Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXV/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 6 lipca 2017 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów.

b)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,

c)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

d)przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów w ośmioletnie szkoły podstawowe,

e)przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Przyszów Burdze.

5.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie: 

  • przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów w ośmioletnie szkoły podstawowe,
  • przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Przyszów Burdze.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektów uchwał.

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 6 lipca 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

  • przystąpienia do realizacji projektu „Przedszkolaki na Start”,
  • złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (Wniosek po ocenie merytorycznej  nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Ponad ¾ samorządów na Podkarpaciu nie otrzymało środków na ten cel. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zostali poinformowani o zasadach udziału w projekcie i zdecydowali się na aplikowanie o środki unijne. Wniosek zakładał zastosowanie 4 rodzajów OZE tj. kolektory słoneczne, pompy ciepłej wody, pompy gruntowe, panele fotowoltaiczne. Wójt zaznaczył, że nie wkłada  tego tematu do szuflady i ze swej strony podejmie działania zmierzające do  pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Nie wyklucza również zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2018 na dofinansowanie tego przedsięwzięcia), 
  • przebudowy drogi powiatowej Stany – Grębów (Na remont drogi uzyskano wsparcie z Lasów Państwowych. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze zawartego porozumienia regulującego zasady realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Podmioty zaangażowane w ten projekt- Gmina Bojanów, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli prowadzą rozmowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych  w zakresie zwiększenia udziału finansowego Lasów oraz sposobu realizacji inwestycji tj. przeprowadzenia procedury przetargowej jeszcze w listopadzie 2017 roku z wykonaniem zamówienia do połowy 2018 roku),
  • budowy mostów na rzece Łęg w miejscowości Przyszów (Właśnie rozpoczęła się procedura odbioru małego mostu na starorzeczu rzeki Łęg. Duży problem stanowi  kwestia budowy  dużego mostu na rzece Łęg w Przyszowie. Zadanie to jest zrealizowane  w 70 %.Wykonawca robót odstąpił od realizacji umowy i opuścił plac budowy. Pomimo braku inwentaryzacji Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował się na ogłoszenie przetargu na dokończenie tego zadania.),
  • budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych i kompleksu sportowego (Trwają prace na obiektach sportowych w miejscowości Ruda i Maziarnia. Zadania te są realizowane z własnych środków. Na kompleksie  sportowym w miejscowości Stany trwają roboty ziemne w zakresie profilowania płyty boiska. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do listopada br. planowany jest  przerób robót  na kwotę 800 tys. zł.)
  • prac wodno – kanalizacyjnych. (W miejscowości Przyszów trwają prace wodociągowe. Realizowane są również roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Wójt zaznaczył, iż kiedy wykonawca przystąpił do realizacji zadania wówczas część mieszkańców z Przyszowa zaczęła kwestionować wpięcie rury tłocznej z Przyszowa do Maziarni. W czerwcu 2017 r. będziemy składać wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego dot. 1 etapu zadania), 
  • wykonanie przepięcia wodociągu w miejscowości Pietropole (W związku z wnioskiem wszystkich mieszkańców Pietropola uskarżających się na bardzo słabe ciśnienie wody powstała  propozycja  włączenia wodociągu z Pietropola  do Gminy Majdan Królewski. Działania projektowe w tym zakresie zostały podjęte).

W dyskusji nad informacją z działalności Wójta głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski i odniósł się do sprawy OZE. Powiedział, że mieszkańcy twierdzą, iż te wnioski to była od początku jedna wielka lipa. Pracownicy urzędu nie aplikowali o środki bo wiedzieli, że może się nie udać. W styczniu br. na sesji radny skrytykował działania Wójta w kwestii płatności przez mieszkańców na ten projekt i podał przykład Gminy Jeżowe, gdzie mieszkańcy wypełniali krótką ankietę i płacili tylko 18 zł. Informował, że w większości gmin takie opłaty nie były pobierane albo były minimalne. Zaznaczył, że jego wypowiedzi nie zostały zamieszczone w protokole z obrad styczniowej sesji. Wójt na sesji twierdził, że gmina uzyska dofinansowanie. Po ocenie formalnej i merytorycznej nasz wniosek jest na 4 miejscu od końca. Propozycja rekompensaty i pozyskanie dodatkowych środków z innych źródeł są mrzonką. Uważa, że pretensje mieszkańców i ich rozczarowanie  działaniem urzędu jest słuszne.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że na styczniowej sesji  nie powiedział, że gmina otrzyma dofinansowanie, ale że będzie się o nie ubiegać. Mieszkańcy  podpisywali umowę z firmą odnośnie sporządzenia przez nią audytu i wpłacali pieniądze na rzecz tej firmy a nie Urzędu Gminy Bojanów. Przywołane przez radnego wysokości opłat w Gminie Jeżowe  nie zawierały sporządzenia audytu do wniosku. Wójt powiedział, iż nieprawdą jest, że urzędnicy nie aplikowali ośrodki i podał przykład, że sam zapłacił 700 zł za ten projekt licząc, że wniosek przejdzie. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich byli informowani, że gmina może nie otrzymać dofinansowania  i było wyraźnie powiedziane, że jest to ryzyko. Wójt podkreślił, że musimy zadbać o te 180 osób, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznych. Myśleliśmy, że mniej samorządów będzie zaineresowanych tym projektem. Do mieszkańców zostaną  skierowane pisma wyjaśniające w tej sprawie.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski wnioskował, aby protokoły z obrad sesji były przyjmowane na kolejnej sesji. Zdaniem radnego w protokołach tych nie są uwzględnianie wszystkie sprawy i wypowiedzi. Dalej radny powiedział, że chciałby poznać kulisy zawarcia porozumienia na opracowanie wniosku na dofinansowanie instalacji OZE. Podkreślił, że mieszkańcy dzwonili  i kontaktowali się z nim przekazując mu uwagi, że nie byli informowani o tym, iż projekt może się nie udać.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz nadmienił, że pewne kwestie uwzględnione w protokole nie są realizowane.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych oprócz Pana Zakrzewskiego ma uwagi do sporządzanych  protokołów  z obrad sesji. 

Pozostali radni nie zgłosili uwag w tej sprawie.

Wójt Gminy w dalszym toku obrad poinformował, że mieszkańcy sami deklarowali na jaką instalację się decydują. Fotowoltaika  stanowiła koszt ok. 300 zł, panel słoneczny ok. 250 zł. Właściciel firmy przygotowującej audyty energetyczne na spotkaniach przedstawiał prezentację multimedialna i informował mieszkańców, że jest to ryzyko. Również pracownicy Urzędu Gminy informowali chętne osoby, że ten projekt może nie uzyskać dofinansowania.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zaznaczył, że trudno zarzucać Wójtowi złą wolę w sprawie  starania się o dofinansowanie na montaż instalacji OZE. Ryzyko w tej kwestii było jasne i oczywiste. Wójt dołoży starań, aby wniosek uzyskał dofinansowanie  z innych źródeł.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 6 lipca 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów.

Poinformował, iż Firma P4 Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o wydzierżawienie gruntów pod budowę stacji telefonii komórkowej na terenie miejscowości Stany. Mieszkańcy sołectwa Stany na zebraniu wiejskim nie wyrazili zgody na budowę  kolejnego przekaźnika telefonii komórkowej. W międzyczasie Firma RAXEL, która dzierżawi przedmiotową działkę wraz z wieżą przekaźnikową  wyraziła chęć przekazania istniejącej wieży na rzecz firmy P4. 

W związku z porozumieniem się obu podmiotów firma P4 skierowała pismo w sprawie wydzierżawienia gruntu pod istniejącą wieżą na okres 10 lat, wnioskując jednocześnie o możliwość  odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia  przetargu na dzierżawę  gruntów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Skarbnik Gminy – Pani Beata  Stolarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 552.607,00 zł.

Powyższą kwotę stanowią: wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych, refundacja wydatków z funduszu sołeckiego, dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Przedszkolaki na Start”, dotacja na składki dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 37.199,00 zł, które dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 551.014,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: budowę przepinki sieci wodociągowej w miejscowości Pietropole, oznakowanie dróg gminnych, remont drogi na osiedlu w Rudzie, usługi geodezyjne, remont sieci szerokopasmowej, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, realizacje projektu „Przedszkolaki na Start”, opłatę za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół – wynagrodzenie opiekunek, utrzymanie terenów zielonych, zmiana konstrukcji dachu na budynku zaplecza Orlika w Bojanowie, opracowanie dokumentacji projektowej na budowa hali sportowej w Stanach wraz z niecką basenową.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 35.606,00 zł. Zmiany te dotyczą  przesunięć środków między paragrafami.

Wójt Gminy odniósł się do zmian w budżecie gminy w aspekcie budowy przepinki sieci wodociągowej w  miejscowości Pietropole,  remontu drogi w miejscowości Przyszów Ruda na osiedlu.

Wójt zwrócił uwagę na zabezpieczenie środków stanowiących opłaty za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli. Największy problem dotyczy dzieci z Gwoźdźca i Cisowego Lasu. Podkreślił, iż pomimo miejsc w gminnych przedszkolach, dzieci są oddawane do przedszkoli poza teren gminy. W ciągu roku należy zabezpieczyć na cel około 100 tys. zł. 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych  - Pani Barbara Lubas nadmieniła, iż ciężko jest przekonać rodziców, aby dziecko pozostawić w przedszkolu na terenie  gminy. Przepisy prawa pozwalają rodzicom oddać dziecko do przedszkola publicznego i niepublicznego.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zasugerował zorganizowanie zebrania z rodzicami i próbę przekonania rodziców, aby dzieci zapisywali do przedszkoli  na terenie gminy. Być może rodzice nie znają oferty przedszkoli. 

Następnie Wójt nawiązał do propozycji zmian w budżecie wynikających z planowanym   remontem zaplecza Orlika w Bojanowie (zmiana konstrukcji dachu poprzez wykonanie więźby dachowej i pokrycia).

W proponowanych zmianach do budżetu uwzględniono wydatki na opracowanie  dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej w Stanach wraz z basenem szkolnym. Pozwoli nam to w przyszłości o aplikowanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystki, które planuje uruchomić środki na tego typu działania.

Radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że sceptycznie podchodzi do budowy basenu. Podzielił się spostrzeżeniami samorządowców gminy Nowa Dęba i Cmolas w tej kwestii i nadmienił, że ponoszą wysokie koszty na utrzymanie basenów. Wyraził pogląd, iż taniej jest dowozić dzieci na basen. Mamy po sąsiedzku ładne obiekty basenowe i nie ma sensu budować basenu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że jeśli nie pójdziemy w kierunku dodatkowych urządzeń w basenie to będzie nas stać na jego utrzymanie. Zadanie będzie realizowane etapami. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania: 13 głosów – za, 2  - wstrzymujące podjęła uchwałę Nr XXV/194/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą 30.481.776,40 zł a wydatki 30.894.972,40 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/195/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Pani Barbara Lubas przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nakłada na samorządy podjęcie  uchwał do 30 listopada br. Przekształcenia szkół podstawowych  nakładają obowiązek wyrejestrowania pracowników i zarejestrowania do nowych założeń. Jeżeli będziemy mieć akty założycielskie szkół podstawowych, to wcześniej będziemy mogli podejmować czynności w tym zakresie. Z mocy ustawy od 1 września 2017 roku szkoły te będą funkcjonować z nowym aktem założycielskim.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXV/196/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Przyszów Burdze.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/197/2017 w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych pomnika przyrody, drzewo gatunek Dąb szypułkowy Quercus robur w miejscowości Przyszów Burdze.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Radny Pan Jerzy Pasek nawiązał do problemu z doręczeniem  listów w związku ze zmianą adresów w miejscowości Przyszów. Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego wyraził opinię, że mieszkańcy nie dokonali powiadomień w odpowiednich  instytucjach o zmianach adresowych i stąd wynika problem z doręczeniem korespondencji.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz wnioskował o zagospodarowanie terenów przy rzece Łęg w Przyszowie oraz ponowił prośbę o usunięcie skrzynki gazowej z byłego placu szkolnego w Burdzach i budowę przystanków. Zwrócił się również o przygotowanie kalkulacji kosztów eksploatacyjnych planowanego basenu przy szkole w Stanach.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż Urząd Gminy poczynił starania, aby Zakład Gazownictwa zdemontował skrzynkę gazową z placu szkolnego i sprawa powinna zostać załatwiona. Kwestia zagospodarowania terenu przy rzece jest trudna do zrealizowania, ponieważ zarządcą tych terenów jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a tylko nieznaczna ich część stanowi własność gminy. Jeżeli chodzi o utrzymanie niecki basenowej, to gmina będzie w stanie udźwignąć koszty utrzymania.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do problematyki budowy kładki na rzece Łęg w Burdzach. Poinformował, iż podjął decyzję o wszczęciu procedury ustalenia miejsca lokalizacji kładki. Wojskowy Instytut Technologiczny i Nadleśnictwo Nowa Dęba wyrażają zgodę na lokalizację kładki pieszej, a nie inne rozwiązanie. Gmina Bojanów ustali również warunki zabudowy. Wójt jest skłonny podjąć się roli inwestora. Wójt zasygnalizował, iż  Inspektor Nadzoru Budowlanego i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Starosta Stalowowolski zwrócili się z prośbą o rozebranie istniejącej kładki. 

Radny – Pan Henryk Lebioda zwrócił się z prośbą o wykonanie tablic informacyjnych z nazewnictwem ulic w Przyszowie. Wójt zasugerował, aby to zadanie zrealizować w ramach funduszu sołeckiego bądź uwzględnić w budżecie gminy na przyszły rok.

Następnie radny – Pan Henryk Lebioda zwrócił się o wykonanie modernizacji poboczy przy drodze Przyszów Szlacheckie. Wójt Gminy wyjaśnił, iż pobocza tej drogi zostaną naprawione po otwarciu mostu.

Radny – Pan Michał Kotwica zapytał o termin wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w Rudzie i zwrócił się z prośbą o poprawę nawierzchni drogi  przy ul. Brzozowej.

Wójt poinformował, iż sprawa naprawy tej drogi została zlecona. Odnośnie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wójt wspomniał, że I etap obejmuje miejscowość Krochowa – Przyszów, II etap  Maziarnia – Kołodzieje (planowany termin rozliczenia inwestycji to luty 2019 r,).  W ramach rewitalizacji wskazana została budowa kanalizacji w sołectwie  Burdze , a następnie podejmowane będą działania  w sprawie budowy kanalizacji w Rudzie.

Radna – Pani Monika Iwaszczuk zapytała o termin zakończenia budowy boiska wielofunkcyjnego w Maziarni. Wójt poinformował, iż termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to koniec października br.

Radny – Pan Damian Zakrzewski odniósł się do problematyki budowy kładki 

w miejscowości Burdze. Nadmienił, że skoro Gmina Grębów wycofała się z tego przedsięwzięcia to tym bardziej Gmina Bojanów nie powinna zajmować się tym problemem.

Odnośnie kwestii basenu radny sugeruje racjonalnie podejść to tej sprawy. Wykonać kosztorys budowy basenu, koszty utrzymania i przekalkulować, czy dowóz dzieci na basen nie będzie tańszym rozwiązaniem. Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zasugerował zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli celem znalezienia rozwiązania, które nie będzie szkodziło budżetowi gminy zbytnim obciążeniem.

Dalej radny poruszył sprawę naprawy przepustu w miejscowości Gwoździec i zwrócił uwagę, że przepust ten nie został naprawiony do końca.

W dalszym wystąpieniu radny  Pan Damian Zakrzewski odniósł się do protokołów z sesji rady Gminy. Nadmienił, że w innych gminach na każdej sesji są przyjmowane protokoły  z poprzedniej sesji, jeżeli nie ma uwagi do tego protokołu.

Następnie radny podjął temat Odnawialnych Źródeł Energii i oczekiwał odpowiedzi od Wójta dlaczego ta konkretna firma zajmowała się przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie. Podkreślił, że mieszkańcy są źli nie dlatego, że nie otrzymają dofinansowania, ale że pobrano od nich wysokie opłaty za analizę techniczną montażu instalacji OZE.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Damiana Zakrzewskiego w zakresie przyjmowania protokołu z sesji Rady Gminy. Zaznaczył, iż radny Zakrzewski jest jedynym, który zgłasza uwagi odnośnie sporządzenia protokołu z obrad sesji. Pozostali radni nie zgłaszają zastrzeżeń w kwestii protokołu. Jeżeli będzie stanowisko Rady, to protokoły będą przyjmowane na sesji.

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zabrał głos w sprawie budowy kładki w Burdzach i podkreślił, że kładka ta będzie służyć nie tylko mieszkańcom gminy Grębów, ale też mieszkańcom Burdzów. 

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski odniósł się do sprawy wysłania niektórym mieszkańcom Przyszowa pisma w sprawie udokumentowania wywozu ścieków. 

Wójt wyjaśnił, iż poprzez podjęte działanie chciał uświadomić mieszkańcom, iż zgodnie z przepisami prawa mają obowiązek  udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych.

Radny Pan Jan Luboch zapytał o sprawę remontu drogi Laski – Korabina. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż droga ta nie będzie remontowana, ponieważ trwa procedura jej rozgraniczenia.

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz udzieliła wyjaśnień odnośnie wyboru firmy, która opracowała dokumentację aplikacyjną do Urzędu Marszałkowskiego dot. OZE. Wskazała, iż  przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe rynku  i  wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXV sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-09-28
Udostępniający: 2017-09-28
Liczba odwiedzin: 286