Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

Protokół Nr XV/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 25 maja 2016  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Niżańskiego za cenę obniżoną,

b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

c)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok,

d)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,

e)o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

f)zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,     

g)zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Bojanów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.                                                

5.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 25 maja 2016 roku. Wójt Gminy  odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)Rozstrzygnięcia przetargu na remont: dróg gminnych – dojazdowej do gruntów rolnych Korabina, dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Kołodzieje, dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Szlacheckie i utwardzenie miejsc parkingowych przy budynku SP ZOZ w Bojanowie, przy drodze gminnej w miejscowości Przyszów Ruda, przy hali sportowej w miejscowości Przyszów (W ramach postępowania złożono 

2 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę  - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego INŻDRÓG ze Stalowej Woli. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 275.608,22 zł,

2)Rozeznania cenowego dla zdania – termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Ruda (Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez FHU Alex z Tarnobrzega. Wykonawca zaoferował za realizacje zamówienia cenę 64.400 zł),

3)Rozstrzygnięcia przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec (Wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną  przez Wykonawcę: Eurocourt Sp. z o. o. z Radomia. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia  cenę 463.710,00 zł),

4)Złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach zadania 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego  (Złożono wniosek o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, na szkolenie nauczycieli i doposażenie szkół w Stanach i Przyszowie. Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną),

5)Otrzymania promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (W ramach dofinansowania zostanie wyremontowana droga gminna  Przyszów Kołodzieje - Barce.  Wysokość dotacji wynosić będzie 100 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Do końca sierpnia br. zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie),

6)Budowy placów zabaw w miejscowościach Stany – Załęże, Gwoździec, Cisów Las, Korabina, Stany, Przyszów (W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie),

7)Rozstrzygnięcia przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP w Stanach ( Jednostka OSP udzieliła zamówienia publicznego na to zadanie. W prowadzonym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z Kielc. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 838.860,00 zł. Samochód ma być dostarczony do jednostki w terminie do 15 listopada br.),

8)Budowy mostu na rzece Łęg w  Przyszowie (Prace przy budowie  mostu na starorzeczu Łęgu prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił w lipcu przetarg na budowę drugiego mostu na rzece Łęg w Przyszowie. W drugiej połowie września wykonawca powinien rozpocząć prace związane z tą inwestycją.  Termin odbioru końcowego robót ustalono na 31.08.2017 r. Po zakończeniu budowy mostu na starorzeczu będzie istniała możliwość przejazdu dla  lokalnego ruchu o masie do 3,5 ton na odcinku Przyszów Staw – Ruda. Dla pozostałych pojazdów ruch na drodze wojewódzkiej zostanie wznowiony dopiero po zakończeniu budowy drugiego mostu).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 25 maja 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Niżańskiego za cenę obniżoną. Poinformował, że działka położona w Maziarni oznaczona nr ewid.926/11 o pow. 1,05 ha będąca własnością Gminy Bojanów stanowi drogę powiatu niżańskiego, która przechodzi przez naszą gminę. Zasadnym jest, aby działka ta została zbyta na rzecz powiatu. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość sprzedaży za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Niżańskiego za cenę obniżoną.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Niżańskiego za cenę obniżoną.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b 

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą  29.781.549,10 zł a wydatki 29.014.654,10 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XV/119/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o przeprowadzeniu szczegółowej analizy zużycia energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej. Koszty zużycia energii uległyby zmniejszeniu poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Do takich instalacji kwalifikowałoby się 35 obiektów użyteczności publicznej. Wójt podkreślił, że jest zwolennikiem realizacji takiego projektu i proponuje zabezpieczyć w budżecie gminy  środki na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 412.814,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Korabina i Przyszów, wpływy z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego, wpłata  na poczet rozgraniczenia nieruchomości, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, wpływy z czynszu za wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie, darowizna dla ŚDS, dotacja na bieżące funkcjonowanie ŚDS, dotacja z PFRON dla ŚDS, wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność mieszkańców z tytułu usług opiekuńczych, odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenie wydatków o kwotę 596.171,25 zł z  przeznaczeniem na realizację zadań: utwardzenie miejsc parkingowych przy budynku SP ZOZ w Bojanowie, przy drodze gminnej w miejscowości Przyszów Ruda, przy hali sportowej w miejscowości Przyszów, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Laski, Korabina, Przyszów, termomodernizacja budynku OSP w Burdzach wraz z malowaniem dachu, zakup pomocy dydaktycznych do szkół oraz materiałów biurowych i środków czystości, udzielenie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, bieżące wydatki związane z utrzymaniem ŚDS, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, utrzymanie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa, zakup koszy ulicznych na teren gminy Bojanów, opracowanie dokumentacji projektowej na montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zwiększenie nakładów na budowę boiska lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów.

Skarbnik Gminy omówiła również zmniejszenia wydatków o kwotę 283.357,25 zł. Zmniejszenia te wynikały z przesunięcia wydatków między rozdziałami.

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/120/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Pomoc zostanie udzielona na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla potrzeb ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w kwocie 50.000,00 zł. 

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/121/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przewodniczący wyjaśnił, że niniejszą uchwałę należy podjąć w związku z wprowadzeniem nazwy ulicy „Zapuście” w sołectwie Przyszów, a także w celu sprostowania błędu oraz dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/122/2016 o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o zgłoszenie kandydatury przedstawiciela klubu radnych do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w celu zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,                                                        

Członek Klubu Radnych Niezależni – Pan Jan Luboch zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Klubu - Pana Damiana Zakrzewskiego do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 6 głosach – za, 8 głosach – przeciw, nie przyjęła kandydatury Pana Damiana Zakrzewskiego do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłoszenie innej kandydatury przedstawiciela klubu do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Członek klubu – Pan Gustaw Konefał zgłosił kandydaturę  Pana Łukasza Żukowicza do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13  głosach – za, 1 głosie wstrzymującym przyjęła kandydaturę Pana Łukasza Żukowicza do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/123/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy - Pan  Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/124/2016 w sprawie zatwierdzenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował o piśmie złożonym przez Panią Władysławę Winogrodzką w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej w miejscowości Korabina graniczącej z jej działką. 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu biorącej udział w sesji 

Pani Władysławie Winogrodzkiej.

Pani Władysława Winogrodzka odnosząc się do kwestii przyjęcia granicy drogi gminnej zapytała o tylko jednostronne wskazanie granicy. Jej zdaniem gmina powinna ustalić granicę z drugiej strony od sąsiada. Droga ta jest wąska i przejeżdżające pojazdy niszczą  ogrodzenie jej posesji.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że przedmiotowa droga stanowi drogę publiczną na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 31.01.1987 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. W chwili zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg publicznych nie funkcjonowały obecne wymagania dotyczące szerokości takiego typu drogi.

Dalej Wójt poinformował, że zostały podjęte działania celem ustalenia, czy doszło do ewentualnego naruszenia granicy przez  sąsiada drogi gminnej w związku z usytuowaniem budynku gospodarczego. W toku analizy sprawy okazało się, że geodeta podejmując czynności wytyczenia budynku przyjął granicę sprzed rozgraniczenia tej drogi i nastąpiła rozbieżność w warunkach zabudowy.  Wójt wspomniał, iż droga ta została zgłoszona do remontu dróg gminnych rolniczych. Ogrodzenie sąsiada ma zostać przesunięte w momencie remontu drogi. Wójt zadeklarował ugodowe załatwienie sprawy.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania w tej sprawie?

Rada Gminy nie podjęła dyskusji w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej w miejscowości Korabina i przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Wójta Gminy w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, iż Pani Winogrodzka zostanie poinformowana o dalszych czynnościach podejmowanych w tej sprawie.

W dalszej części obrad Wójt Gminy poinformował o monitorowaniu pojazdów przejeżdżających przez most w Przyszowie Rudzie. Każdy przejazd pojazdem ponadnormatywnym jest kierowany do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Radny – Pan  Jerzy Pasek zapytał o termin  naprawy przepustu na drodze Przyszów Szlacheckie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w przyszłym tygodniu zostaną rozpoczęte prace remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wówczas zostanie wyremontowany ten przepust.

Radny Pan Łukasz Żukowicz zwrócił uwagę na potrzebę wymiany niektórych elementów (drewnianych belek) na placu zabaw  w miejscowości Przyszów Burdze.

Następnie odniósł się do planowanego ogrodzenia placu zabaw w ramach środków funduszu sołeckiego i nadmienił, że oferta na wykonanie tego ogrodzenia opiewająca na kwotę  60 000 zł jest zbyt wysoka.

Wójt Gminy zaznaczył, iż najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie założenie piłkochwytów i zmiana projektu ogrodzenia placu zabaw.

Sołtys sołectwa Ruda –Pan Stanisław Adamus nawiązał do problemu wycinki drzew na działce leśnej nad rzeką.

Wójt wyjaśnił, że gmina zleciła opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla działek gminnych i w najbliższym czasie powinna dysponować tymi planami, co da możliwość wycinki drzew.

W dalszym toku obrad Wójt Gminy nawiązał do kwestii wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Przyszów i zasugerował oznakowanie ulic w ramach  środków funduszu sołeckiego.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XV sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 187