Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 9 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

 PROTOKÓŁ Nr XXIII/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 9 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 13 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2017  roku.

4.Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Maziarnia.

6.Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2016 r:

a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)Gminnego Ośrodka Kultury,

d)Gminnej Biblioteki Publicznej,

e)Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

f)Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

g)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie

a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a)sprawozdanie finansowe,

b)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,

d)informacja o stanie mienia gminy,

e)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f)dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,

h)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za  2016 rok,

i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,

b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

c)udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizacje zadania publicznego.

10.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Rady poinformował o zmianie przedłożonego radnym porządku obrad w ten sposób, że pkt 8a staje się pkt 5.

Następnie przedstawił wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie   przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy przestawił  porządek obrad sesji z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 27 kwietnia 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

  • podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Maziarnia i Przyszów Ruda (Wykonawcą budowy boiska w miejscowości Przyszów Ruda jest firma KRIS – BUD Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej  za kwotę 252.373,44 zł. Wykonawcą  budowy boiska w Maziarni jest  firma PROBUD z Proszowic k/Krakowa za kwotę 455.416,77 zł),
  • przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę kompleksu sportowego w Stanach (Otwarcie ofert na zadanie odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę Krzysztof Śnieżek FPUH „KRIS – BUD”. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 2.379.915,56 zł),
  • przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany, ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów (Otwarcie ofert na zadanie odbyło się w dniu 19 maja 2017 r. W ramach postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe Krzysztof Kluza. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 3.948.636,21 zł),
  • odbioru 6 placów zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pietropole,
  • przeprowadzonego postępowania przetargowego  na doposażenie szkół w narzędzia TIK  w ramach projektu pn. „Sukces rośnie z nami” ( Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ITwares Sp. z o. o.  z Nowej Woli k. Warszawy. Oferta opiewa na kwotę 299.566,50 zł),
  • otwarcia ofert w przetargu na  budowę budynku garażowego w miejscowości Bojanów. (7 czerwca miało miejsce otwarcie ofert na budowę budynku garażowego. W ramach  postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 154.800,90 zł),
  • przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie,  dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach (Konkurs został rozstrzygnięty jedynie w przypadku Zespołu Szkół w Bojanowie, gdzie Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Pana Zbigniewa Glicę. 

W odniesieniu do pozostałych  szkół konkursy zostały nierozstrzygnięte z przyczyn formalnych. Obecnie trwa procedura powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.)

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 marca 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję rady gminy. 

Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje.

Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Maziarnia.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę NR XXIII/182/2017 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Maziarnia.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag powyższe sprawozdanie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6b

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 6c

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie zostało przyjęte przez Radę Gminy bez uwag.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.  6d

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e

Rada Gminy rozpatrzyła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie.

Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 6f

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie. 

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie Pan Jacek Kowal wyjaśnił, że SPZOZ na koniec 2016 r. wykazał stratę w sprawozdaniu finansowym. Nadmienił, że strata ta nie zagraża płynności finansowej tej jednostce i jest ona spowodowana zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz kosztami z tyt. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do roku ubiegłego. Nadmienił, że powyższa strata zostanie pokryta z kapitału własnego tej jednostki.

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Bojanowie. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/183/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8a

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wójt Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy  sprawozdanie finansowe obejmujące:

1.bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

2.łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3.łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

1.łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające  z  zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz poinformowała, że w bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początek roku wynosiły  1.173.212,42 zł a na koniec roku 2.606.736,34 zł, w tym subwencja oświatowa  na rok 2017 w kwocie 480.074,00 zł.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, ŚDS, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 82.193.792,21 zł, a na koniec roku 81.327.694,85 zł.

Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie  6.243.761,31 zł. 

Natomiast inwestycje rozpoczęte na początku roku wynosiły 166.514,88 zł na koniec roku uległy zwiększeniu do kwoty 991.027,49 zł.

Należności krótkoterminowe uległy zwiększeniu z kwoty 1.415.687,25 zł do kwoty 1.780.359,91 zł.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe na początku roku wynosiły 1.089.816,34 zł  a na koniec roku 1.082.201,08 zł

Ustalony wynik finansowy w kwocie 6.243.761,31 zł jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”, a kwota funduszu  jednostek 79.427.595,00 zł jest zgodna ze sprawozdaniem  „zestawienie zmian funduszu jednostki”.

Ad. 8b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że  w dniu 29 marca br. Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody na rok 2016 wynosiły 30.869.742,25 zł a wykonane zostały w wysokości 30.934.797,18 zł, co stanowi 100,21 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.429.779,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.414.963,03 zł.  co stanowi  98,96 %, natomiast dochody bieżące na plan 29.439.963,25 zł wykonanie wynosi 29.519.834,15 zł, tj. 100,27 %.

Planowane wydatki wynosiły 30.102.847,25 zł  a zrealizowane zostały  w kwocie   28.380.970,48  zł, co stanowi 94,28 % planu.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w 2016 r. wynoszą 606.840,53 zł, 

Rozchody budżetu w 2016 r wynoszą 1.373.735,00 zł. Źródłem spłaty kredytu w 2016 r była nadwyżka budżetowa tj. różnica między dochodami a wydatkami  w kwocie 766.895,00 zł oraz wolne środki w kwocie 606.840,00 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się nadwyżką  budżetu w kwocie 2.553.826,70zł.   

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Bojanów posiadała zadłużenie w wysokości 

5.048.871,91 zł.  Łączna kwota długu stanowi 16,32 % wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Ad.8c

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie została uwzględniona w Uchwale  Nr XV/98/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku przez jej skład orzekający i jest pozytywna.

Ad. 8d

Pani Agnieszka Szczęch – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami przedstawiła informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i wyczerpującego charakteru informacji.

W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku.

Ad. 8e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f

Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok  nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/184/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok  i przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2016 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8h

Pani Beata Stolarz – Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr XV/128/2017 z dnia 29 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie  w  sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Ad. 8 i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/185/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9a

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 147.395,00 zł. Powyższą kwotę stanowią: wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych na terenie gminy, wpływy z opłaty targowej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, darowizna Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Bojanowie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na zorganizowanie imprezy – Powitanie Lata, odpłatność za usługi opiekuńcze, refundacja za opracowanie dokumentacji przystąpienia do rewitalizacji gminy

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 236.929,88 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wykonanie monitoringu w Przedszkolu w Bojanowie, usługi psychologiczne, pobyt osób starszych w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, usuwanie wyrobów zawierających azbest, budowę garaży obok budynku UG w Bojanowie, budowę przystanków na terenie gminy, opracowanie dokumentacji przystąpienia do rewitalizacji gminy, udzielenie pomocy finansowej dla gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej, realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi w sołectwie Maziarnia, wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Przyszów Burdze.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 89.534,88 zł. Zmiany te dotyczą przesunięcia środków na inne zadanie w ramach zmiany realizacji funduszu sołeckiego w sołectwie Kozły – Załęże, przesunięć środków  w ramach rozdziałów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/186/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9b

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą  29.688.465,20 zł a wydatki 30.101.661,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/187/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej  w kwocie 2.000,00  zł.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/188/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Sołtys sołectwa Kozły – Załęże Pan Marian Tatara zgłosił problem związany  z użytkownikami   motocykli cross oraz  quadów w kontekście  dewastacji łąk na terenie sołectwa.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasugerował, aby problemy tego rodzaju zgłaszać do Policyjnej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką – Pan Edward Sulich  nawiązał do sprawy remontów mostów na drodze wojewódzkiej w miejscowości Przyszów.

Wójt Gminy odnosząc  się do kwestii budowy mostów  w Przyszowie Zapuściu poinformował, iż Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił nowego wykonawcę budowy mostu na rzece Łęg.  Została podpisana umowa z wykonawcą i w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy. Na drugim moście na tzw. starorzeczu układane są przęsła.  Obiekty te powinny być przejezdne jesienią br.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił się o wystąpienie z wnioskiem do Podkarpackiego Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli o usunięcie zakrzaczeń przy poboczach drogi powiatowej w miejscowości Gwoździec.

Następnie radny Pan Damian Zakrzewski nawiązał do problemu psów, których właścicielką jest  Pani Kobylarz w Gwoźdźcu. Psy te biegają poza ogrodzeniem i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.

Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie gmina niejednokrotnie podejmowała wspólnie z Policją ścisłą współpracę w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony  psów, których właścicielką jest Pani Kobylarz.  Wójt podkreślił, że Pani Kobylarz nie chce w tej kwestii podjąć żadnej współpracy.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXIII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-07-04
Udostępniający: 2017-07-04
Liczba odwiedzin: 245