych sołectw opowiedzieli się  za zmianą zasad i trybu wyborów sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/259/2014 w sprawie uchwalenia statutu sołectw. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 25.269.787,00 zł a wydatki 28.448.036,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 – głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę  Nr XXIX/260/2014  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Bojanów na 2014 rok wraz z autopoprawką.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 129.446,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dochody uzyskane z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego, wpływy z opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z funduszu alimentacyjnego,  wpłaty za dożywianie uczniów, dotacja na zasiłki stałe, zwiększenie dotacji na zadania zlecone.

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków o kwotę 325.042,00 zł . Powyższa kwota została przeznaczona na: konserwację rowów, bieżące remonty  i utrzymanie dróg gminnych, wydatki na usługi geodezyjne oraz  koszty związane z zakupem działki, wydatki związane z renowacją pomnika z okresu I Wojny Światowej w Przyszowie Rudzie, wkład własny na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, termomodernizacja budynku OSP w Gwoźdźcu, odpłatność za pobyt osób w DPS w Stalowej Woli, wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, zakup narybku na łowisko wędkarskie w Stanach, wydatki na zmianę dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Bojanowie za Rzeką, wykonanie tablicy informacyjnej na targowisko stałe w Bojanowie, udzielenie dotacji na remont zabytkowego kościoła w Stanach.

Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 195.596,00 zł. Powyższe zmiany wiążą się ze zmniejszeniem wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie wydatków na realizacje zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. : ”zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie z\mian w budżecie Gminy Bojanów na 2014 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania: 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące podjęła uchwałę Nr XXIX/261/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojanów na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Radny – Pan Edward Sulich zwrócił uwagę na potrzebę zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Przyszowie Klinach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w tej sprawie zostały już podjęte działania.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil Bieleń

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-12-30
Udostępniający: Administrator 2015-02-26
Liczba odwiedzin: 1175
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 PROTOKÓŁ Nr XXIX z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dn... Administrator 2015-02-26 09:44:17
2 PROTOKÓŁ Nr XXIX z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dn... Administrator 2015-02-26 09:44:07
1 PROTOKÓŁ Nr XXIX z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dn... Administrator 2014-12-30 13:44:52