Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 6 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 6 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku o naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej.

3.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli o zagrożeniach wynikających z choroby afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy.

4.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

5.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 9 czerwca 2017 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  „Przedszkolaki na start” w ramach Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

b)zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” w ramach Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

c)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,

d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

7.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Informację o naborze do batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawił mjr Krzysztof Jasiński z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku.

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Obrony Narodowej w 2016 r. zaczęły powstawać struktury obrony terytorialnej, jako dodatkowego, piątego rodzaju wojsk.   

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku prowadzi nabór do  Batalionu Obrony Terytorialnej. Batalion liczy 700 osób i składa się z kompanii przypisanej do powiatu.

W Batalionie Obrony Terytorialnej mogą służyć  zarówno osoby, które już w wojsku były oraz ci, którzy dotychczas stanęli jedynie do kwalifikacji wojskowej i otrzymali kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

Żołnierze batalionu będą działać lokalnie i współpracować z jednostkami samorządowymi. Do ich zadań będzie należało również  wsparcie wojsk operacyjnych oraz pomoc w przypadku klęsk żywiołowych.

Ochotnicy przejdą szkolenie przygotowawcze, które potrwa 16 dni w ramach weekendów.  Podczas takiego szkolenia uzyskają niezbędne kwalifikacje i zostanie z nimi podpisany kontrakt na okres 1 roku, a następnie na okres 6 lat. Szkolenie odbywać się będzie na terenie administrowanym przez WKU Nisko.

Podczas szkolenia i kontraktu żołnierze będą otrzymywać uposażenie płacone w dwóch formach: za gotowość do działania  oraz za odbyte szkolenia. Na dzień dzisiejszy  wysokość tego uposażenia wynosi 500 zł.

Aby uczestniczyć w rozmowach kadrowych w zakresie naboru do batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełniń w Nisku deklarację ze swoimi danymi osobowymi oraz wypełnić ankietę.

Mjr Krzysztof Jasiński zwrócił się do uczestników posiedzenia o pomoc w rozpropagowaniu informacji o Wojskach Obrony Terytorialnej na terenie Gminy Bojanów.

Ad. 3

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli – Pan Janusz Sudoł  przekazał informacje  dotyczące skali problemu szerzenia się na terenie Polski (województwo lubelskie, mazowieckie i podlaskie) wirusa ASF afrykańskiego pomoru świń.

Jest to choroba niegroźna dla ludzi, ale powodujące ogromne straty ekonomiczne w skali regionu oraz całego kraju.

Głównym czynnikiem szerzenia się  choroby są zarażone dziki, a także człowiek. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii apelował o przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uchronienia gospodarstwa przed wirusem ASF. Podkreślił, iż bezwzględnie należy przestrzegać w tym kierunku następujących zasad:

 • nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosować tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wykładać maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Lekarz weterynarii przypomniał, że  brak stosowania zasad bioasekuracji będzie skutkował karami administracyjnymi. Łamiąc elementarne zasady co do właściwego, zgodnego z prawem utrzymywania zwierząt, hodowca  naraża się na sankcje i jednocześnie traci prawo do odszkodowań wypłacanych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ponosi koszty związane z utylizacją padłych zwierząt.

Ponadto przypomniał o konieczności rejestracji zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii odniósł się do problemu ptasiej grypy. 

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt, powodowaną przez wirusy o różnej patogenności.  Na zakażenie wirusami podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia, które często chorują bezobjawowo. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem miejsca utrzymywania drobiu  tak, aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz wodą i paszą.

Strategia zapobiegania wysoce zjadliwej grypie ptaków polega na:

- zachowaniu szczególnej ostrożności podczas utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni,

- zapobieganiu pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których ma dostęp dzikie    ptactwo,            

- przestrzeganie zasad bioasekuracji.

W dalszym wystąpieniu Powiatowy Lekarz Weterynarii zaapelował o utworzenie targowiska drobiu w Bojanowie, celem wyeliminowania handlu drobiem w miejscach do tego nie przystosowanych.  

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż zostaną poczynione starania, aby  miejsce na palcu targowym w Bojanowie było dostosowane pod potrzeby obrotu drobiem.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 – min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 4

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 9 czerwca 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

 • budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maziarnia i Przyszów Ruda (realizowane są prace budowlane na obiekcie w miejscowości Maziarnia  i w najbliższym czasie zostanie rozpoczęta budowa boiska w Przyszowie Rudzie),
 • budowy obiektu sportowego w miejscowości Stany (roboty budowlane na  obiekcie zostaną rozpoczęte w niedługim czasie),
 • inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszów (Wójt Gminy poinformował o piśmie złożonym przez mieszkańców Przyszowa ul. Spokojnej i Akacjowej z żądaniem wstrzymania inwestycji. Stanowisko argumentują tym, że przepływające ścieki z Maziarni i Kołodziejów będą zagrożeniem dla ich rodzin. Wójt zaznaczył, że nie będzie zmiany projektu i inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją),
 • współfinansowania remontu drogi powiatowej Stany – Krawce przez Lasy Państwowe (w bieżącym roku  droga ta zostanie wyremontowana na odcinku około 3km),
 • dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym kościele i kaplicy cmentarnej w Stanach (Parafia  Rzymsko -  Katolicka  w Stanach otrzymała dofinansowanie w kwocie 520 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zadania te będą realizowane przy pomocy Urzędu Gminy Bojanów), 
 • wniosku o dofinansowanie  projektu „Przedszkolaki na start” złożonego w ramach działania Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2012 (Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego projektu i z dniem 1 września 2017 roku zostanie utworzony oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach),
 • budowy mostów na rzece Łęg w miejscowości Przyszów (prace na obiektach mostowych są realizowane).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 5

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 9 czerwca 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” jest wymogiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/189/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/190/2017 zabezpieczenia wkładu własnego do  realizacji projektu partnerskiego „Przedszkolaki na start” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Nisku zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 2.000 zł  z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru i organizację obchodów Wojewódzkiego Święta Policji w Nisku.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przychyliła się do wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Nisku i przekazania kwoty 2.000 zł na wskazany cel.

Środki te zostaną przekazane w ramach porozumienia na Fundusz Wsparcia Policji.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Omówiła zwiększenia dochodów budżetu ogółem o kwotę 787.375,80 zł. Powyższą kwotę stanowią: dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na remont dróg poscaleniowych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji umowy – dostawa komputerów w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”, wpłaty za dożywianie dzieci w przedszkolu, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zmiana klasyfikacji budżetowej.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 655.661,60 zł. Zmiany te dotyczą: zmniejszenia dotacji na rewitalizację gminy Bojanów, oraz zmiany klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 183.835,30 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: remont dróg poscaleniowych, usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, dofinansowanie Komendy powiatowej Policji w Nisku poprzez Fundusz Wsparcia Policji, dotacja dla OSP Gwoździec na remont remizy, dotacja dla OSP Maziarnia i Laski na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy, utrzymanie stanowiska do spraw gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku na placach gminnych, wymiana orynnowania budynku klubu sportowego w Bojanowie.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 52.121,10 zł. Zmiany te dotyczą  przesunięć środków między paragrafami oraz w ramach rozdziałów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/191/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą  29.860.347,40 zł a wydatki 30.273.543,40 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/192/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Sołtys sołectwa Bojanów poruszył problem korzystania z pomieszczeń budynku Klubu Sportowego w Bojanowie przez  drużyny sportowe.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaproponiował rozwiązanie, aby klub z Bojanowa zagospodarował pomieszczenia na piętrze budynku natomiast pomieszczenia znajdujące się na parterze były do dyspozycji innych klubów sportowych.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz zapytał o realizację programu rewitalizacji gminy.

Wójt  poinformował, że czekamy na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego w przedmiocie  dofinansowania przedsięwzięć w ramach rewitalizacji.

Następnie radny Pan Łukasz Żukowicz zasygnalizował sprawę ubytków asymilacyjnych konarów dębu będącego pomnikiem przyrody w miejscowości Przyszów Burdze. Dąb ten rośnie na działce prywatnej przy drodze powiatowej.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż  sprawę usunięcia konarów należy skonsultować z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Radny – Pan Mieczysław Sasiela zapytał o podejmowane działania w zakresie programu odnawialne źródła energii.

Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii  jest na etapie oceny merytorycznej.

Radny – Pan Jerzy Bajek zgłosił sprawę uszkodzenia płytek podłogowych (pęknięcia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Korabina.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXIV sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-08-29
Udostępniający: 2017-08-29
Liczba odwiedzin: 223