PROTOKÓŁ Nr XX/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 16 lutego 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XX/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 16 lutego 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Problemy funkcjonowania Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz komunikacji zbiorowej na terenie powiatu – wystąpienie Starosty Stalowowolskiego.

3.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

4.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 05 stycznia 2017  roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

b)określenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bojanów,

c)projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

d)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2017 – 2022,

e)zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

f)zmieniająca uchwałę Nr XVII/135/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok,

g)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok,

h)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

i)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT,

j)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego,

k)przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów”.

6.Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7.Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2016”.

8.Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

9.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10.Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu za 2016 rok.

11.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał  w sprawie: 

  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego,
  • przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów”.

Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał – dlaczego uchwały są przedkładane przed sesją?

Wójt wyjaśnił, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wymagał opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, którą otrzymaliśmy dopiero wczoraj i stąd uchwała została przedłożona na wniosek Wójta. 

Natomiast uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest odpowiedzią na pismo Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie skargi złożonej na Przewodniczącego Rady Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących,  przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektów uchwał.

Dalej Przewodniczący Rady Gminy przestawił proponowany porządek obrad sesji

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

W tym punkcie obrad głos zabrali zaproszeni na sesję: Pan Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski oraz Pan Marek Ujda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawili informacje dotyczące skali problemu funkcjonowania Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w |Stalowej Woli w obszarze inwestycji szpitalnych, zakupu nowoczesnej aparatury oraz potrzeb i wielkości nakładów finansowych. Starostwo nie jest w stanie sfinansować wszystkich niezbędnych potrzeb inwestycyjnych w szpitalu dlatego zwraca się z prośbą  do samorządów o  wsparcie finansowe planowanych działań.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podziękował za możliwość zapoznania z tym problem i wyraził pogląd, że Rada Gminy Bojanów jak i pozostałe samorządy powiatu stalowowolskiego będą uczestniczyć w tych działaniach.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że w połowie tego roku będziemy się starać zmierzyć ze wspófinansowaniem zadania na rzecz szpitala. Dalej Wójt zaznaczył, że  

w przyszłym roku w budżecie gminy będziemy chcieli zaplanować środki na pomoc finansową dla szpitala.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach rady.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 3.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 05 stycznia 2017 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

1.Opracowania wniosku o dofinansowanie projektu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach. Termin zakończenia I etapu – czerwiec 2018. Termin zakończenia II etapu – luty 2019. Koszt realizacji inwestycji: 3.146. 957,18 zł netto / 3. 870.757,33zł brutto. Dofinansowanie 63,63% tj. 1 998 489 zł),

2.Ogłoszenia w ciągu najbliższych dni dwóch przetargów  (Na budowę kompleksu sportowego w Stanach  realizowanego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. Wartość szacunkowa zamówienia to 

2.404.429,00 zł oraz na budowę budynku garażowego obok posterunku policji.  Wartość szacunkowa zamówienia to 184.000,00 zł. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach kopertowy czterospadowy Budynek murowany z przeznaczeniem na 6 samochodów. Powierzchnia zabudowy – 138,00m2,

3.Opracowania dokumentacji technicznej na remont odcinków dróg gminnych (Przetarg na to zadanie planujemy ogłosić początkiem marca br.),

4.Przygotowywania wniosków  do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bojanów” oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów”.

5.Przebudowy drogi powiatowej Stany – Grębów (Nadleśnictwo Nowa Dęba występuje o dofinansowanie zadania z Funduszu Lasów Państwowych. Przebudowa drogi planowana jest w II etapach),

6.Remontu mostów na rzece Łęg w miejscowości Przyszów.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 4

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 05 stycznia 2017 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas wyjaśniła, iż przedłożone projekty uchwał dotyczące szkolnictwa zostały przygotowane w związku ze zmianą przepisów o prawie oświatowym.

Wprowadzone zmiany dotyczą przekazywania od 1 stycznia 2017 roku dla jednostek samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji za dzieci 6 – letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Zmiana struktury szkolnej polegająca na likwidacji gimnazjów i utworzenia ośmioletnich szkół podstawowych nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek wprowadzenia zmian w sieciach szkół podstawowych i gimnazjów. Do końca marca br. gminy muszą podjąć uchwałę o sieci szkół.  Zawarte w projekcie uchwały przekształcenia szkół polegają na przekształceniu samodzielnych szkół podstawowych w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe  i przekształcenie zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe a gimnazja zostaną wygaszone. Klasy gimnazjalne będą prowadzone do 31 sierpnia 2019 r. Granice obwodów szkół nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/158/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

W tym punkcie obrad  radny Pan Damian Zakrzewski opuścił salę obrad i w sesji uczestniczyło 14 – tu radnych.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (14 głosów – za) podjęła uchwałę Nr XX/159/2017 dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

W tym punkcie obrad na salę obrad powrócił radny – Pan Damian Zakrzewski i w obradach uczestniczyło 15 – tu radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XX/160/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022. 

W niniejszym programie określono zadania różnych instytucji w celu podejmowania działań zmniejszenia skali zjawiska przemocy. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebiskiej Karty”. Najwięcej  takich kart zakłada Policja i GOPS.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/161/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach poinformował, że cena za 1m3 wody dla wszystkich odbiorców wynosi 2,38 zł brutto. Kierownik podkreślił, iż stawka ta od 3 lat pozostaje na tym samym poziomie. Wzrosło zużycie wody, które rekompensuje koszty utrzymania ceny na tym samym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XX/162/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5f

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz omówiła proponowane zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na zmiany wydatkowania środków z Programu, dodajemy jako realizatorów jednostki organizacyjne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej chwałę Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 

2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/163/2017 zmieniającą uchwałę Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 listopada  2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g

Skarbnik Gminy –  Pani Beata Stolarz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 69.150,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, zwiększenie części subwencji oświatowej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych,  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 41.053,00 zł. Kwota ta jest związana za zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dalej Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz przedstawiła zwiększenia wydatków o kwotę 110.153,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: zakup działki do zasobów mienia gminnego z przeznaczeniem na drogę, naprawy urządzeń biurowych, zakup komputera do Centrum Usług Wspólnych, konserwacja samochodów służbowych, opłaty za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej, remont samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrot niewykorzystanych dotacji świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie asystenta rodziny, zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

Skarbnik Gminy omówiła także zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 82.056,00 zł. Zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięć środków między rozdziałami.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/164/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5h

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz omówiła projekt uchwały w  sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2017 roku po zmianach wynoszą  29.070.596,00 zł a wydatki 29.070. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/165/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5i

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT. Poinformowała, iż w dniu 17.01. 2017 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga pani K. P. na wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i centralizacji podatku VAT. Następnie zapoznała szczegółowo z zarzutami podniesionymi w skardze. Skarżąca zarzuca Wójtowi naruszenie przepisu ustawy o pracownikach samorządowych dotyczącym pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym osoby niepełnosprawnej. Zdaniem skarżącej rozstrzygnięcie konkursu powinno być po jej stronie. Następnie Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz  przedstawiła uzasadnienie prawne i faktyczne oraz wykładnię prawa, w świetle których podjęte przez Wójta działania dotyczące naboru na to stanowisko urzędnicze były zgodne z prawem.  Pani Sekretarz podkreśliła, że jedyną osobą  rekomendowaną przez komisję rekrutacyjną do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym   ds. płac i centralizacji podatku VAT była druga kandydatka.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, aby na przyszłość wniesioną skargę dołączyć do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT.

Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznała skargę pani K. P. za bezzasadną i w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XX/166/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5j

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego.

Wójt wspomniał, iż sprawa w przedmiocie sporu przebiegu granic działki stanowiącej drogę gminną w miejscowości Korabina była przedmiotem obrad XV sesji Rady Gminy Bojanów w dniu  12 sierpnia 2016 roku. Z uwagi na konflikt sąsiedzki gmina nie była w stanie w sposób polubowny załatwić tej sprawy. Sąsiadka skarżącej złożyła wniosek o ustalenie granicy drogi gminnej z jej działką. Dla uniknięcia wątpliwości dotyczących bezstronności organu, Wójt zawnioskował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyłączenie i wyznaczenie innego organu do załatwienia tej sprawy. Samorządowe Kolegium wyznaczyło Wójta Gminy Majdan Królewski do przeprowadzenia czynności ustalenia granicy tej drogi, który obecnie prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Pani W.W. wystąpiła ze skargą do Wojewody na opieszałość Przewodniczącego Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta w sprawie ustalenia przebiegu granic działki stanowiącej drogę gminną w miejscowości Korabina.

Wojewoda uznał skargę za zasadną, ponieważ rozpatrywana sprawa na sesji Rady Gminy Bojanów w dniu 12 sierpnia 2016 roku w przedmiocie sporu przebiegu granic działki z drogą gminną nie została od strony formalnej załatwiona uchwałą.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odniósł się do pisma Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na jego działalność i poinformował, że należy nadać bieg tej sprawie i rozpatrzyć skargę na działalność Wójta.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej przeprowadzenia postępowania  rozgraniczeniowego.

Rada Gminy biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia  uznała skargę za bezzasadną i w wyniku głosowania przy: 11 głosach –za, 4 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę nr XX/167/2017 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta dotyczącej przeprowadzenia postępowania  rozgraniczeniowego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5k

Pani Anna Rachwał insp. ds. ochrony środowiska oraz funduszy pomocowych tut. urzędu przedstawiła główne zagadnienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów.   Omówiła cele opracowanego  planu oraz przedsięwzięcia służące realizacji tych celów.

Dokument ten będzie załącznikiem do 2 wniosków składanych do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bojanów” oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bojanów”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów”.

Rada Gminy głosując jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XX/168/2017 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanów”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2016.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości i  nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że  Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, wyraził zainteresowanie zakupem sieci wodociągowej należącej do Gminy Bojanów, która zlokalizowana jest w Stalowej Woli na odcinku  od  Sezamu do  Kuźni Matrycowej (odcinek o długości 4 km). Wójt i Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie prowadzą  negocjacje w tej sprawie i są skłonni zbyć ten wodociąg na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Nad wodociągiem zlokalizowane jest turbo rondo  i w przyszłości koszt naprawy tego wodociągu może być kosztowny.  Środki uzyskane ze sprzedaży można by zainwestować w oczyszczenie II studni głębinowej w Przyszowie Rudzie i jej eksploatację.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 3 głosach – przeciw, wyraziła akceptację w sprawie sprzedaży ww. odcinka sieci wodociągowej na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XX sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-05-12
Udostępniający: Administrator 2017-05-12
Liczba odwiedzin: 457
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XX/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator 2017-05-12 10:10:23
1 PROTOKÓŁ Nr XX/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator 2017-05-12 10:06:06