Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XIX/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 08 marca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XIX/2013
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 08 marca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 14-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia  2013 roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
b)   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów,
c)    zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  w wodę,
d)    wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku,
e)    zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie,
f)    zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Bojanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja  integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
h)    zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2013 rok.
5.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bojanów.
6.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła bez uwag przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności odniósł się do następujących spraw:
    podpisania umów z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotyczących dofinansowania następujących zadań:
1)    Budowy targowiska stałego w Bojanowie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Kwota przyznanej dotacji to 557.111,00 zł. Postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zostanie przeprowadzone w tym roku, a realizacja zadania rozpocznie się w 2014 roku),
2)    Budowy boiska wielofunkcyjnego w Stanach przy ul. Szkolnej (Kwota przyznanej dotacji wynosi 94.550,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego, który zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 337.092,47 zł.   Zadania będzie wykonane  do 30 czerwca 2013 r.),
    dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (w tym roku  zostanie wykonana termomodernizacja  budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury
w Przyszowie, a w przyszłym roku Domu Kultury w Maziarni i Gwoźdźcu, Przedszkola w Bojanowie oraz Ośrodka Zdrowia w Bojanowie),
    pozyskania środków na remont drogi gminnej Przyszów Katy – Przyszów Łapówka
o dł. 1882 m (Wójt odebrał promesę na remont ww. drogi  w kwocie 300 tys. zł
ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wójt wspomniał, że w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na roboty budowlane dotyczące remontu tej drogi uwzględniono również remont odcinka drogi ul. Parkowej w Stanach oraz ul. Zamkniętej i ul. Podleśnej  w miejscowości Bojanów,
    złożenia wniosku do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie remontu drogi gminnej Przyszów Ruda ul. Jaśminowa,
    harmonogramu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie gminy (tematyka spotkań będzie dotyczyła przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów nowych statutów sołectw z uwzględnieniem zmiany dotychczasowych zasad wyborów sołtysów, jak również zaplanowanych na lata 2013 – 2014 inwestycji oraz nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy przyjęła do wiadomości informacje z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji  w tym zakresie.
 
Ad. 3
Rada Gminy  nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 stycznia 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może zróżnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Wójt podkreślił, że należy tak wyliczyć stawki, aby wpływy z pobieranych opłat pokryły wszystkie koszty związane z administrowaniem odpadów. Nadmienił, że za tonę odpadów trzeba będzie zapłacić 520,00 zł. Sporządzając kalkulację przyjęto, że z terenu gminy zostanie wywiezionych 500 ton balastu i 150 ton surowców wtórnych.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, że chce wprowadzić system opłat, który nie będzie rujnował budżetów domowych rodzin wielodzietnych. Następnie przedstawił w formie tabelarycznej  stawki opłat za wywóz śmieci oraz  omówił metodykę  naliczania opłat:
-  w przypadku jednej osoby w gospodarstwie opłata miesięczna wynosić będzie 11 zł, przybliżona ilość takich gospodarstw w gminie 242, roczny wpływ z tytułu opłat 31.944 zł,
- dwie osoby w gospodarstwie ponosić będą opłatę 9,50 od osoby, co daje opłatę od nieruchomości w wysokości 19 zł, liczba gospodarstw dwuosobowych 265, roczny dochód
z tytułu opłat 60.420 zł,
- trzy osoby w gospodarstwie ponosić będą opłatę 8 zł od osoby, co daje opłatę od  nieruchomości w wysokości 24 zł, liczba gospodarstw 243, roczny dochód z tytułu opłat 69.984 zł,
- cztery osoby w gospodarstwie ponosić będą opłatę 6,50 zł od osoby, co daje opłatę od nieruchomości w wysokości 26 zł, ilość takich gospodarstw 348, roczny dochód z tytułu opłat 108.576 zł,
- w przypadku pięciu osób w gospodarstwie opłata miesięczna od osoby wynosić będzie 5,50 zł, co daje opłatę od nieruchomości w wysokości 27,50 zł, roczny dochód z tytułu opłat 166.320 zł,
- w przypadku powyżej pięciu osób w gospodarstwie opłata miesięczna od szóstej i kolejnej osoby  wynosić będzie 1,00 zł.
Następnie Wójt Gminy  - Pan Sławomir Serafin poprosił o dyskusję w tej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że w pełni akceptuje propozycje opłat za wywóz odpadów komunalnych przedstawione przez Wójta Gminy ponieważ nie będą one zbyt mocno obciążać budżetów domowych rodzin wielodzietnych. Radny Pan Mieczysław Sasiela zapytał o możliwość podjęcia tej uchwały dopiero po zebraniach wiejskich. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że nie można wydłużać okresu na podjęcie tej uchwały ponieważ do końca kwietnia trzeba zebrać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Radny – Pan Jerzy Bajek zapytał o zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że powstanie punkt zbiórki takich odpadów obok oczyszczalni ścieków w Stanach. W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę na dokonywanie opłat  za usuwanie odpadów przez przedsiębiorców i zapytał czy przedsiębiorca, który nie wykonuje działalności w miejscu zamieszkania będzie płacił podwójną opłatę jako przedsiębiorca i mieszkaniec? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że przedsiębiorca w deklaracji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie radny – Pan Edward Sulich nawiązał do zbiórki odpadów w sposób selektywny  i zapytał kto będzie dokonywał oceny, czy odpady są segregowane w sposób prawidłowy? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że będą prowadzone rozmowy
z mieszkańcami w sprawie prawidłowego sposobu segregacji odpadów. Dalej radny Pan Damian Zakrzewski poprosił o wyjaśnienie zapisu § 5 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W odpowiedzi Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w tej sprawie. Po zakończonej dyskusji nad stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/160/2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy deklaracje będą wysyłane do mieszkańców? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że sposób doręczenia deklaracji będzie tak dostosowany, aby był dogodny i skuteczny. W tym celu też został zaplanowany cykl zebrań wiejskich, aby przedstawić między innymi sprawy dotyczące  składania przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że pracownicy urzędu gminy będą zbierać  w terenie deklaracje od mieszkańców. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/161/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił wniosek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie  z dnia 22 lutego 2013 roku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od  1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Następnie Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XIX/162/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył dyskusję w sprawie funduszu sołeckiego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że odbył spotkanie ze sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego. Na tym spotkaniu przedstawił zakres planowanych zadań na lata 2013 – 2014 z podziałem na sołectwa gminy i uwzględnieniem kwoty dotacji. Poinformował również o wysokości środków przeznaczonych na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego i planowanym zwrocie z budżetu państwa 20 % środków wydanych na ten cel. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą wykazu zadań planowanych do realizacji w latach 2013 i 2014, uwzględniając całkowity koszt zadania, źródło dotacji oraz kwotę dotacji. Wskazane przez Wójta projekty mają wymiar środków zewnętrznych i z tych źródeł można pozyskać więcej środków niż te, które zostałyby zrefundowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykaz planowanych inwestycji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt Gminy zasygnalizował, że tworząc fundusz sołecki trzeba z jakiegoś zadania zrezygnować na koszt funduszu. Radny i zarazem sołtys – Pan Edward Sulich zaproponował, aby sołtysi wypowiedzieli się  w sprawie funduszu sołeckiego.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że każdy ma swój pogląd  w sprawie funduszu sołeckiego i może się w tym temacie wypowiedzieć. Należy jednak wziąć  pod uwagę, że jeżeli wyznaczymy środki na fundusz sołecki, to będziemy musieli zrezygnować z jakiegoś zaplanowanego wcześniej zadania. Radny Pan Edward Sulich wyraził pogląd, iż mówienie o tym, że jeżeli wyodrębnimy fundusz sołecki, to będziemy musieli zrezygnować z jakiegoś zadania w jego odczuciu pachnie szantażem. Uważa on, że fundusz sołecki jest na użytek społeczeństwa i ma spełniać wolę mieszkańców. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich powinni wyrazić opinię w przedmiocie funduszu sołeckiego. Fundusz jest na drobne sprawy i nie sparaliżuje założeń budżetu gminy. Fundusz nie ma wpływu na zadania wskazane przez Wójta np. termomodernizację budynku czy remont drogi.
Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Mirosław Bednarz poinformował, że na zebraniu wiejskim  w Maziarni podjęto dyskusję w sprawie funduszu sołeckiego i rada sołecka zasugerowała, aby utworzyć fundusz sołecki. Radny – Pan Damian Zakrzewski przytoczył treść pisma Wojewody Podkarpackiego dotyczącego raportu ze współpracy z samorządami z którego wynika, że 71% gmin przyjęło fundusz sołecki i wojewoda zachęca samorządy do wyodrębnienia środków na ten cel.  Następnie radny Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy sołtysi na spotkaniu z Wójtem głosowali nad sprawą funduszu sołeckiego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że to były tylko opinie wyrażane przez poszczególnych sołtysów, a decyzję podejmie Rada Gminy. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że odnosi wrażenie, iż jego stanowisko w sprawie prezentacji projektów jest źle rozumiane, że Wójt nie chce funduszu sołeckiego. Wójt podkreślił, że nie jest przeciwny utworzeniu tego funduszu, natomiast należy mieć świadomość, że  środki na fundusz zostaną wyodrębnione kosztem innych zadań np. dróg czy rowów. Jeżeli wolą rady będzie utworzenie funduszu sołeckiego to należy wskazać z jakich zadań rezygnujemy. Radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że nie można łączyć sprawy budowy drogi  z funduszem sołeckim bo to są odrębne sprawy. Sołectwo nie ma środków na drobne rzeczy  a w przypadku funduszu sołeckiego można metodą gospodarczą najpilniejsze potrzeby wykonać bez akcentowania u Wójta tych zadań. Radny zasygnalizował, że pewne zadania zgłaszane do Wójta w 2010 roku nie zostały do tej pory wykonane. Radny Pan Edward Sulich nadmienił, aby nie było odbierane, że radni chcą wyrywać z urzędu środki budżetowe. Poprzez fundusz sołecki chcą zdjąć z Wójta pewien ciężar obowiązków i realizować drobne zadania. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że z miłą chęcią wyrazi na to zgodę i na sołtysów sceduje oświetlenie uliczne, drogi, przepusty i tych zadań nie zaplanuje w budżecie gminy na 2014 rok.  Sołtys sołectwa Przyszów I – Pan Mieczysław Kruk zapytał, czy w przypadku wyodrębnienia funduszu  sołtys będzie mógł te zadania cedować na Wójta? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że za te zadania będzie odpowiadał sołtys. Na tym etapie obrad zakończono dyskusję w przedmiocie funduszu sołeckiego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku. Następnie Przewodniczący  Rady poprosił o przegłosowanie sprawy utworzenia funduszu sołeckiego. Za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku, radni głosowali w następujący sposób: 2 głosy – za, 11 głosów  przeciw, 1  głos – wstrzymujący. Rada Gminy nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego i podjęła uchwałę Nr XIX/163/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący  Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 4e
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, że najistotniejszą zmianą  Statutu GOK było dopisanie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich w Cisowym Lesie, Laskach, Korabinie i Przyszowie Rudzie. Chodzi o odpowiednie zagospodarowanie tych świetlic. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XIX/164/2013 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że w latach 2013 – 2015 GOPS będzie realizował projekt „Czas na aktywność w gminie Bojanów” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i w związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na  realizację tego projektu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Bojanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/165/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Bojanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Nastąpił wzrost dochodów i wydatków o kwotę 357.315,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/166/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2013. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 540.555,00 zł.  Na powyższe zmiany składają się: dotacja na remont dróg w ramach usuwanie szkód popowodziowych, zwiększenie kwoty subwencji oświatowej, dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dotacja celowa na dożywianie uczniów. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 183.240,00 zł. Dalej Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 780.236,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą: remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód popowodziowych, zwiększenia wydatków w szkołach podstawowych, dożywiania uczniów, stypendiów dla uczniów. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 422.921,00 zł Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XIX/167/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Dyrektor Gminnego Zespołu – Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor  omówiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin dodał, że pewne efekty reorganizacji w szkołach są widoczne w aspekcie finansów. Zaznaczył, że wypłata dodatku jednorazowego dla nauczycieli w poszczególnych latach  przedstawiała się następująco: 2009 r. – 2138.953,09 zł, 2010 r. – 292.850,95 zł, 2011 r. – 159.829,39 zł, 2012 r. – 78.158, 19 zł. Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie o przyznanie pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach operacji „Wspieranie lokalnej kultury muzycznej poprzez wyposażenie Domu Kultury w Maziarni w sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy” w wysokości  przyznanej pomocy tj. 13.607,30 zł. Następnie przedstawił wniosek  Klubu Sportowego „Korona”  Bojanów o przyznanie pożyczki na sfinansowanie zadań w ramach operacji „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej przez Gminny Klub Sportowy „Korona” Bojanów” w wysokości przyznanej pomocy tj. 23.500,00 zł. Wnioski te przekazano Wójtowi Gminy, celem ich realizacji. Radny Pan Mieczysław Sasiela zapytał, czy jest prawdą, że w Gimnazjum w Stanach jest przemoc wśród uczniów. Dyrektor GZEAS – Pani Janina Pistor odpowiedziała, że nie ma takiej informacji, aby były bijatyki wśród uczniów. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że ten problem należy sprawdzić i zgłosić sprawę Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Stanach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązując do sprawy radnego nadmienił, że  będzie  sprawdzone to na monitoringu szkoły i podkreślił, że występowanie takich zdarzeń budzi  niepokój. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o zadaniach  realizowanych przez Zakład Energetyczny na terenie naszej gminy. Biorący udział w sesji – Pan Piotr Niemiec zapytał czy w miejscowości Maziarnia będą wymieniane słupy energetyczne. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że Zakład Energetyczny nie przewiduje wymiany tych słupów. Radny Pan Wojciech Żak – zwrócił uwagę na wykonanie zadaszenia budynku szkoły w Przyszowie przy przedszkolu i podkreślił, że niezbędne jest wykonanie śniegołapów.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XIX sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła

                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 515