Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XIX/2017 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 05 stycznia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XIX/2017

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 05 stycznia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2016  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)ustalenia na 2017 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej,

b)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego,

c)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego,

d)udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

5.Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:

a)wystąpienie Wójta Gminy,

b)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017,

c)przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej poszczególnych komisji Rady Gminy,

d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej gminy Bojanów na rok 2017,

e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017,

f)podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

6.Uchwalenie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów:

a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

b)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości,

b)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości,

c)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości,

d)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o zniesienie urzędowych nazw miejscowości

e)odwołania Skarbnika Gminy Bojanów,

f)powołania Skarbnika Gminy Bojanów.

8.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

9.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 28 grudnia 2016 roku. Wójt Gminy odniósł się do  następujących spraw:

  • zrealizowania  zadania w ramach funduszu sołeckiego w  sołectwie Gwoździec (zakup i wykonanie przepustu),
  • odbioru częściowego robót wykonanych na placach  zabaw oraz  siłowni zewnętrznej i  zrealizowania częściowej płatności zadania.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że proponuje  się dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej  w wysokości 3.27 zł brutto do 1m3 ścieków i 0,83 zł brutto do 1 m3 wody. Ceny jednostkowe za wodę oraz za odbiór ścieków dla wszystkich mieszkańców pozostają na tym samym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2017 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w |Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/146/2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na:

  • dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
  • przebudowę drogi powiatowej Grębów - Stany,
  • remont drogi powiatowej Krzątka – Trzosowa Ścieżka  na odcinku około 1 km w miejscowości Pietropole.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/147/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej Grębów – Stany w kwocie 600.000,00 zł.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/148/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na remont drogi powiatowej w miejscowości Pietropole w kwocie 100.000,00 zł.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/149/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania  publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że budżet jest rocznym planem finansowym  dochodów i wydatków, który w ciągu roku ulega modyfikacji w ramach wprowadzanych zmian w związku z pozyskiwaniem środków finansowych, jak i ich wydatkowaniem.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że planowany budżet na 2017 rok opiewa na kwotę 29.042.499,00 zł zarówno  po stronie dochodów i wydatków. Udaje się nam schodzić z wysokości zadłużenia budżetu gminy. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego poprawił sytuację finansową gminy. Wójt odnosząc się do budżetu powiedział, że priorytetowym zadaniem będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przyszów, Maziarnia, Stany, ul. Krochowa i Pietropole. Do ważnych zadań należy zaliczyć rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej. Planujemy budowę kompleksu lekkoatletycznego wraz z budynkiem zaplecza 

w miejscowości Stany. Jesteśmy przygotowani o aplikację środków z Lokalnej Grupy Działania na budowę boiska  w Maziarni i Przyszowie Rudzie. Planowane są remonty dróg gminnych, rolniczych i poscaleniowych oraz współfinansowanie remontu dróg powiatowych. Zaplanowano środki na dokończenie parkingu przy przedszkolu w Przyszowie. Zabezpieczono środki na przekazanie dotacji celowej dla Parafii Stany na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła. Planuje się przeznaczyć dotację celową na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów.  Wójt podkreślił, że patrząc na zaplanowane inwestycje realizacja tego budżetu nie będzie należeć do łatwych zadań.

Ad. 5b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Ad. 5c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie ustnych opinii do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Józef Grabiec poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 roku jednogłośnie  postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2017 rok. Komisja nie wniosła uwag i postanowiła jednogłośnie zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Mieczysław Sasiela poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r. przeanalizowała projekt budżetu gminy na 2017 r. i jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Ad. 5d

Pani Beata Stolarz - insp. ds. księgowości budżetowej tut. urzędu przedstawiła uchwalę 

Nr XV/286/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017.

Projekt uchwały budżetowej zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 5e

Rada Gminy nie podjęła dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Ad. 5f

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową Gminy Bojanów na rok 2017 Nr XIX/150/2017

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 – min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 6a

Pani Beata Stolarz - insp. ds. księgowości budżetowej tut. urzędu przedstawiła uchwałę  Nr XV/287/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Ad. 6b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/151/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7a

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy – Pani Agnieszka Szczęch omówiła kwestie dotyczące ustalenia urzędowych nazw miejscowości i zniesienia urzędowych nazw przysiółków wsi Przyszów. Podstawą do zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości jest wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.). W wykazie urzędowych nazw miejscowości, miejscowość Burdze, miejscowość Kołodzieje i miejscowość Ruda występują jako przysiółki wsi Przyszów. Miejscowości te są samoistnymi miejscowościami o charakterze wsi, mają własną numerację i stanowią odrębne sołectwa. Mieszkańcy identyfikują się z miejscowościami sołectw. Zasadnym jest ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Burdze, Ruda, Kołodzieje i zniesienie urzędowych nazw przysiółków, z uwagi na potrzebę doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym.

 Dotychczas wydane dokumenty urzędowe uwzględniają stan, według którego wnioskowane miejscowości sa miejscowościami samodzielnymi.

Na zebraniach wiejskich przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami sołectw: Burdze, Kołodzieje, Ruda i Przyszów w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości. Mieszkańcy obecni na zebraniu poszczególnych sołectw opowiedzieli się w 100%  „jestem za”. 

Dla uporządkowania kwestii prawnych proponuje się podjęcie uchwał  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw  Wewnętrznych  i Administracji za  pośrednictwem Wojewody  o ustalenie     i zniesienie urzędowych nazw miejscowości. 

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że poprzez podjęcie stosownych uchwał  rozpoczynamy inicjatywę wydzielenia z Przyszowa odrębnych miejscowości. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie będzie należeć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydzielenie nowych miejscowości będzie się wiązać z kosztami geodezyjnymi, które zostaną poniesione z budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/152/2017 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/153/2017 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.  

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XIX/154/2017 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o ustalenie i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/155/2017 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Wójt docenił pracę Pani Skarbnik na rzecz naszego samorządu i wystąpił do Prezydenta RP o wyróżnienie Skarbnika Gminy Bojanów. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i 15 grudnia ubiegłego roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia Pani Skarbnik Złotego Medalu za Długoletnią Służbę nadanego przez Prezydenta RP. 

Pani Janina Lesiczka nieprzerwanie od 1990 roku pełniła funkcję Skarbnika Gminy a wcześniej głównego księgowego.

Przewodniczący  Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że w 1990 roku  jako Przewodniczący Rady Gminy miał przyjemność podejmować uchwałę o powołaniu Pani Janiny Lesiczki na Skarbnika Gminy Bojanów i dziś po 26 latach podejmuje uchwałę o odwołaniu jej ze stanowiska Skarbnika Gminy Bojanów.  Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za współpracę, za wspólną realizację budżetu gminy. Wspomniał, iż Pani Skarbnik  zrealizowała łącznie 30 budżetów.

Skarbnik Gminy - Pani Janina Lesiczka podziękowała  za wieloletnią współpracę wójtowi, radnym, sołtysom, koleżankom i kolegom.

Następnie Wójt Gminy powiedział, że chce powierzyć funkcję Skarbnika Gminy osobie, która ma doświadczenie w opracowaniu budżetu i jego realizacji oraz posiada doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi. Wójt wystąpił z wnioskiem o powołanie Pani Beaty Stolarz na stanowisko Skarbnika Gminy. Podkreślił, że Pani Beata Stolarz współpracując z Panią Skarbnik nabyła doświadczenia aby móc objąć to stanowisko.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/156/2017 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bileleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/157/2017 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Stolarz podziękowała Wójtowi Gminy za wyróżnienie i wskazanie jej osoby na to stanowisko. Podziękowała radnym za powołanie jej na Skarbnika Gminy Bojanów i ustępującej Pani Skarbnik za dotychczasowa współpracę. Podkreśliła, że będzie się starać sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Wyraziła nadzieje, że przy dobrej współpracy uda się pokonać trudne wyzwania.

Ad. 8

W tym punkcie obrad Rada Gminy nie podjęła dyskusji. 

 Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XIX sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 317