Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

Protokół Nr XVI/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 sierpnia 2016  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

b)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok,

c)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego,

d)zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 m, bieżni prostej 6 – torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego  o wym. 60 m x 100 m, budynku zaplecza w Stanach.

 5.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

 6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa bieżni okrężnej 4 – torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6 – torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60 m x 100 m, budynku zaplecza w Stanach a następnie przestawił proponowany porządek obrad sesji

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 12 sierpnia 2016 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań  w następującym zakresie:

1)Udzielenia zamówienia publicznego na budowę placów zabaw w miejscowościach Cisów Las, Gwoździec, Korabina Stany, Stany ul. Załęże i Przyszów oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Pietropole (W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy złożyli 

6 ofert. Do realizacji  zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 502.372.82 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu należy zwiększyć zabezpieczoną kwotę na realizację zadania. Wójt zaproponował w ramach zmian w budżecie przesunąć środki ze zwrotu podatku VAT na budowę placów zabaw),

2)Budowy boiska lekkoatletycznego w Przyszowie (W najbliższym czasie obiekt zostanie oddany do użytkowania),

3)Budowy parkingu przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojanowie w ramach funduszu sołeckiego (Podczas wykonywania prac budowlanych odkryto pozostałości po pałacu  należącym do rodziny Komorowskich. Prace wykopaliskowe pod nadzorem archeologa wykazały, iż wartość historyczna  odkrytych fundamentów piwnic, klatki schodowej nie jest duża.  Pozostałości po pałacu zostały zasypane, dzięki czemu była możliwość kontynuacji prac i zakończenia budowy parkingu), 

4)Utwardzenia miejsc parkingowych, przy drodze gminnej w miejscowości Przyszów Ruda oraz przy hali sportowej w miejscowości Przyszów (Kontynuowane są prace związane z budową tych parkingów),

5)Zaniechania remontu drogi gminnej w miejscowości Korabina (Z uwagi na kwestionowanie  granicy pasa drogowego przez sąsiadów działki,  remont tej drogi został zaniechany. Wójt zaznaczył, że droga objęta została dotacją z Samorządu Województwa Podkarpackiego dlatego też gmina podjęła działania w celu zmiany inwestycji na inną spełniającą warunki przyznanej dotacji),

6)Remontu drogi gminnej Maziarnia – Wygon w miejscowości Maziarnia (Wykonawcą zadania jest firma Transport  Usługi Leśne Henryk Lesiczka ),

7)Budowy kompleksu sportowego w miejscowości Stany (Wpłynęła umowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie  1.660 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018), 

8)Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec (Na wysokości boiska przy drodze powiatowej budowany jest chodnik oraz wjazd. Po zakończeniu tego zadania zostaną rozpoczęte prace budowy boiska).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 sierpnia 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą 30.425.438,10 zł a wydatki 29.658.543,10 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XVI/125/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 442.025,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dochody z tytułu najmu i sprzedaży gruntów rolnych, dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, udział w kosztach postepowania rozgraniczeniowego, dotacja dla OSP Cisów Las na zakup sprzętu specjalistycznego, dotacja otrzymana z powiatu stalowowolskiego na termomodernizację remizy OSP Burdze i na zakup samochodu dla OSP Stany, wpływy z podatku od nieruchomości i z podatku od leśnego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty targowej, z opłaty skarbowej, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego, wpływy z kapitalizacji odsetek, czynsze za wynajem pomieszczeń w ZSP w Przyszowie, odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych spoza terenu gminy, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszenia dochodów o kwotę 73.437,00 zł. Zmiany te dotyczą przesunięć w działach i paragrafach budżetu.

Skarbnik Gminy omówiła również zwiększenia wydatków o kwotę 459.921,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:  remont dróg gminnych, budowę parkingu przy szkole w Przyszowie, koszty związane z rozgraniczeniem i podziałem działek mienia gminnego, opłatę ZAIKS, ubezpieczenie samochodów gminnych, termomodernizację remizy OSP Burdze, zakup samochodu dla OSP Stany, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stany, opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wypłatę stypendium dla uczniów, dobudowę linii Nn, budowę placów zabaw na terenie gminy, zwiększenie dotacji na działalność bieżącą dla GBP w Bojanowie,  koszenie boisk sportowych.

Natomiast zmniejszenia wydatków wynoszą 91.333,00 zł. Są to zmniejszenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostały zmiany dotyczącą przesunięć między rozdziałami budżetu gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/126/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4c

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Wspomniał, że gmina udzieliła pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku 70 m w ramach przebudowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów. W związku z dalszą przebudową drogi wojewódzkiej i remontem II mostu na rzece Łęg gmina wykona projekt techniczny na budowę chodnika na odcinku 170 m  do skrzyżowania z drogą powiatową i przekaże jako pomoc rzeczową Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/127/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 d

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 m, bieżni prostej 6 – torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wymiarach 60 m x 100 m,  budynku zaplecza w Stanach”.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XVI/128/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 m, bieżni prostej 6 – torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wymiarach 60 m x 100 m,  budynku zaplecza w Stanach”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

W tym punkcie obrad sołtys sołectwa Kozły – Załęże Pan Marian Tatara poinformował o chuligańskim incydencie  i agresji, jakich  doznał ze strony dwóch motocyklistów podczas spaceru. Poprzez tą wypowiedź chciał zwrócić uwagę z jakimi niebezpieczeństwami mogą spotkać się mieszkańcy naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń w nawiązaniu do przedstawionego zdarzenia podkreślił, iż takie incydenty należy nagłaśniać i niezwłocznie zgłaszać na policję, aby chuliganie nie mogli czuć się bezkarnie. 

Radna Pani Monika Iwaszczuk skierowała zapytanie odnośnie dzwonka dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Urzędu Gminy.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, iż zlecił to zadanie pracownikom i w najbliższym czasie dzwonek zostanie zamontowany.  

Radny - Pan Pitak Stanisław zapytał o termin wykonania parkingu przy Przedszkolu w Bojanowie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że została opracowana dokumentacja  na wykonanie parkingu i w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale tego roku.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy będzie przeprowadzony remont placu zabaw w Gwoźdźcu?

Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie budowany nowy plac zabaw a istniejący plac zabaw zostanie zdemontowany. Wójt nie będzie brał odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na takim placu zabaw.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski wystąpił z propozycją zamontowania progu zwalniającego przy drodze „Wołudniowej” obok P. Wdowiaka.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że nie ma środków w budżecie gminy na wykonanie  tego zadania.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XVI sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 254