Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 25 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

Protokół Nr XIV/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 25 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 marca 2016  roku.

4.Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2015 rok.

6.Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2015 r:

a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)Gminnego Ośrodka Kultury,

d)Gminnej Biblioteki Publicznej,

e)Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

f)Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

g)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a)sprawozdanie finansowe,

b)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,

d)informacja o stanie mienia gminy,

e)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f)dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,

h)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

b)zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów”,

c)udzielenie pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego,

d)zaciągnięcie zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec”,

e)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

f)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok,

g)wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości,

h)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez  obowiązku dokonywania dopłat,

i)o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

j)o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

k)w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów.

 9.  Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

      10.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

      11.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Radny – Pan Damian Zakrzewski wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez uwzględnienie w pkt 2 projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Wniosek uzasadnił tym, iż na poprzedniej sesji Rada Gminy nie dokonała uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 6 głosach – za, 9 głosów – przeciw nie przyjęła ww. wniosku. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji. 

Rada Gminy  przyjęła porządek obrad przy: 11 głosach – za, 4 głosach – wstrzymujących.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 31 marca 2016 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań  w następującym zakresie:

1)Zrealizowania zadania budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach, ul. Sosnowa (W ramach robót uzupełniających wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach, ul. Kopanina  o długości 800  mb),

2)Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych  w miejscowości Stany, ul. Brzozowa, Kopanina i ul. Leśna oraz w miejscowości Bojanów ul. Parkowa Boczna i ul. Szkolna (Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 212.883,98 zł),

3)Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności Gminy Bojanów. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Concordia (ubezpieczenia komunikacyjne)  oraz przez Firmę InterRisk (ubezpieczenie mienia i jednostek OSP). Umowa ubezpieczenia będzie realizowana przez 3 lata),

4)Zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe,

5)Infrastruktury sportowej na terenie gminy (W ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego zostało przyjęte do planu dofinansowania zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec. Zostanie złożony wniosek do  Ministerstwa Sportu i Turystyki  o dofinansowanie tego zadania w kwocie 300.000,00 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w lutym 2017 r. Ponadto został złożony wniosek  do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska  z bieżnią lekkoatletyczną w miejscowości Stany w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Gmina zamierza również w ramach działań LGD złożyć wniosek o dofinansowanie budowy boisk  w miejscowości Maziarnia i Przyszów Ruda. Wójt poinformował  także  o postępie prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Przyszowie),

6)Zlecenia opracowania  dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw na terenie gminy (Część zadań będzie finalizowana w ramach funduszu sołeckiego. Wójt podkreślił, że przed wydatkowaniem środków należy kontaktować się  z merytorycznymi pracownikami tut. urzędu, aby środki wydatkować prawidłowo. Zmiana wydatkowania środków w ramach funduszu wiąże się z podjęciem uchwały zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków finansowych i złożeniem wniosku o zmianę zadania),

7)Przygotowywania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach zadania 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego (Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, na szkolenie nauczycieli i doposażenie szkół w Stanach i Przyszowie),

8)Pozyskania środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stany (Na zakup samochodu strażackiego pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 200 tys. zł, z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 100 tys. zł,  z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 200 tys. zł. Gmina Bojanów przeznaczyła na zakup samochodu  200 tys. zł. W miesiącu lipcu zostanie udzielone zamówienie publiczne na to zadanie),

9)Budowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów (Trwają prace budowlane na tym obiekcie i we wrześniu br. most będzie oddany do użytkowania. Wójt zasygnalizował, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowuje się do remontu drugiego mostu w Przyszowie. Prace te zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku),

10)Pozyskania dotacji związanych z modernizacją i przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych  (Pozyskano środki na remont dróg poscaleniowych Przyszów Szlacheckie i Przyszów Kołodzieje w kwocie 108.000,00 zł oraz na modernizację drogi rolniczej  Laski – Korabina w kwocie 43.000,00 zł),

11)Ogłoszenia przetargu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gwoździec.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 marca 2016 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2015 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję rady gminy. 

Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje.

Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Ad. 5

W tym punkcie obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2015 rok.

Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska – Błądek nadmieniła, iż nastąpił wzrost wypłaty świadczeń z pomocy społecznej jak również świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Coraz więcej osób starszych jest zainteresowanych skierowaniem do Domów Pomocy Społecznej ze względu na brak opieki ze strony rodziny bądź samotność. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2015 roku nowe zadnie  - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem. 

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag powyższe sprawozdanie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6b

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – Pani Elżbieta Pistor podkreśliła, że coraz więcej osób zgłasza się do placówki. Wprowadzono nowe formy wsparcia. Dodatkowe środki pozyskane od wojewody przeznaczono na modernizację c.o., wymianę stolarki drzwiowej i wymianę centrali przeciwpożarowej. Uczestnicy wykazują coraz większą chęć uczestnictwa i korzystania ze wsparcia domu.

Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag powyższe sprawozdanie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie – Pani Halina Sobolewska nadmieniła, że biblioteka jest nowoczesnym centrum. Codziennie młodzież i dzieci korzystają z pracowni komputerowej.  Do biblioteki są zaplanowane wizyty ze szkół.

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor w nawiązaniu do przedłożonej informacji dodała, że spada liczba uczniów i występuje problem przydzielenia godzin dla nauczycieli.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że przedstawione informacje wskazują, iż decyzje związane z reformą oświaty na terenie  gminy były trafne.

Rada Gminy rozpatrzyła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie.

Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6f

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – Pan Leszek Mach wspomniał o wypracowaniu nadwyżki środków obrotowych, która zostanie przeznaczona na zakup samochodu ciężarowego  i wymianę zasuw.

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie – Pan Jacek Kowal poinformował o zatrudnieniu  lekarza chorób wewnętrznych – Pana M. Dubiela. 

Radny – Pan Jan Puzio zapytał, czy gabinet dentystyczny w Bojanowie będzie wyposażony w nowy sprzęt?

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy doposażyć w UNIT gabinet stomatologiczny w Przyszowie.

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z działalności merytorycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7a

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy sprawozdanie finansowe obejmujące:

1.bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

2.łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3.łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

4.łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające  z  zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początku roku wynosiły 1.173.212,42 zł, w tym subwencja oświatowa na rok 2016 w kwocie 466.388,00 zł.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, ŚDS, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 80.682.558,77 zł, a na koniec roku 80.345.247,18 zł.

Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie 6.209.439,09 zł.

Inwestycje rozpoczęte na początku roku wynosiły 1.955.713,35 zł  a na koniec roku uległy zmniejszeniu do kwoty 166.514,88 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i przyjęciem ich na stan.

Należności krótkoterminowe uległy zwiększeniu z kwoty 1.344.917,69 zł do kwoty 1.415.687,25 zł.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe  na początku roku wynosiły 1.205.196,63 zł a na koniec roku  1.089.816,34 zł.

Ustalony wynik finansowy w kwocie 6.209.439,09 zł jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami  w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”, a kwota funduszu jednostek 80.316.452,15 zł jest zgodna ze sprawozdaniem „zestawienie zmian funduszu jednostki”.

Ad. 7b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że  w dniu 29 marca br. Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Poinformował, że planowane dochody na rok 2015 opiewały na kwotę 25.374.156,15 zł a wykonane zostały w wysokości 25.399.146,20 zł, co stanowi  100,09 % planu.

Planowane wydatki wynosiły 24.012.572,81 zł a zrealizowane zostały w kwocie 23.430.722,33 zł, co stanowi 97,57% planu.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w 2015 roku wynoszą 650.316,66 zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. wynoszą  2.011.900,00 zł. Źródłem spłaty kredytu  w 2015 roku była nadwyżka budżetowa  tj. różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 

1.361.583,34 zł oraz wolne środki w kwocie 650.316,66 zł. 

Faktyczne  wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie  1.968.423,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie wyniosło 6.421.594,00 zł. Łączna kwota długu stanowi 25,28% wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Ad.7c

Pani Anna Rachwał -  p.o. Sekretarza Gminy przedstawiła uchwałę Nr XV/87/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2016 roku  w sprawie opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Ad. 7d

Pani Agnieszka Szczęch – Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy przedstawiła informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i wyczerpującego charakteru informacji.

W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku.

Ad. 7e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f

Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/104/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rady Gminy – Pan Józef Grabiec poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok  i przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2015 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7h

Pani Anna Rachwał – p.o. Sekretarza Gminy przedstawiła uchwałę  Nr XV/107/2016 z dnia 18 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie  w  sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Ad. 7 i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego przy: 10 głosach – za, 5 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę nr XIV/105/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 

Ad. 8a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/106/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Pan Robert Sałęga – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej tut. urzędu poinformował, że w bieżącym roku gmina podjęła decyzję o ubezpieczeniu całego mienia gminnego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi gminy jak również ubezpieczenie jednostek  OSP  i samochodów strażackich.  Gmina zleciła firmie Brokerskiej Magnus przeprowadzenie audytu dotychczasowych umów ubezpieczenia oraz wyliczenie kosztów ubezpieczenia poszczególnych składników majątku. Po przeprowadzonej analizie przez firmę brokerską  szacunkowe koszty ubezpieczenia całego majątku  okazały się korzystniejsze niż z dotychczas zawieranych umów z różnymi firmami. Została podjęta decyzja o ogłoszeniu przetargu na ubezpieczenie mienia gminnego. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Concordia (ubezpieczenia komunikacyjne)  oraz przez Firmę InterRisk (ubezpieczenie mienia i jednostek OSP). Planowany koszt rocznego ubezpieczenia to kwota około 48.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/107/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zadania „Ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności Gminy Bojanów”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała o udzieleniu pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego  jest konsekwencją opracowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów. 

Na wykonanie ww. dokumentacji planujemy zabezpieczyć w budżecie gminy  na 2016 rok  środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/108/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec zostało przyjęte do planu dofinansowania  w ramach realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego. Zostanie złożony wniosek do  Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tego zadania w kwocie 300.000,00 zł.

Dalej Wójt wyjaśnił, że zaciągnięcie zobowiązania na realizację tej inwestycji nie jest równoznaczne z koniecznością zaciągnięcia kredytu, a jedynie skutkuje koniecznością  zabezpieczenia w budżecie gminy wymaganych środków w 2016 roku na rok 2017 w celu podpisania umowy w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwa: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec”

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/109/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwa: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą  29.114.887,86 zł a wydatki 28.347.992,86 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XIV/110/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 f

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o zabezpieczenie środków w kwocie 12.000,00 zł na usługi opiekuńcze dla osób starszych z terenu gminy.

Następnie Wójt poinformował o pismach złożonych przez Proboszczów Parafii Stany i Parafii Spie o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków na remont zabytkowych kościołów. Proboszcz Parafii Stany wnioskuje o kwotę 5.000,00 zł a Proboszcz Parafii Spie o kwotę 15.000,00 zł. 

Wójt nadmienił, że powyższe propozycje zostały uwzględnione w projekcie zmian w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów o kwotę 1.178.786,00 zł.  Na powyższą kwotę składają się: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stany,  zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, dotacja na zakup książek dla PSP w Gwoźdźcu,  dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gwoździec.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zwiększenie wydatków o kwotę 1.074.453,00 zł.  Na powyższa kwotę składają się: pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w postaci opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Majdan Królewski – Nisko, budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów, dostawa kruszywa na drogi gminne, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zapłata  prowizji od odzyskanego podatku VAT firmie doradczej, organizacja imprezy plenerowej w miejscowości Stany „Piknik Leśny”, dotacja dla OSP Stany na zakup samochodu strażackiego, zabezpieczenie środków finansowych na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, ubezpieczenia mienia gminnego, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garaży na samochody służbowe, budowa placu zabaw, zakup działki do zasobów mienia gminnego, dotacja dla Parafii Stany i Spie na konserwację zabytkowych kościołów, budowa boiska wielofunkcyjnego w Stanach i Gwoźdźcu, przebudowa linii energetycznej  w związku z realizacja inwestycji budowy boiska lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów.

Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenie wydatków o kwotę 371.373,00 zł. Są to zmiany związane z przesunięciem kwot wydatków budżetowych miedzy rozdziałami.

Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, iż przedstawione autopoprawki do zmian w budżecie gminy są mało czytelne i zasugerował, aby przygotowywać jednolity tekst uchwały o zmianach w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2016 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/111/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy – Pani Agnieszka Szczęch udzieliła wyjaśnień do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz gminy Bojanów prawa własności nieruchomości. Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym (stodoła|) położonej w Stanach następuje celem utworzenia lokalu socjalnego. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości.

Rada  Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/112/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8h

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy – Pani Agnieszka Szczęch udzieliła wyjaśnień do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Nieruchomości stanowiące własność gminy położone w Przyszowie o łącznej powierzchni 0,04 ha zamieniamy na nieruchomość znajdującą się w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nabycie nieruchomości przez gminę następuje celem przeznaczenia pod budowę kompleksu lekkoatletycznego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

Rada  Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący wyjaśnił, że niniejszą uchwałę należy podjąć w związku ze zmianą nazw sołectw i wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Przyszów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/114/2016 o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8j

Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/115/2016 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8k

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/116/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8l

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/117/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Ad. 10

Radny Pan Łukasz Żukowicz wskazał potrzebę dokonania przeglądu placu zabaw  w miejscowości Przyszów Burdze.

Radna – Pani Monika Iwaszczuk zapytała, czy zostanie wykonany podjazd do budynku Urzędu Gminy Bojanów, który umożliwi osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim załatwienie sprawy w urzędzie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że budynek  urzędu będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym punkcie obrad Wójt Gminy nawiązał do sprawy przebiegu zebrań wiejskich. Nadmienił, że na ostatnim zebraniu w Przyszowie używano bezpodstawnych oskarżeń i pomówień. 

Wójt nie miał możliwości  przekazania istotnych informacji  dla mieszkańców z uwagi na zakłócenie przebiegu zebrania przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

Wójt podkreślił, że przewodniczący zebrania wiejskiego jest odpowiedzialny za przebieg  zebrania i zwrócił uwagę, aby w przyszłości  nie miały miejsca incydenty zakłócające obrady a przewodniczący zebrania zapanował nad porządkiem obrad.

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski ponownie nawiązał do wniosku złożonego przez mieszkańca Gwoźdźca o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zmiany  przeznaczenia działek leśnych na budowlane. Do chwili obecnej zainteresowany nie otrzymał odpowiedzi na ten wniosek.

Pracownik tut. urzędu – Pan Janusz Żołyniak wyjaśnił, że nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione w ostatnim planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioski, które nie zostały zweryfikowane pozytywnie będą rozpatrywane przy najbliższej zmianie planu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że przy tego rodzaju wnioskach oprócz samej zmiany konieczne jest wyłączenie terenu z produkcji leśnej.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do problemu odpadającego tynku z elewacji  Domu Kultury w Gwoźdźcu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że sprawa ta została już zlecona i elewacja ma zostać poprawiona w ramach gwarancji.

Radny Powiatowy – Pan Edward Sulich nawiązał do potrzeby wzmocnienia poboczy przy drodze gminnej Występ – Kliny z uwagi na zwiększony ruch pojazdów w związku z  remontem mostu w Przyszowie.

Wójt Gminy – poinformował, że sprawa wzmocnienia poboczy jest analizowana. 

W tym punkcie obrad radny – Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że klub radnych wstrzymał się od głosu nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu. Była to forma protestu w sprawie nie dokonania uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów.

Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski odniósł się do spraw  inwestycyjnych w miejscowości Gwoździec i poprosił o sporządzenie sprawozdania finansowego ze wskazaniem jakie środki zostały przeznaczone na poszczególne sołectwa w okresie ostatnich pięciu lat.

Przewodniczący Rady - Pan Emil Bieleń nadmienił, że radny może sam sporządzić zestawienie wydatków na poszczególne sołectwa, na podstawie przekazywanych na sesje dokumentów. Przewodniczący podkreślił, że radny Zakrzewski nie współpracuje z radą i wójtem, aby zrobić coś dla swojej miejscowości.

W dalszym toku obrad radny Pan Damian Zakrzewski zgłosił formalny wniosek o sporządzenie sprawozdania finansowego na poszczególne sołectwa   za okres pięciu lat.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poprosił o sprecyzowanie kryteriów wniosku. Zdaniem wójta nie należy ujmować środków na funkcjonowanie oświaty, na PSZOK, budowę targowiska, funkcjonowanie SP ZOZ. 

Po tej sugestii Radny Pan Damian Zakrzewski poinformował, że złoży wniosek na piśmie w tej sprawie.

Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka  skierował zapytanie odnośnie termomodernizacji i malowania dachu remizy OSP w Burdzach.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w budżecie gminy zaplanowano środki na ten cel. Obecnie czekamy na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o przyznanie pomocy na termomodernizację.  

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do sprawy kamer zamontowanych na moście w Przyszowie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że gmina będzie zarządzać tymi kamerami.  Działanie to ma to służyć poprawie bezpieczeństwa i wyeliminowania pojazdów powyżej 3,5 ton.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XIV sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-26
Udostępniający: Administrator 2017-01-26
Liczba odwiedzin: 387
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2017-01-26 12:54:55
1 Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2017-01-26 12:46:30