Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 października 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr VIII/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 października 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 13-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecni radni: Pan Jerzy Bajek, Pan Edward Sulich. Ponadto w sesji udział wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2011 roku.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2010/ 2011.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Nisku,

b) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

d) zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012,

e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok,

f) określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012,

g) dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2012.

6. Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje radnych.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2011 rok i poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Gminy następującą ilością głosów: 11 głosów – za, 2 głosy – wstrzymujące.Dalej  Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem w pkt 5 h projektu uchwały w sprawie zmian w uchwalbudżetowej gminy Bojanów na 2011 rok. Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 2

Wójt Gminy Bojanów – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się na następujących kwestii:

 przebudowa budynków po byłych szkołach w Laskach i Cisowym Lesie na świetlice wiejskie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Korabinie (obecnie finalizowane są prace wykończeniowe tj. układanie płytek, szpachlowanie i malowanie. Wójt wspomniał, że Dyrektor GOK w Bojanowie Pani Anita Ryba przygotowała projekt zagospodarowania tych obiektów),

 budowa kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką (realizacja prac przebiega

z wyprzedzeniem terminów zakładanych pierwotnie w harmonogramie rzeczowo - finansowym),

 budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Stanach (dodatkowo wybudowano 180 m chodnika i do zakończenia całości zadania zgodnie z projektem pozostało jeszcze wykonanie 120 m tego chodnika. Dalszy etap budowy chodnika zostanie wykonany jeżeli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie posiadał środki finansowe na to zadanie),

 dalszy etap kanalizacji gminy (Wójt Gminy zasygnalizował, że podejmie działania, aby budowa sieci kanalizacji sanitarnej poszła w kierunku północnym (Przyszów). Istotnym elementem dofinansowania kanalizacji będzie wymóg wpisania aglomeracji do Krajowego Programu Ochrony Środowiska).

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do Rankingu Gmin Podkarpacia za 2010 rok zamieszczonego na łamach wydawnictwa Rzeczpospolita. Gmina Bojanów znajduje się na 4 miejscu pod względem pozyskania środków zewnętrznych. Rada Gminy przyjęła informację do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2011 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja z realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Bojanów. Informacja w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – Pan Henryk Lebioda przedstawił pisemne stanowisko w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Stanowisko zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 do 2015 roku. Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród radnych do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Radni zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

1. Lebioda Henryk

2. Smusz Józef

3. Puzio Agata.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym wybrała Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyboru ławników w składzie:

1. Lebioda Henryk

2. Smusz Józef

3. Puzio Agata.

Na Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Henryka Lebioda.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Lebioda odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 roku do 2015 roku stwierdzając, że ławnikami wybrani zostali:

1. Bednarczyk Marcela

2. Kotwica Jan.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/51/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski. Zwrócił się z zapytaniem – jak będzie respektowana na terenie gminy sprawa udostępnienia budynków na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że sprawa wynajmowania lokali będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Wynajmem lokali będących w zarządzie GOK będzie się zajmował dyrektor GOK, w zarządzie szkoły – dyrektor szkoły. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba wyjaśniła, że jeżeli stowarzyszenie będzie organizować zebranie sprawozdawcze, zebranie społeczne to sala na taki cel będzie wynajmowana bezpłatnie natomiast na imprezy za odpłatnością. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/52/11 w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 5c

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda przedstawił opinię komisji wypracowaną na posiedzeniu w dniu 24 października br. do projektu stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Komisja zaproponowała wzrost stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji tj. 5 %. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że proponuje się podniesienie stawek podatku od nieruchomości natomiast znacząco planuje się obniżyć cenę skupu żyta od ustawowej stawki przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/53/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/54/11 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Komisja zaproponowała obniżyć ustawową cenę skupu żyta do kwoty 48,18 zł za 1q. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na rok przyszły wynosi 74,18 zł. Proponuje się obniżyć stawkę o 26,00 zł od ustawowej określonej przez Prezesa GUS i kwota podstawy do obliczania podatku rolnego będzie wynosić 48,18 zł za 1q. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/55/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5f

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok. Komisja zaproponowała zwiększyć stawki podatku w każdej grupie pojazdów o 5%. Przewodniczący Komisji nadmienił, że podatek od środków transportowych nie był zwiększany w ciągu ostatnich 2 lat. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/56/2011 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że proponuje się nie zwiększać stawki opłaty targowej na 2012 rok. Komisja Finansów i Rozwoju Rady Gminy wypracowała stanowisko, aby stawki opłaty targowej pozostawić na poziomie ubiegłego roku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2012. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/57/11 w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że został ogłoszony nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę targowisk Nadmienił, że przygotowujemy projekt i złożymy wniosek o dofinansowanie budowy naszego targowiska.

Ad. 5h

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformował o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 127.721,00 zł i szczegółowo omówił te zwiększenia w poszczególnych działach budżetu. Następnie szczegółowo omówił zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 285.090,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na: modernizację dróg rolniczych, remont drogi w miejscowości Przyszów Burdze, termomodernizację szkół w Bojanowie i Stanach, udzielenie pomocy na zakup łóżek dla Szpitala w Nowej Dębie. W dalszym toku obrad Wójt Gminy poinformował o zmniejszeniu wydatków budżetu ogółem o kwotę 157.369,00 zł i szczegółowo omówił te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/58/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba poinformowała, że od 1 stycznia można rozpocząć działalność w świetlicach wiejskich w Laskach, Cisowym Lesie, Korabinie i Rudzie. Zajęcia animacyjne i świetlicowe będą realizowane od 9 do 12 godzin tygodniowo. Rodzaje zajęć będą prowadzone w zależności od potrzeb społeczeństwa. Następnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Anita Ryba przedstawiła propozycje działalności świetlic wiejskich. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że chciałby, aby w tych obiektach 1 raz w tygodniu były prowadzone zajęcia biblioteczne z małymi dziećmi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i radnych Rady Gminy. Rada Gminy przyjęła powyższą informację do wiadomości. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Pana Stanisława Ruszak o wyjaśnienie zawarcia umowy z Panią Józefę Ruszak w przedmiocie wyrażenia zgody na przejście siecią wodociągową przez działkę nr 3422/1 położoną w miejscowości Stany. Następnie Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż Rada Gminy nigdy nie informowała Pana Stanisława Ruszak, że Urząd Gminy Bojanów posiada umowę w sprawie budowy sieci wodociągowej z Panią Józefą Ruszak Pismo Rady Gminy z dnia 06 października br. wskazywało na zawarcie umowy z Panem Janem Dąbalem i Panią Marią Kotwica. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że domniema, iż Pan Ruszak będzie wnosił o przeniesienie sieci wodociągowej z działki, ale gmina nie wyrazi na to zgody. Dalej Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie informujące o zatrudnieniu psychologa od miesiąca listopada br. Pomoc psychologa będzie świadczona w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się w Gminnym Centrum Rozwoju Regionalnego w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej 3 w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przyszowie Rudzie i poinformował, że jest problem w zakresie wynegocjowania wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi z właścicielami działek objętych scaleniem i podziałem. Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasugerował zorganizować kolejne spotkanie z zainteresowanymi i przedstawić koszty jakie poniesie gmina w związku z urządzeniem dróg. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o planowanej wycince około 40 szt. sosen w lesie gminnym w Przyszowie Rudzie. Sprzedaż sosen nastąpi w formie licytacji. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zasygnalizował problem przejazdu drogą nr 143/2 i143/4 prowadzącą do miejscowości Krawce z uwagi na postawienie przez wojsko znaku „zakaz ruchu". Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w tej sprawie zostanie wystosowane pismo do Wojskowego Instytutu Uzbrojenia Technologicznego w Zielonce. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy dokonano analizy podań, które wpłynęły do projektu budżetu gminy na 2012 rok. Wójt nadmienił, że pojawiła się koncepcja zakupu nowego samochodu lekkiego dla OSP w Przyszowie Zapuściu i są prowadzone rozmowy z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej o doposażenie jednostki w takie auto. W nawiązaniu do podania z Gwoźdźca o docieplenie budynku w którym garażowany jest samochód strażacki Wójt Gminy zasygnalizował, że jednostkę OSP w Gwoźdźcu planuje się doposażyć w auto lekkie. Należy pójść w kierunku doposażenia jednostek OSP w samochody adekwatnie do ich działania, aby zachować pewny standard. W dalszym wystąpieniu Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do budowy przyłączy kanalizacyjnych w Bojanowie za Rzeką. Zdaniem Wójta najlepszym rozwiązaniem jest założenie Stowarzyszenia Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych, jak to miało miejsce w Bojanowie i Stanach. Sołtys Przyszowa – Pan Stanisław Kruk odniósł się do kwestii budowy dróg asfaltowych. Podkreślił, że w Przyszowie Łapówce mieszkańcy nie mogą się doczekać 100 m drogi asfaltowej chociaż mieszkają od 70 lat a są osiedla gdzie nie ma jeszcze domów, a już są kładzione dywaniki asfaltowe. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w odpowiedzi na wystąpienie sołtysa wyjaśnił, że drogi koło Państwa Motyków i Państwa Witkowskich były budowane w ramach środków popowodziowych a nie zupełnie tylko środków własnych. Następnie głos zabrał radny Pan Michał Kotwica, który zwrócił uwagę na uszkodzony obelisk na cmentarzu w Przyszowie Rudzie. Zdaniem Wójta Gminy – Pana Sławomira Serafina należy podjąć decyzję czy remontować ten obelisk czy w przyszłości wykonać nowy i złożyć wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Wójt Gminy zasygnalizował, że gmina musi wziąć odpowiedzialność za kolejny zabytek jakim jest. Kaplica na cmentarzu w Stanach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że należy składać wnioski o dofinansowanie zabytków, jeżeli będzie taka możliwość. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że jest do uzgodnienia koncepcja w sprawie budowy hali sportowej w Przyszowie. W dalszym toku obrad radny Pan Damian Zakrzewski wnioskował o założenie alarmu w budynku Domu Kultury w Gwoźdźcu, gdyż budynek nie jest zabezpieczony przed włamaniem z uwagi na zdemontowane kraty. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba poinformowała, że jest w posiadaniu kosztorysu na zainstalowanie alarmu przeciw włamaniowego i w przyszłym roku zostanie on zamontowany, jak tylko będą na ten cel środki finansowe.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad VIII sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 670