Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 17 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

Protokół Nr XVII/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 17 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

 

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 września 2016  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

b)zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017,

c)określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017,

d)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2017, 

e)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

f)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,

g)przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok,

h)zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bojanów w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bojanów,

i)określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora  finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

j)przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów”,

k)zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów”,

l)zaciągnięcia zobowiązania na realizację Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów na lata 2016 – 2026,

m)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

n)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2015/2016.

6.   Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

7.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 30 września 2016 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań  w następującym zakresie:

1)Podpisania umowy na budowę sześciu placów zabaw i jednej siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bojanów (Umowa opiewa na kwotę 502.372,82 zł brutto z Firmą FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia. Podwykonawca podbudowy placów zabaw rozpoczął prace i ma je zrealizować do końca listopada. W trakcie prac pojawiła się potrzeba wykonania prac dodatkowych takich jak:

 • Przyszów Katy i stabilizacja betonowa (beton + plantowanie + zagęszczenie)
 • Stany (rozbiórka obrzeży i ponowne ustawienie obrzeży, plantowanie kruszywa + zagęszczenie, podsypka betonowa pod obrzeża),
 • Dodatkowo należy uzupełnić podbudowy o ok. 20 samochodów pospółki),

2)Odbioru orlika lekkoatletycznego w Przyszowie Zapuściu (Wartość zadania wyniosła 824.000,00 zł.  14 listopada wysłany został wniosek  o płatność do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W trakcie odbioru komisja odbiorowa zakwestionowała stopień zagęszczenia rzutni pchnięcia kulą. Wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterki do 6 grudnia br.),

3)Doposażenia jednostki OSP w Stanach w nowy samochód (OSP odebrała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, terenowy, marki MAN z napędem 4x4 i zbiornikiem wody o pojemności 2570 m3. Wartość samochodu zgodnie z umową to 838.860,00 zł, z czego: budżet gminy – 201.660,00 zł, NFOŚiGW – 200.000,00 zł, KG PSP – 200.000,00 zł, WFOŚiGW -  100.000,00 zł, powiat stalowowolski – 30.000,00 zł, Nadleśnictwo Nowa Dęba – 3.000,00 zł, nadleśnictwo Rozwadów – 2.000,00 zł, Nadleśnictwo Rudnik – 2.000,00 zł, MSWiA – 100.000,00 zł),

4)Złożenia wniosku  o dofinansowanie do RPO WP na lata 2014 – 2010 na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele  św. Jana Gwalberta i św. Tekli oraz XIX wiecznej kaplicy cmentarnej w Stanach (Wartość wniosku opiewa na kwotę 608.370,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 517.114,00 zł. Czas realizacji prac: III kwartał 2017 – II kwartał 2018 r.),

5)Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec (Trwają roboty ziemne w zakresie podbudowy boiska),

6)Wykonania ogrodzenia i parkingu przy Przedszkolu w Bojanowie (Trwają prace na tym zadaniu),

7)Remontu drogi rolniczej w miejscowości Przyszów Burdze (W związku z zaniechaniem remontu drogi rolniczej w miejscowości Korabina, Samorząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przełożenie dotacji na remont drogi rolniczej w Burdzach. W dniu 8 listopada została podpisana umowa z wykonawcą, termin wykonania inwestycji to 30 listopada br.),

8)Budowy drugiego mostu na rzece Łęg w Przyszowie (Roboty budowlano – montażowe wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu mostu i skierowaniu ruchu na obowiązujące dotychczas drogi objazdowe.  Zakład Usługowo – Handlowy „DYNAMIC” Piotr Pasadyn zrealizuje inwestycję za niewiele ponad 8,6 mln zł. Prace obejmujące zarówno budowę mostu jak i dojazdów do obiektu oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna rzeki potrwają około 10 miesięcy. Planowany termin zakończenia robót to koniec sierpnia przyszłego roku. 

W tym punkcie obrad Wójt Gminy odniósł się do projektu budżetu gminy na 2017 rok i poinformował o planowanych zadaniach uwzględnionych w tym projekcie:  

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole
 • budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Stany,
 • dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec,
 • przekazanie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej Grębów – Stany oraz na remont drogi powiatowej w miejscowości Pietropole,
 • utwardzenie miejsc postojowych  przy szkole w Przyszowie,
 • remont dróg gminnych: Przyszów Kliny, Ruda, Bojanów ul. Podleśna, Stany, ul. Kopanina,
 • przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła dla Parafii Stany,
 • zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach,
 • opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów,
 • budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy,
 • budowa budynku garażowego przy Urzędzie Gminy,
 • budowa instalacji fotowoltaicznych,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Maziarni i Rudzie (w przypadku otrzymania dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 września 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że Wójt Gminy zaproponował pozostawienie  stawek podatków i opłaty targowej na dotychczasowym poziomie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2017.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XVII/129/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2017. 

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/130/2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowanie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/131/2016 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skup żyta przyjmowanej  do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/132/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/133/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/134/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XVII/135/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz omówiła kwestie związane z  utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie. Poinformowała, iż zmiana ustawy o samorządzie gminnym przyznała gminie możliwość zapewnienia wspólnej obsługi  administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych a także gminnym instytucjom kultury. Założeniem zmian jest usprawnienie funkcjonowania samorządu. W związku z powyższymi zmianami Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół prowadzący obsługę szkół i przedszkoli zostanie przekształcony w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie. Przekształcenie jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, gdyż zachowany zostanie ciąg działalności. Centrum będzie prowadzić wspólną obsługę finansowa, rachunkowa, prawną oraz administracyjno -  organizacyjną dla szkół i przedszkoli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Rada gminy określa w drodze uchwały: jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Kierownicy jednostek obsługiwanych będą odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz zapytał o plany zwiększenia etatów w przekształconej jednostce.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że nie planuje zwiększać zatrudnienia a ewentualnie posiłkować się  pomocą administracyjną. Zasygnalizował, że Dyrektor GZEAS przechodzi na emeryturę i zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Bojanów w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej do obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/136/2016 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Bojanów w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej do obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/137/2016 w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 4j

Pani Katarzyna Stańkowska – pracownik tut. urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bojanów”.

Opracowanie „Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów” związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju  z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009  NR 122/2009 (M.P. Nr 50, poz. 735 ze zm.).

W związku z powyższym w 2016 roku (miesiące marzec- październik) został opracowany projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów”. Projekt Programu zawiera dane uzyskane  z inwentaryzacji metodą spisu z natury wyrobów zawierających azbest, wytacza cele, ustala harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedstawia oszacowany całościowy koszt utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W Programie zawarto również informacje na temat kompetencji i obowiązków organów administracyjnych gminy względem realizacji zadań nałożonych poprzez POKzA, wpływu azbestu na zdrowie ludzkie.

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/138/2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów”. Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bielen przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów”.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/139/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o przyznaniu dotacji w kwocie  32.352,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie pn. „Program Rewitalizacji Gminy Bojanów na lata 2016 – 2026” zostanie zrealizowane w przyszłym roku, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały  o zaciągnięciu zobowiązania na jego realizację.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwa „Program Rewitalizacji Gminy Bojanów na lata 2016 – 2026”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/140/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Program Rewitalizacji Gminy Bojanów na lata 2016 – 2026”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą  30.649.788,25 zł a wydatki 29.882.893,25 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XVII/141/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4n

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 55.198,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wpłaty z tytułu sprzedaży działek rolnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę  29.400,00 zł. Kwota ta jest związana z przesunięciami środków między rozdziałami.

Skarbnik Gminy poinformowała również o zwiększeniach wydatków ogółem o kwotę 81.789,00 zł.  Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: zakup soli drogowej na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększenie wydatków na zakupy w ochotniczych strażach pożarnych, wynagrodzenia pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy, dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie gminy, wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Bojanowie za Rzeką, budowę orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów, zakupy realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie gminy Bojanów, zakup oświetlenia ozdobnego na teren gminy.

Następnie przedstawiła zmniejszenia wydatków o kwotę 55.991,00 zł. Zmniejszenia wynikały z przesunięć wydatków między rozdziałami. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/142/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 i poprosił o ewentualne zapytania w tym zakresie.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor  poinformowała, iż w roku szkolnym 2014/2015 część rodziców skorzystała z możliwości tzw. „odroczenia” obowiązku szkolnego dla swoich dzieci. Sytuacja ta spowodowała w roku szkolnym 2015/2016 znaczny wzrost liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych, który z kolei spowodował podział klas pierwszych na dwa oddziały.

W gimnazjach mamy do czynienia ze stale zmniejszającą się liczba dzieci w  odniesieniu do lat poprzednich. 

W roku szkolnym 2015/2016 w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach pracowało 93 nauczycieli. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych.

Informacja ta została przyjęta przez Radę Gminy bez uwag  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zgłosił sprawę uszkodzenia przepustu w ciągu drogi powiatowej przy rzece.

Następnie sołtys nawiązał do problemu niszczenia drogi wspólnoty serwitutowej przez pojazdy wojskowe dojeżdżające do poligonu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poprosił o wystąpienie z pismem w tej sprawie przez Wspólnotę Serwitutową,  które zostanie przekierowane do instytucji wojskowej.

Radny – Pan Krzysztof Bednarczyk złożył wyrazy podziękowania dla Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy za przekazanie środków budżetu gminy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stany.

Prezes Gminny OSP – Pan Emil Bieleń podziękował Wójtowi Gminy za podjęte starania i działania w zakupie samochodu dla OSP Stany.

Sołtys Sołectwa Bojanów za Rzeką – Pan Edward Sulich  wyraził pogląd, iż wykonawca budowy mostu w Przyszowie powinien na własny koszt naprawić  drogi objazdowe, na które został skierowany ruch w związku z budową mostu w Przyszowie.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w zakresie własnych możliwości będziemy musieli naprawić te drogi.

Zostaną podjęte działania, aby Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach rekompensaty za zniszczenie dróg wykonał na własny koszt oświetlenie ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż mostu.

Następnie Pan Edward Sulich skierował zapytanie o możliwość pozyskania zdemontowanej siatki z ogrodzenia przy Przedszkolu w Bojanowie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że siatkę będzie można ściągnąć wówczas, kiedy będzie wykonane kompleksowe ogrodzenie.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy nawiązał do kwestii zwoływania zebrań wiejskich przez sołtysów. Zwrócił uwagę, aby przestrzegano zasad i trybu zwoływania zebrań wiejskich oraz ważności podejmowanych uchwał, zgodnie z wymogami statutu. Zasygnalizował, iż w sołectwie Bojanów za Rzeką mieszkaniec zakwestionował termin zwołania zebrania wiejskiego.

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w sprawie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz osób pełniących funkcje kierownicze.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XVII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 234