PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 5 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXX/2018

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 5 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

 

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Nieobecny radny – Pan Łukasz Żukowicz.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 1 lutego  2018  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2018”,

c)ustalenia kryteriów naboru do publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

d)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego, psychologa i  pedagoga szkolnego,

e)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

f)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2018 rok,

g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

h)zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2017 – 2020 w ramach utworzonych OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w ramach projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” oraz projektu „W stumilowym lesie” w ramach Oski IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bojanów za 2017 rok.

6.Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu za 2017 rok.

7.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: 

  • zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2017 – 2020 w ramach utworzonych OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w ramach projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” oraz projektu „W stumilowym lesie” w ramach Oski IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały. Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji. W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do tego protokołu.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 1 lutego 2018 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1.Ogłoszenia przetargu na remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy (Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Bojanów ul. Łęgowa, remont drogi w miejscowości Cisów Las, remont drogi w miejscowości Kołodzieje, remont cząstkowy dróg  gminnych w miejscowości Przyszów, remont drogi w miejscowości Stany, ul. Kopanina i ul. Załęże),

2.Ogłoszenia przetargu na adaptację części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie (projektowana adaptacja polega na  wydzieleniu i przystosowaniu 2 sal dydaktycznych i korytarza na części istniejącej  konstrukcji piętra budynku szkoły),

3.Planowanych ogłoszeń o przetargach na budowę placów zabaw i boisk sportowych (przetargi te będą ogłaszane sukcesywnie),

4.Rozbudowy szkoły w miejscowości Gwoździec (pod koniec tygodnia będziemy składać wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę),

5.Remontu drogi powiatowej w miejscowości Maziarnia (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przyznał dotację dla powiatu na kompleksowy remont odcinka drogi powiatowej w Maziarni, która stanowiła objazd w związku z remontem drogi wojewódzkiej wraz z budową mostu w miejscowości Przyszów),

6.Ogłoszenia przetargu na remont drogi powiatowej Stany – Krawce (Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli ogłosił przetarg  na remont odcinka tej drogi),

7.Prac projektowych boiska w miejscowości Korabina (został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę boiska oraz wniosek na budowę oświetlenia przy tym boisku oraz boiska w miejscowości Burdze),

8.Złożenia wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości o przyznanie dotacji celowej dla OSP w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń (defibrylatorów), niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 1 lutego 2018 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Pani Joanna Pawłowska – Kierownik USC udzieliła wyjaśnień w przedmiocie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. W związku ze zmianami w Kodeksie wyborczym oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych należy podjąć nową uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Uchwała ta nie wprowadza zmian w okręgach wyborczych.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy w wyniku głosownia jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXX/241/2018 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2018. Następnie poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/242/2018 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2018”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W związku z oczywistą omyłką pisarską  poprzez  zamieszczenie w § 1 projektu uchwały dwukrotnie pkt 4,  radny Pan Damian Zakrzewski zawnioskował  o usunięcie  jednego z tych punktów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kryteriów naboru  do przedszkoli.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXX/243/2018 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas omówiła projekt uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego, psychologa i pedagoga szkolnego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów. Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli. W porównaniu do poprzedniej uchwały ulega zmniejszeniu ilość godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa. Wprowadza się wymiar godzin zajęć nauczyciela wspomagającego w ilości 20 godzin oraz  wymiar zajęć doradcy zawodowego w ilości 22 godzin.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXX/244/2018 w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego, psychologa i pedagoga szkolnego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku z mocy ustawy nauczycielom nie przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. W związku z powyższym należy zmienić uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i wykreślić zapisy dotyczące tego dodatku. Pozostałe dodatki dla nauczycieli określone w regulaminie pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. 

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/245/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 307.657,19 zł. Powyższą kwotę stanowi subwencja oświatowa, dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego „W stumilowym lesie” z zakresu wychowania przedszkolnego, dotacja celowa otrzymana z WUP na realizację zadania pn. „Sukces rośnie z mani” , która stanowi niewykorzystaną kwotę dotacji na 2017 rok,  dotacja celowa na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 12.214,45 zł. Zmiany te dotyczą przeniesień środków między paragrafami.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 353.179,30,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: budowę chodnika w Kozłach w ramach zmiany funduszu sołeckiego, działalność Centrum Usług Wspólnych, realizację projektu 

„W stumilowym lesie”, realizację projektu „Sukces rośnie z nami”, utrzymanie pracownika realizującego  zadania z zakresu usług opiekuńczych, realizację zadań Karty Dużej Rodziny, przeniesienie środków między paragrafami.

Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 57.736,56 zł. Zmiany te dotyczą przesunięć środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 1 głosie – przeciw, 1 głosie - wstrzymującym  podjęła uchwałę Nr XXX/246/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXX/247/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2017 – 2020 w ramach utworzonych OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w ramach projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” oraz projektu 

„W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała ta związana jest z dwoma projektami edukacji przedszkolnej „Przedszkolaki na start” oraz „W stumilowym lesie” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach. W obu przedszkolach została wskazana ilość miejsc wychowania przedszkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXX/248/2018 w sprawie zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2017 – 2020 w ramach utworzonych OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w ramach projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” oraz projektu „W stumilowym lesie” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bojanów za 2017 rok.

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższe sprawozdanie, jak załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała o akcji badań profilaktycznych skierowanych do kobiet między 50 – 69 rokiem życia prowadzonych przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.  w Stalowej Woli. Badania będą przeprowadzane w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą o przekazanie powyższej informacji wśród kobiet.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXX sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 Protokół Nr XXX/2018.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-03-21
Udostępniający: Administrator 2018-04-18
Liczba odwiedzin: 278
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2018-04-18 12:26:08
1 PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2018-03-21 09:10:11