Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 08 maja 2018  roku.

4.Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.

5.Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2017 r:

a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)Gminnego Ośrodka Kultury,

d)Gminnej Biblioteki Publicznej,

e)Centrum Usług Wspólnych,

f)Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

g)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie:

a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a)sprawozdanie finansowe,

b)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,

d)informacja o stanie mienia gminy,

e)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f)dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,

h)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

b)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej, 

c)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2018 rok,

d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

e)wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów.

 9.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: 

  • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 8 maja 2018 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1.Podpisania umowy na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na Dom Opieki Dziennej w Maziarni ( Wykonawcą robót jest firma Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek z Nowosielca. Termin realizacji zadania to koniec lipca tego roku. Projekt „Dom Opieki Dziennej w Maziarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oprócz robót budowlanych w trakcie przygotowania jest przetarg na dostawę wyposażenia  do obiektu. Ponadto ruszy procedura wyboru kadry do projektu. Z kolei rekrutacja uczestników nastąpi w okresie lipiec – sierpień),

2.Podpisania umowy na budowę windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni (Wykonawcą zadania jest firma MATLIFT z Lublina. Termin realizacji zadania to 25 sierpnia 2018 r.),

3.Podpisania umowy na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach:  Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda (Wykonawcą zadania jest firma Fasada z Cmolasu. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia br., jednakże wykonawca deklaruje realizację zadania jeszcze w lipcu),

4.Podpisania umowy na zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach – budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu (Wykonawcą robót jest firma KRIS – BUD z Jasienicy Rosielnej. Termin realizacji zadania to 15 września 2018 roku),

5.Budowy sieci kanalizacji sanitarnej (Dobiega końca I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów),

6.Adaptacji części piętra w budynku szkoły Podstawowej w Przyszowie (Prace związane z adaptacją sal są  na finiszu. Wykonawcą zadania jest firma Famark Krzysztof Markowicz z Jeżowego),

7.Rozstrzygnięcia przetargu na budowę obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów (Do realizacji 3 części zamówienia tj. przebudowa placu zabaw w miejscowości Stany, ul. Kozły, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stany, budowa palcu zabaw w miejscowości Ruda wybrana została firma Fasada z Cmolasu. Budowę boiska rekreacyjnego w miejscowości Burdze zrealizuje firma Kris – Bud z Jasienicy Rosielnej),

8.Przetargu na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu (Pierwszy przetarg na rozbudowę szkoły został unieważniony, gdyż oferta najkorzystniejsza cenowo została odrzucona, a cena  drugiej w kolejności znacznie przewyższała możliwości finansowe zamawiającego. W dniu 22 maja br. został ogłoszony kolejny przetarg. 

W związku z sytuacją na rynku zamówień publicznych  i ciągle rosnącymi kosztami robót budowlanych spośród złożonych trzech ofert najkorzystniejsza i jednocześnie najtańsza oferta przetargowa opiewa na kwotę 1.093.121,73 zł brutto złożona przez firmę Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk z Jeżowego). 

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 8 maja 2018 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję rady gminy. 

Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje.

Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Ad. 5a

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag powyższe sprawozdanie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5b

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie zostało przyjęte przez Radę Gminy bez uwag.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Rada Gminy rozpatrzyła bez uwag sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie.

Sprawozdanie z działalności CUW stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 5f

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie. 

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g.

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. 

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/261/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7a

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wójt  Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy  sprawozdanie finansowe obejmujące:

1.bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

2.łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3.łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

4.łączne zestawienie zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z  zestawień zmian samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz poinformowała, ze w bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początku roku wynosiły  2.606.736,34 zł a na koniec roku 2.300.126,76 zł, w tym subwencja oświatowa  na rok 2018 w kwocie 496.031,00 zł.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, ŚDS, GOPS, CUW oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 81.327.694,85 zł., a na koniec roku 81.156.487,96 zł.

Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie  4.318.667,52 zł. 

Natomiast inwestycje rozpoczęte na początku roku wynosiły 991.027,49 zł na koniec roku uległy zwiększeniu do kwoty 2.488.543,94 zł.

Należności krótkoterminowe uległy zmniejszeniu z kwoty 1.780.359,91 zł do kwoty 1.243.663,20 zł. 

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe na początku roku wynosiły 1.082.201,08 zł  a na koniec roku 1.104.667,67 zł.

Ustalony wynik finansowy w kwocie 4.318.667,52 zł jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”, a kwota funduszu  jednostek 79.224.074,47 zł jest zgodna ze sprawozdaniem  „zestawienie zmian funduszu jednostki”.

Ad. 7b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że  w dniu 22 marca br. Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Pani Skarbnik poinformowała, iż uchwalając budżet na 2017 rok zaplanowano kredyt w kwocie 1.373.735,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wypracowanie wolnych środków za 2016 r. pozwoliło na  spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań  i nie było konieczności zaciągnięcia nowego kredytu. Tym samym gmina nie zwiększyła poziomu zadłużenia. Na koniec 2017 r. zadłużenie wyniosło około 11,5 % do wykonanych dochodów. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano deficyt a ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 620.020,84 zł, która została wprowadzona jako wolne środki w budżecie na 2018 rok na realizację zadań gminy.

Ad. 7c

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie została przedstawiona w Uchwale  Nr XV/82/2018 z dnia 28 marca 2018 roku przez jej skład orzekający i jest pozytywna.

Ad. 7d

Pani Agnieszka Szczęch – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami przedstawiła informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i wyczerpującego charakteru informacji.

W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku.

Ad. 7e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, iż w ubiegłym roku priorytetowym zadaniem był kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminy. Udało się również zrealizować inwestycje na obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz w zakresie infrastruktury drogowej.

Zamierzone inwestycje były realizowane bez zaciągania kredytu.

Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/262/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok i przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2017 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7h

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła uchwałę Nr XV/158/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie  w  sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Ad. 7i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/263/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń złożył  Wójtowi gratulacje i życzył dalszej owocnej współpracy na rzecz Gminy Bojanów.

Z kolei Wójt Gminy  złożył podziękowania za współpracę przy realizacji budżetu w 2017 roku radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy deklarując jednocześnie dalszą owocną współpracę.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy poinformował o pilnym wyjeździe w celu załatwienia spraw służbowych i opuścił salę obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji Rady Gminy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 8a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/264/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach poinformował, iż 10 maja br. weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów. Taryfy te zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  „Wody Polskie” i będą obowiązywały  przez okres 3 lat. Uległy zmniejszeniu ceny jednostkowe opłat za 1 m3 dostarczanej wody i za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego  pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/265/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 2018 rok dla zakładu budżetowego  pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 857.913,00 zł. Powyższą kwotę stanowią: dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Laski i Przyszów, dotacja celowa na remont drogi gminnej Korabina – Sarzyna w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych, wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie gminne, wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, dotacja celowa na realizacje programu „Aktywna tablica”, dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania, dotacja celowa na realizacje programu „Dobry start”, dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bojanów” oraz na realizację zadnia „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda”..

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 248.000,00 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 1.195.506,93 zł. powyższa kwota zostanie wydatkowana na: zakup i dostawę kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w Bojanowie za Rzeką w związku ze zmianą  przeznaczenia funduszu sołeckiego, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Laskach i Przyszowie, remont drogi gminnej Korabina – Sarzyna w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji, zakup tablic w ramach programu „Aktywna tablica”, dotacja dla SP ZOZ w Bojanowie na zakup unitu stomatologicznego, bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeniesienie środków między paragrafami, zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu, budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Stany, przebudowę placu zabaw w miejscowości Stany, ul. Kozły, budowę placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda, rewitalizację Parku Podworskiego w Bojanowie, budowę boiska wielofunkcyjnego w Bojanowie za Rzeką, budowę boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego  w Burdzach, zakup i montaż trybun na boisku sportowym w miejscowości Przyszów w ramach funduszu sołeckiego.

Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 585.593,93 zł. Zmiany te dotyczą przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXXIII/266/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/267/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, iż znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dają możliwość radzie gminy na wprowadzenie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie  będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów. 

Propozycje odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych zostały wypracowane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/268/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojanów. 

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz nawiązała do uroczystości Obchodów 200 -  lecia Parafii Stany. Główne uroczystości zaplanowano na 8 lipca br., na które serdecznie zapraszają Wójt Gminy i Proboszcz Parafii Stany.

Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów o włączenie się i zaangażowanie w organizację tej uroczystości.

Radny – Pan Jerzy Pasek zwrócił uwagę na potrzebę naprawy ławki i stojaków na rowery przy  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. 

Sołtys Sołectwa Bojanów – Pan Edward Sulich poruszył problem wałęsających się psów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasugerował, aby przy okazji zebrań wiejskich przypomnieć  mieszkańcom o obowiązkach w związku z  utrzymywaniem psów i sprawowaniu nad nimi właściwej opieki.

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, iż gmina może reagować na psy bezpańskie, a jeżeli pies ma właściciela to wówczas sprawę pozostawienia takiego psa bez dozoru należy kierować na Policję.

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zaproponował zamieścić na tablicach ogłoszeń informacje o obowiązkach osób utrzymujących psy.

Radny – Pan Damian Zakrzewki poinformował o realizowanym przez OSP w Gwoźdźcu  projekcie „Wykwalifikowany strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji 75 członków OSP z terenu powiatu stalowowolskiego. W ramach tego projektu realizowane są bezpłatne kursy w zakresie: kurs podstawowy płetwonurka, kwalifikowana pierwsza pomoc, uzupełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych, sternik motorowodny, drwal – operator pilarek. Zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o rozpowszechnienie tej informacji wśród młodzieży, celem udziału w tym projekcie.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXXIII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

 Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-07-12
Udostępniający: 2018-07-12
Liczba odwiedzin: 76