PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 19 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 19 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.


W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.
Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 21 czerwca  2018  roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
b)    wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów,
c)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojanów,
d)    wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów,
e)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,
f)    zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2018 rok,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.
5.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie:
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 21 czerwca 2018 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:
1)    Ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole (Zamówienie swym zakresem obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi. Termin składania ofert: 20.07.2018 r. ),
2)    Wyboru oferty firmy „Bocar” Sp. z o.o. z Wrzosowej na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przyszowie Zapuściu (Kwota oferty to 782.895,00 zł. Dostawa samochodu nastąpi do 30 września  2018 roku),
3)    Budowy obiektów rekreacyjnych i otwartych stref aktywności na terenie gminy Bojanów (Do użytkowania oddana została siłownia zewnętrzna w Stanach. W trakcie realizacji są place zabaw w Kozłach i Rudzie, siłownie zewnętrzne w Bojanowie za Rzeką i Cisowym Lesie oraz mini park linowy i siłownia zewnętrzna w Laskach. Wykonawca deklaruje realizację wszystkich zadań do końca lipca),
4)    Przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Przyznano dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie  - w wysokości 79.335,00 zł. W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na dostawę  samochodu z terminem realizacji do końca sierpnia
2018 roku),
5)    Przebudowy obiektu po byłej szkole w Maziarni (Trwają prace przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania  budynku po Szkole Podstawowej na Dom Opieki Dziennej oraz budowie windy wewnętrznej. Prace potrwają do połowy sierpnia 2018 roku.
6)    Rozbudowy budynku Publicznej szkoły podstawowej w Gwoźdźcu (Trwają prace na obiekcie szkoły),
7)    Planowanego ogłoszenia przetargu na remont dróg poscaleniowych w miejscowości Przyszów oraz na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laski,
8)    Przebudowy drogi powiatowej Stany – Krawce.


Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 8 maja 2018 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach udzielił wyjaśnień w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła
uchwałę Nr XXXIV/269/2018
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, iż  nowy projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych został przedłożony w związku ze zgłoszeniem o zamiarze zorganizowania imprezy w miejscowości Maziarnia. Ponadto zgodnie z zaleceniem Wydziału Prawnego i Nadzoru Wojewody Podkarpackiego miejsca poprzednio wskazane w uchwale uszczegółowiono o numery ewidencyjne działek. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt ww. uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały radny – Pan Damian Zakrzewski wystąpił o wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie boiska rekreacyjnego oraz placu przy Domu Kultury w Gwoźdźcu. W tej miejscowości corocznie organizowana jest   impreza „Turniej piłki plażowej”.
Radny – Pan Jerzy Bajek wnioskował o uwzględnienie w projekcie uchwały terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Korabina.
Radny – Pan Mieczysław Sasiela wnioskował o ujęcie terenu boiska sportowego
w miejscowości Przyszów.
Sołtys sołectwa Kołodzieje zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscowości Kołodzieje.
Sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką wnioskował o objecie tym odstępstwem terenu przy altance.
Sołtys sołectwa Kozły – Załęże oraz sołtys sołectwa Cisów Las również wnioskowali
o wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrała Pani Maria Stanisławska – Błądek pełniąca funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyraziła przeciwne stanowisko w sprawie zgłaszanych wniosków. Podkreśliła, iż mamy ograniczać dostępność do spożywania napojów alkoholowych, a tu mamy dać przyzwolenie na alkohol niemalże w każdym sołectwie na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasugerował wprowadzić odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w tych miejscach, gdzie cyklicznie organizowane są imprezy.
Radny – Pan Mieczysław Sasiela zaproponował wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w każdej miejscowości, aby w przyszłości nie wracać do tego tematu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ww. wnioski
o wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie wprowadziła spośród zgłoszonych wniosków  odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscowościach: Gwoździec, Korabina, Przyszów i Kołodzieje.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Sekretarza Gminy o ponowne przygotowanie projektu uchwały w ww. sprawie.
Na wniosek Rady Gminy ten punkt obrad zostanie wznowiony po przerwie
w obradach sesji.

Ad. 4c
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż zwrócił się do radnych o podpisanie wniosku w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta.
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz omówiła kwestie dotyczące zmiany wynagrodzenia wójta. Obniżenie wynagrodzenia wójta wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenie zasadnicze wójta w gminach do 15 tys. mieszkańców mieści się w przedziale od 3.400 zł do 4.700 zł natomiast stawka dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 1.900 zł.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojanów.
Przedstawione składniki wynagrodzenia wójta są elementami obowiązkowymi i mieszczą się w granicach określonych ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła
uchwałę nr XXXIV/271/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 4d
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o problemie dowozu dzieci szkolnych
z miejscowości Występ. Jedno z dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności i musi być dowożone do szkoły. Ten problem dowozu dzieci zostanie rozwiązany po wyznaczeniu lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Występ.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XXXIV/272/2018
w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych  na terenie Gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska - Błądek omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku  wsparcia.
Osoba, której dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej  nie ponosi odpłatności za pobyt w Domu Opieki Dziennej w Maziarni. Natomiast jeżeli dochód przekracza 150% kryterium dochodowego uczestnik ponosi odpłatność w wysokości 30,00 zł miesięcznie  - dla osoby samotnie gospodarującej i 35,00 zł miesięcznie  dla osoby w rodzinie.
Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o prowadzonej rekrutacji do Domu Opieki Dziennej w Maziarni.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła
uchwałę Nr XXXIV/273/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych ogłosił 10 min przerwę w obradach sesji Rady Gminy.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 4f
Zastępca Wójta Gminy – Pani Zofia Kruk omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.
Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 412.535,00 zł. Powyższą kwotę stanowią: dofinasowanie z PFRON do zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Przyszów, wpływy z rozliczeń  zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, dotacja otrzymana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  na wyposażenie świetlicy w Maziarni.
Następnie Zastępca Wójta omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 528.024,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na: zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Przyszów, budowę parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie Zapuściu,  zwiększenie nakładów na realizację zadania pn. „Dom Opieki Dziennej w Maziarni”, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole, dobudowę nowych linii Nn, zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie, budowę przystanku w miejscowości Przyszów Kliny, przebudowę placu zabaw w miejscowości Stany, ul. Kozły, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Bojanowie na organizacje imprezy Dni Miodu, budowę boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Stany.
Dalej Zastępca Wójta przedstawiła zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 115.489,00 zł.
W tym punkcie obrad radny Pan Damian Zakrzewski zapytał o koszt imprezy Dni Miodu
w Bojanowie.
Pełniący obowiązki Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie - Pan Krystian Marut poinformował, iż organizacja tej imprezy plenerowej wyniesie około 130 tys. zł.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XXXIV/274/2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g
Zastępca Wójta Gminy – Pani Zofia Kruk omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła
uchwałę Nr XXXIV/275/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 4b
W tym momencie obrad Rada Gminy wznowiła pkt 4b porządku obrad, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów.
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła nowy projekt uchwały uwzględniający przyjęte przez  radę wnioski wprowadzenia  odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XXXIV/270/2018
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zapytał o oznakowanie ulic w miejscowości Burdze.
Informacji w tym zakresie udzielił Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej tut. urzędu– Pan Robert Sałęga.
Radny - Pan Henryk Lebioda zwrócił uwagę na problem zalewania pól uprawnych
w Przyszowie Klinach i zasugerował ułożenie pryzmy na brzegu rzeki Łęg przy moście
w Przyszowie.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż taka decyzja może zostać podjęta jedynie
w trakcie działań ratunkowych w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego.
Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Zbigniew Serafin  zwrócił się z prośbą o nawiezienie obustronne  poboczy przy drodze gminnej Maziarnia – Zalesie przez las.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż zadanie to nie będzie realizowane
w bieżącym roku.
Radny – Pan Gustaw Konefał nawiązał do kwestii ułożenia kostki na obrzeżu placu zabaw
w miejscowości Stany, ul. Kozły.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż zgodnie z dokumentacją projektową strefa bezpieczeństwa została zachowana. Pozostała część placu zabaw będzie wyłożona nawierzchnią poliuretanową.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXXIV sesji  Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono:
Protokolant: E. Pakuła

                                

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-23
Udostępniający: Administrator 2018-08-23
Liczba odwiedzin: 704
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-08-23 10:29:10
1 PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-08-23 10:27:20