PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 08 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 08 maja 2018 roku  w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27marca  2018  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Bojanowie, 

b)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,

c)przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów”, 

d)zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku na sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów,

e)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  w 2018 roku,

f)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2018 rok,

g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

5.Ocena zasobów pomocy społecznej.

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 27 marca 2018 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1.Otwarcia ofert na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu  (W postępowaniu złożonych zostało 6 ofert. Otwarcie ofert  odbyło się w dniu 10.04.2018 r. Najtańszą ofertę złożono na kwotę 916.257,22 zł a najdroższą na kwotę 1.281.607,10 zł. Obecnie trwa ocena ofert. W tym tygodniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta),

2.Otwarcia ofert na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda (Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.04.2018 roku. Obecnie trwa ocena ofert. Najwyżej oceniona jest oferta firmy „FASADA” na kwotę 230.000,00 brutto, kolejne oferty od 245.000,00 zł do 280.000,00 zł. termin realizacji zadania to 31.08.2018 r.),

3.Otwarcia ofert na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach – budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu”(Otwarcie odbyło się w dniu 27.04.2018 r. W postępowaniu złożona została 1 oferta – FPUH „KRIS – BUD” Krzysztof  Śnieżek na kwotę 320.901,75 zł. Termin realizacji zadania 15.09.2018 r.),

4.Wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole Podstawowej na Dom Opieki Dziennej w Maziarni” (Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 366.993,57 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady),

5.Otwarcia ofert na zadanie pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni” (Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.05.2018 r. W postępowaniu złożono 3 oferty. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 147.184,01 zł. Termin realizacji zamówienia – 25.08.2018 r.),

6.Złożenia ofert w rozeznaniu cenowym na remont drogi w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wpłynęły 2 oferty złożone przez: Inżdróg Sp. z o.o. ze Stalowej Woli na kwotę 125.361,60 zł oraz przez Przedsiębiorcę Paweł Lach Szyperki na kwotę 143.812,22 zł),

7.Otwarcia ofert na zadanie pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów” W dniu dzisiejszym o godz. 9.15 odbyło się otwarcie ofert na:

  • przebudowę placu zabaw w miejscowości Stany, ul. Kozły (złożono 3 oferty, najtańsza oferta stanowi kwotę 43.500,00 zł),
  • budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Stany (złożono 3 oferty, najtańsza oferta opiewa na kwotę 57.800,00 zł),
  • budowę placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda  (w postępowaniu złożono 

2 oferty, tańsza oferta wynosi 68.000,00 zł),

  • budowę boiska rekreacyjnego w miejscowości Przyszów Burdze (wpłynęła 1 oferta złożona przez FPUCH „KRIS-BUD” na kwotę 243.428,45 zł),

8.Przygotowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na   zagospodarowanie terenu wokół starorzecza Łęgu w Przyszowie.

Ponadto Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o piśmie złożonym przez SP ZOZ w Bojanowie o pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł na zakup unitu stomatologicznego do Punktu Lekarsko – Pielęgniarskiego w Przyszowie.

 Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27 marca 2018 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4a

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, iż konieczność zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie wiąże się z utworzeniem w ramach GOPS placówki Dom Opieki Dziennej w Maziarni. W statucie użyty wyraz „Kierownik zastępuje się wyrazem „Dyrektor”. Dla zachowania hierarchii  stanowisk Kierownik Domu będzie podlegał Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4b

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Pani dyrektor zaznaczyła, iż na terenie naszej gminy nie ma osób bezdomnych, jednakże  przepisy prawa nakazują podjęcie takiej uchwały i podpisanie umowy ze schroniskiem, które przyjmie bezdomną osobę.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXXII/255/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4c

Radny Pan Łukasz Żukowicz odnosząc się do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów zwrócił uwagę na skorygowanie niektórych zapisów w tym projekcie.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę na powierzchnię obszaru zdegradowanego i liczbę  mieszkańców zamieszkałych na tym obszarze. Nadmienił, iż  w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie danego zadania brany jest pod uwagę limit 20 % obszaru zdegradowanego i 30 % mieszkańców. W naszym przypadku obszar zdegradowany i liczba mieszkańców jest nieco większa i należałoby je zmniejszyć.

Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska – Pani Anna Rachwał wyjaśniła, iż obszar rewitalizacji jest częścią  obszaru zdegradowanego i te procenty odnoszą się do obszaru rewitalizacji.

Następnie radny Pan Łukasz Żukowicz zwrócił uwagę, iż wykazane przedsięwzięcia nie są przypisane do miejscowości.

Kierownik Inwestycji i Środowiska – Pani Anna Rachwał wyjaśniła, iż przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczą całego obszaru rewitalizacji, a kiedy będzie składany wniosek o dofinansowanie  to  wówczas będzie doprecyzowane w której miejscowości przedsięwzięcie będzie realizowane.

Następnie radny Pan Damian Zakrzewski zapytał o koszt opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów.

Pani Anna Rachwał poinformowała, iż za opracowanie rewitalizacji gmina poniosła koszty w wysokości około 18 .000,00 zł, a za aktualizację tego dokumentu 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów”.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/256/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4d

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów.

Kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości 2.268.736,00 zł w banku wyłonionym zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie prawo zamówień publicznych. Ponadto w 2018 roku zostanie zaciągnięta pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 540.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany, ul. Krochowa oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXII/257/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2018 roku.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/258/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2018 roku.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4f

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 511.130,00 zł. Powyższą kwotę stanowi promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpływy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, dotacja celowa na przebudowę części budynku po byłej szkole w Maziarni – montaż windy dla osób niepełnosprawnych,  dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów, dotacja celowa na zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.063.037,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy, remont dróg popowodziowych, zakup nieruchomości do zasobów mienia gminy, dotację dla OSP Laski – dofinansowanie do zakupu selektywnego wywoływania,  przebudowę budynku szkoły w Przyszowie, zatrudnienie osób w ramach prac społeczno – użytecznych, przebudowę części budynku po byłej szkole w Maziarni – montaż windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę budynku byłej szkoły pod działalność Domu Opieki Dziennej w Maziarni, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, zmianę klasyfikacji budżetowej, zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu, opracowanie studium wykonalności na zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie, budowę bieżni, boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stany.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 251.907,00 zł. Zmiany te dotyczą przeniesienia środków między paragrafami.

W tym punkcie obrad radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o zwiększenie środków na budowę boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza w Stanach.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż zwiększa się nakłady na to zadanie o kwotę 55.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i uzupełniających na zamówieniu dotyczących zamiany stolarki z PCV na aluminium, wykonania podsufitki na budynku zaplecza oraz odprowadzenia wody z rynien budynku do kolektora deszczowego, a także zmiany rodzaju podbudowy pod kostkę betonową.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr XXXII/259/2018

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXXII/260/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek poinformowała, iż w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej sporządzona została ocena zasobów pomocy społecznej. Dokument ten przedstawiany jest Radzie Gminy, celem zatwierdzenia. Pani Dyrektor podkreśliła, że maleje liczba osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Zmniejsza się liczba wniosków o  pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Obecnie wzrosła liczba osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze.

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bojanów.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie o pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł na zakup unitu stomatologicznego do Punktu Lekarsko – Pielęgniarskiego w Przyszowie. Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie dotacji na zakup unitu stomatologicznego i dokonania stosownych zmian w budżecie gminy na kolejnej sesji.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz ponowił prośbę o nawiezienia kruszywa na drogę w Burdzach.

Radny – Pan Damian Zakrzewski poprosił o skierowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli o usunięcie drzew w pasie drogowym przy zakrętach w miejscowości Gwoździec i Maziarnia, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Radny – Pan Jerzy Bajek  zapytał o etap prac geodezyjnych na drodze gminnej Korabina – Cisów Las.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż miały miejsce już prace w terenie, a obecnie oczkujemy na dostarczenie dokumentacji podziałowej. Po wydaniu odpowiedniej decyzji nastąpi zamiana działek.

Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Zbigniew Serafin poprosił o skierowanie pisma do Nadleśnictwa Rudnik, o nawiezienie obustronne  poboczy przy drodze gminnej Maziarnia – Zalesie przez las.

Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica poruszył problem braku chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bojanowie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, iż chodników brakuje nie tylko w Bojanowie ale również i w innych miejscowościach na terenie gminy. Zasygnalizował, że sprawa przebudowy dróg wojewódzkich wraz z budową chodników będzie przedmiotem złożonej interpelacji na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

W tym punkcie obrad Wójt Gminy poinformował o szkoleniach w sprawie szacowania szkód łowieckich.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXXII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 Protokół XXXII/2018.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-06-19
Udostępniający: Administrator 2018-07-12
Liczba odwiedzin: 278
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-07-12 11:06:29
3 PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-06-19 08:25:14
2 PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-06-19 08:22:56
1 PROTOKÓŁ Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2018-06-19 08:16:02