Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 17 listopada 2016  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

b)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 206 rok,

c)wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)Komisji Finansów i Rozwoju,

c)Komisji Spraw Społecznych.

6.   Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 17 listopada 2016 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań  w następującym zakresie:

1)Budowy boiska lekkoatletycznego w miejscowości Gwoździec (Dokonano odbioru częściowego na kwotę 144.070,99 zł w zakresie robót ziemnych i podbudowy boiska. Ze względu na warunki atmosferyczne i technologie wykonania nawierzchni poliuretanowej zadecydowano o przesunięciu terminu zakończenia zadania do 30.04.2017 r.),

2)Budowy placów zabaw na terenie gminy (Trwają odbiory częściowe robót wykonanych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Odebrane zostały roboty ziemne i podbudowy. W trakcie odbioru są urządzenia i wyposażenie placów zabaw. W tym roku będzie zrealizowana częściowa płatność zadania a pozostałe środki zostaną przeniesione w ramach wydatków niewygasających na przyszły rok. Zakończenie zadania planowane jest na koniec kwietnia 2017 roku),

3)Budowy 3 wiat przystankowych (Wykonano wiaty przystankowe w msc. Przyszów Kliny, Stany Załęże i Budy wraz z utwardzeniem terenu wiat w msc. Pietropole, Cisów Las, Korabina),

4)Wykonania drobnych prac remontowych w świetlicach wiejskich (Przeprowadzono drobne prace remontowe w świetlicach w msc. Ruda, Laski, Cisów Las tj. malowanie ścian i sufitów, częściowa wymiana posadzki z płytek w świetlicy w Laskach),

5)Termomodernizacji remizy OSP Burdze (Zakończono termomodernizację remizy oraz budowę ogrodzenia przy placu zabaw),

6)Zakończenia I etapu budowy ogrodzenia przy Przedszkolu w Bojanowie za Rzeką (Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Wartość wykonanych robót to 23.372,00 zł.),

7)Wykonania parkingu przy Przedszkolu w Bojanowie,

8)Rozstrzygnięcia przetargu na usługę odbioru  i transportu odpadów komunalnych (Wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Pysznica. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 222.963,84 zł. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację usługi),

W tym punkcie obrad Wójt Gminy odniósł się do spraw organizacyjno – kadrowych.  Poinformował, że 15 grudnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia Pani Skarbnik Złotego Medalu za Długoletnią Służbę nadanego przez Prezydenta RP. 

Następnie Wójt Gminy poinformował o przeprowadzonych konkursach na  stanowiska: wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac oraz centralizacji podatku VAT w Urzędzie Gminy, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie, Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

W tym punkcie obrad Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie – Pani Barbara Lubas  zaprezentowała swoją kandydaturę. Poinformowała o kwalifikacjach, doświadczeniach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. Następnie przedstawiła wizję funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Swoją kandydaturę zaprezentował również Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie Pan Marek Hałka. Poinformował o kwalifikacjach, doświadczeniach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. Nakreślił koncepcję działań Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 17 listopada 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą 30.869.742,25 zł a wydatki 30.102.847,25 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XVIII/143/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o piśmie złożonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego  na zakup unitu stomatologicznego. Wójt zaproponował w zmianach w budżecie przeznaczyć 25 tys. zł. na zakup unitu stomatologicznego w ramach dotacji dla ZOZZ-u.

Następnie Wójt Gminy zasygnalizował, iż na koniec roku pozostają niewykorzystane środki z rezerwy celowej. Wójt zasugerował w ramach zmian w budżecie przeznaczyć z rezerwy 60 tys. zł. na zakup nowego samochodu służbowego oraz 5 tys. zł na opłaty tego samochodu. 

Powyższą propozycję Wójt uzasadnił tym, iż samochód służbowy Jetta  jest używany przez pracowników  tut. urzędu przez okres 8 lat i został wyeksploatowany.

W dyskusji nad propozycją zakupu nowego samochodu służbowego głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski. Powiedział, że są gminy, które nie mają samochodu służbowego. Wójt obiecał w 2014 r. zakup samochodu dla OSP Gwoździec i do tego czasu samochód nie został zakupiony. Radny Zakrzewski uważa, że środki nie powinny trafić na zakup samochodu służbowego, gdyż jest to zbędny luksus. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie propozycje zmian w budżecie gminy przedstawione przez Wójta Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 25 tys. zł  na zakup unitu stomatologicznego dla ZOZ-u  w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – przeciw wyraziła zgodę na przesunięcie środków w budżecie gminy w kwocie 60 tys. zł. na zakup samochodu służbowego.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 445.101,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotacja z Ministerstwa Rozwoju na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów, zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę orlika lekkoatletycznego w Przyszowie i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 400.000,00 zł. Kwota ta jest związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy poinformowała również o zwiększeniach wydatków ogółem o kwotę 127.411,00 zł.  Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów, ul. Malinowa, zakup samochodu służbowego, odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych spoza terenu gminy, dokończenie budowy chodnika przy Przedszkolu w Bojanowie, dotację dla ZOZ na zakup unitu stomatologicznego, realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 82.310,00 zł. Zmiany te dotyczą: zmniejszenia wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej.

Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach –za, 1 głosie  wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVIII/144/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił  planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/145/2016 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, iż Komisje Rady Gminy na swych posiedzeniach opracowały plany pracy komisji na 2017 rok. Na dzisiejszej sesji  te plany pracy zostaną zatwierdzone przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni wnoszą uwagi do przedłożonych planów pracy Komisji Rady Gminy?

Radni nie wnieśli uwag do planów pracy komisji wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie plany pracy komisji.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy, Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy.

Plany pracy poszczególnych komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie  o wyrażenie zgody na sprzedaż, a w przypadku nie dojścia do skutku sprzedaży, wyrażenia zgody na likwidację zużytego składnika majątku ruchomego  Ford Transit, rok produkcji 1998, przebieg 345939 km. Kierownik zakładu ustalił aktualną wartość przedmiotowego samochodu na 2000,00 zł.

Rada Gminy przychyliła się do prośby i jednomyślnie wyraziła zgodę na sprzedaż tego samochodu.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do kwestii przebudowy II mostu na rzece Łęg w Przyszowie. Poinformował, iż dokonano zmiany osoby z ramienia wykonawcy, która będzie kierować budową. Planowane prace mają przebiegać zgodnie z harmonogramem. Wójt wspomniał również o zaktualizowaniu zakresu prac na I moście w Przyszowie. Most ten ma być przejezdny na koniec maja 2017 roku.

Następnie Wójt Gminy poinformował, że Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli chce wydzierżawić od Gminy Bojanów 4 km  sieci wodociągowej zlokalizowanej w Stalowej Woli na odcinku od  Sezamu do  Kuźni Matrycowej. Wójt wyraził stanowisko, iż jest skłonny sprzedać ten wodociąg na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Nad wodociągiem zlokalizowane jest turbo rondo  i w przyszłości koszt naprawy tego wodociągu może być kosztowny.  Środki uzyskane ze sprzedaży można by  zainwestować w oczyszczenie II studni głębinowej w Przyszowie Rudzie i jej eksploatację.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, aby nie sprzedawać tego wodociągu  i zaproponował dzierżawę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Uważa on, że strategicznie będzie bezpieczniej dla naszej gminy pozostawienie tego wodociągu.

Dalej Wójt Gminy odniósł się do problematyki drogi gminnej Korabina – Laski. Z uwagi na kwestionowanie  granicy pasa drogowego przez sąsiadów działki zaniechano remontu tej drogi a zabezpieczone środki udało się przełożyć na inną drogę. Dla uniknięcia wątpliwości dotyczących bezstronności organu Wójt Gminy zawnioskował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wyłączenie i wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy rozgraniczenia nieruchomości w Korabinie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Wójta Gminy Majdan Królewski do przeprowadzenia postępowania rozgraniczenia tej nieruchomości

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do sprawy samochodu dla OSP Gwoździec i nadmienił, ze samochód z jednostki OSP Przyszów po remoncie zostanie przekazany dla tej jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, że gotowość bojowa samochodu OSP Gwoździec jest zachowana. W tej jednostce jest niewielka ilość wyjazdów. Myślimy o zmianie samochodu będącego na wyposażeniu OSP Gwoździec. Jako samorząd  wydajemy duże pieniądze na ochronę przeciwpożarową na terenie gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podziękował Radzie Gminy za podejmowane decyzje i realizację budżetu w 2016 roku. Sołtysom podziękował za realizację zadań dla lokalnych społeczności. Wszystkim obecnym złożył Noworoczne Życzenia.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podziękował za współpracę, wyrozumiałość i realizację zadań w minionym roku oraz złożył Noworoczne Życzenia.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XVIII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 284