Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXI/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXI/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 lutego 2017  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

b)w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

c)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019,

d)w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2017”,

e)dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

f)ustalenia liczby uczniów na których przysługuje jedna godzina zajęć nauczyciela bibliotekarza,

g)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok,

h)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 16 lutego 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1.Przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o dł. 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach (Otwarcie ofert odbyło się  22.03.2017 r.  W ramach postępowania złożono 7 ofert. Na sfinansowanie zamówienia zabezpieczono kwotę 2.400.000,00 zł brutto. Najniższa oferta opiewa na kwotę 2.862.283,15 zł i przewyższa zabezpieczone środki na zadanie),

2.Przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę budynku garażowego w miejscowości Bojanów (Otwarcie ofert odbyło się 20.03.2017 r. Na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł.  Złożono 1 ofertę na kwotę 177.028,66 zł, która przewyższa zabezpieczone środki na to zadanie),

3.Przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy (Otwarcie ofert odbyło się  w dniu 23.03.br. Na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł. W ramach postępowania złożono 

3 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę  - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego INŻDRÓG ze Stalowej Woli. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 226.338,84 zł),

4.Montażu finansowego dla zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów Zapuscie (Zgodnie z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu będą mogły się ubiegać jednostki OSP, dla których gmina w uchwale budżetowej zabezpieczy co najmniej 400 tys. zł.),

5.Dofinansowania projektu „Sukces rośnie z nami” (Gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie ponad 690 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizacje projektu mającego na celu zwiększenie kompetencji uczniów naszej gminy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu. Z terenu gminy do projektu zostały zakwalifikowane dwie szkoły spełniające kryteria konkursu – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie oraz Zespół Szkół w Stanach. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018, a jego koszt został oszacowany na poziomie 727 tys. zł.)

6.Rozbudowy drogi wojewódzkiej wraz z budową mostów na rzece Łęg w Przyszowie (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił w dniu 22 marca br. przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej i dokończenie budowy I mostu w Przyszowie. Zakres przetargu nie obejmuje budowy oświetlenia ulicznego w ramach wykonywanej rozbudowy drogi. W przypadku przesunięcia pieniędzy na ten cel w budżecie gminny i podpisania porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich oświetlenie  zostanie włączone w zakres przedmiotu zamówienia).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 lutego 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/169/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Sukces rośnie z nami” Gmina zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej w postaci wynagrodzenia nauczycieli oraz w postaci wykorzystania sal lekcyjnych w szkole w Stanach i w szkole w Przyszowie. Łączna wartość wkładu własnego w formie niepieniężnej wynosi 36.355,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/170/2017 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/171/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2017”.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXI/172/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2017”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/173/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że kwestia wymiaru godzin zajęć nauczyciela bibliotekarza była regulowana jeszcze uchwałą Zarządu Gminy i należy tę sprawę zaktualizować.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby uczniów, na których przysługuje 1 godzina zajęć nauczyciela – bibliotekarza.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/174/2017 w sprawie ustalenia liczby uczniów, na których przysługuje 1 godzina zajęć nauczyciela – bibliotekarza.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin  odniósł się do przeprowadzonych postepowań przetargowych na budowę obiektu lekkoatletycznego w Stanach  i na budowę budynku garażowego w miejscowości Bojanów. Kwoty wynikające z przetargów przewyższają wartości kosztorysowe zadania i zabezpieczonych środków na ich realizację. Na boisko w Stanach zabezpieczono 2.400.000,00 zł a najniższa kwota wynikająca z przetargu to 2 862 283,15 zł. Wójt nadmienił,  iż patrząc na działania w obszarze ogłoszonych przetargów i zadań które chcemy zrealizować potrzeba w budżecie gminy dodatkowych środków  na ich realizację. Wójt powiedział, że jest skłonny powtórzyć przetarg na budowę obiektu lekkoatletycznego w Stanach i ogłosić wspólny przetarg na budowę  3 boisk w Stanach, Rudzie i Maziarni. Jeden przetarg na te zadania być może pozwoli na korzystniejszą ofertę. 

Dalej Wójt  odnosząc się do zmian w budżecie gminy powiedział, że należy pokazać zabezpieczenie 400 tys. zł na zakup samochodu  dla OSP  Przyszów Zapuście. Zgodnie z informacją Komendy Powiatowej PSP o dofinansowanie zakupu będą mogły się ubiegać jednostki OSP, dla których gmina w uchwale budżetowej zabezpieczy co najmniej 400 tys. zł. 

Kolejna zmiana dotyczy zabezpieczenia 50 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Przyszów. Po zabezpieczeniu środków przez gminę zostanie podpisane stosowne porozumienie z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i zadanie zostanie włączone w zakres przedmiotu zamówienia.

W dyskusji nad przedstawionymi propozycjami radny – Pan Łukasz Żukowicz powiedział, że budowa obiektu lekkoatletycznego w Stanach jest ogromną inwestycją w porównaniu do innych. Skoro potrzeba dodatkowych środków to nie musimy brnąć w to zadanie. Uważa on, że bardziej racjonalne jest dofinansowanie OSP.

Wójt przypomniał, że na budowę obiektu lekkoatletycznego w Stanach otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.660.000,00 zł i raczej powinniśmy szukać rozwiązań zminimalizowania kosztów zadania a nie rezygnacji z tej inwestycji. Wójt podkreślił, że jest to ostatnie zadanie na które otrzymaliśmy dofinansowanie  w wysokości 65% kosztów i z tym zadaniem należy się zmierzyć.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że popiera sugestię Wójta w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu na budowę obiektu lekkoatletycznego w Stanach i należy czynić starania, aby inwestycję zrealizować. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy byłoby nieroztropnie zrezygnować ze środków przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to  zadanie.

Przewodniczący poprosił o przychylenie się do propozycji Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 42,510,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: uzyskane środki ze złomowania samochodu OSP Burdze, wpływy z rozliczeń za zużycie gazu za ubiegły rok, wpływy z opłat pobieranych za zajecie pasa drogowego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Następnie Skarbnik omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 430.454,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: opracowanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu, wykonanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy, zwiększenie dotacji na zakup samochodu dla OSP Przyszów Zapuście, wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne na terenie gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, zabezpieczenie środków na budowę oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Przyszów.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 387.944,00 zł. Zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/175/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą  28.791.608,00 zł a wydatki 28.791608,00. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/176/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Radny – Pan Damian Zakrzewski ponowił wniosek o przebudowę przepustu na drodze gminnej obok Domu Kultury w Gwoźdźcu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że zadanie zostanie wykonane przy remoncie odcinków dróg gminnych.

Następnie radny nawiązał do problematyki rewitalizacji  i zapytał dlaczego miejscowość Gwoździec nie mieści się w tym projekcie?

Wójt wyjaśnił, że to pytanie należy skierować do firmy, która opracowuje program rewitalizacji dla naszej gminy. Na etapie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji diagnozowanych jest wiele problemów  np. infrastruktura,  wskaźnik bezrobocia. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem diagnozy służącej określeniu obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji.

W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec. Poddał pod rozwagę, aby w ramach funduszu sołeckiego wykonać ogrodzenie boiska i zakupić kruszywo na podwiezienie terenu przy boisku.  

W tym punkcie obrad  Pani Władysława Winogrodzka odniosła się do uzasadnienia skargi, którą wniosła na działalność Wójta w przedmiocie przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, rozpatrzonej przez Radę Gminy na sesji w dniu 16 lutego br. Zarzuciła Przewodniczącemu Rady Gminy iż obwinia się ją o to, że gmina zmuszona była do odstąpienia od remontu drogi będącej przedmiotem rozgraniczenia.

Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin przypomniał, że na jego wniosek Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu wyznaczyło Wójta Gminy Majdan Królewski do przeprowadzenia czynności ustalenia granicy drogi gminnej w miejscowości Korabina. Trwa postepowanie rozgraniczeniowe i najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do Sądu z uwagi na spór o przebieg granicy tej drogi.

Wójt podkreślił, że ta droga publiczna  ma status drogi rolniczej i gmina otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Podkarpackiego na jej remont. Jednakże z uwagi na spór o przebieg granicy odstąpiono od realizacji tego zadania. Wójt powiedział, że w celu zachowania bezpiecznego przejazdu, zostanie uzupełnione oznakowanie tej drogi znakiem informacyjnym o szerokości drogi i pierwszeństwa przejazdu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXI sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-05-12
Udostępniający: 2017-05-12
Liczba odwiedzin: 234