PROTOKÓŁ Nr XII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 lutego 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XII/2016

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 lutego 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15- tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,

b) zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

c)określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, w postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,

d)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów,

e)zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

f)zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,

g)zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2016 rok,

h)udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego,

i)udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Stalowowolskiego na realizacje zadania publicznego,

j)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

k)przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022,

l)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.

5.Informacja z wysokości  średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego,

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,

zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022,

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektów uchwał.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 30 grudnia 2015 roku. Wójt Gminy  odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)budowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów (w miesiącu marcu br. rozpocznie się przebudowa drogi  wojewódzkiej Nr 872  Majdan Królewski – Nisko wraz z budową mostu oraz  ciągu pieszo – rowerowego. Inwestorem zadania jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej inwestycji złożyło Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W ramach robót uzupełniających zostanie wykonane dodatkowo 70 m nowej nawierzchni drogi i ciąg pieszo – rowerowy. PZDW proponuje, aby gmina wykonała dokumentację techniczną na wykonanie 70 m ciągu pieszo – rowerowego i przekazała jako pomoc rzeczową dla województwa podkarpackiego. Gmina opracuje także  projekt techniczny na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej  od skrzyżowania z drogą gminną nr 101106R do skrzyżowania  z drogą powiatową nr 1027 R. Przy przebudowie drogi inwestor wykona  kanały technologiczne pod oświetlenie  natomiast gmina wykona  pozostałą infrastrukturę techniczną  wraz z zasilaniem w energię elektryczną),

2)przebudowy drogi powiatowej Grębów – Stany (Złożono wniosek o dofinansowanie  tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2017 roku. Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zaproponował w tym roku przebudowę drogi powiatowej Cisów Las – Gwoździec w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gwoździec  przy szkole na odcinku 600 m),

3)dofinansowania zajęć na Politechnice Dziecięcej w Stalowej Woli (Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska – Ośrodek Zamiejscowy w Stalowej Woli. Zajęcia realizowane są w jedną sobotę miesiąca. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Z terenu naszej gminy jest grupa dzieci, które uczęszczają na zajęcia. Podjęto ustalenia, aby samorządy gminne dofinansowały zajęcia na Politechnice Dziecięcej w II semestrze 2015/2016 w kwocie 2.000,00 zł. Wójt zaproponował w zmianach w budżecie przeznaczyć środki na ten cel),

4)budowy sieci wodociągowej (w najbliższym czasie zostanie udzielone zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany, ul. Kopanina i ul. Sosnowa oraz Przyszów Katy i Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany, ul. Sosnowa),

5)termomodernizacji remizy OSP Burdze (złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego zadania),

6)zakupu samochodu dla OSP Stany (złożono wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu do: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  do Zarządu Głównego Związku OSP RP, Starostwa Powiatu Stalowowolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego),

7)pozyskania dodatkowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na halę sportową w Przyszowie (warunkiem uzyskania dofinansowanie jest wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu. Elementami projektu są również pompa ciepła i sala językowa, które należy wykonać w celu wykazania zakończenia realizacji projektu. Zwrot byłby na poziomie 600 tys. zł i te środki przeznaczono by  na infrastrukturę sportową),

8)złożonych wniosków do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie remontu dróg  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  (we wniosku uwzględniono dwie drogi: Maziarnia – Kołodzieje i Maziarnia – Wygon zapisane w protokole szacowania szkód popowodziowych z 2012 roku),

9)wniosków o dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dróg poscaleniowych (do Urzędu Marszałkowskiego zostaną złożone wnioski  o dofinansowanie  remontu drogi w miejscowości Przyszów  i drogi w Burdzach),

10) programu rewitalizacji  (Zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  o środki finansowe na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że temat połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie został zapodany wcześniej i pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione, jednakże problem odłożono do tego czasu z uwagi, iż Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej dopiero w tym roku nabędzie uprawnienia do świadczeń emerytalnych.

W wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej  utworzona zostanie samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteki w Bojanowie. Po połączeniu pracodawcą będzie jedna instytucja, co umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego.  Scalenie sił i środków lepiej wpłynie na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz umożliwi elastyczne reagowanie  na lokalne potrzeby. Jedna instytucja w postaci wielofunkcyjnego centrum kultury zapewni mieszkańcom zarówno profesjonalną obsługę czytelnictwa, jak również zaspokoi potrzeby kulturalne. Pracownicy połączonych instytucji staną się pracownikami centrum z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Temat połączenia instytucji kultury był procedowany jeszcze w październiku ubiegłego roku na  posiedzeniu  Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy. Sprawę przeanalizowano również na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy.

Procedura łączenia tych instytucji  wymaga zaczerpnięcia stosownych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Wymagana jest również zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na połączenie tych instytucji. Według wstępnych rozeznań nowopowstała instytucja będzie mogła przejąć zobowiązania projektowe wynikające z umowy o dofinansowanie realizowanych projektów.

Wójt podkreślił, że chciałby, aby radni i sołtysi uczestniczyli w  pracach nad projektem statutu nowopowstałej jednostki.  Do działalności tej jednostki Wójt zaproponował włączyć również świetlice wiejskie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących  Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie propozycji zmian organizacyjnych  w dziedzinie kultury.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Pan Henryk Lebioda przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie przeprowadzenia reorganizacji instytucji kultury i ich połączenia w jedną jednostkę organizacyjną gminy pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteki  w Bojanowie.

Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszym toku obrad Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Pan Mieczysław Sasiela przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie połączenia instytucji kultury w jedną jednostkę organizacyjną gminy.

Opinia w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dalej Pan Mieczysław Sasiela zapytał, co będzie z Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury po połączeniu instytucji kultury, czy znajdzie zatrudnienie w tej jednostce?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że projekt uchwały o zamiarze połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera zapis, że pracownicy łączonych instytucji staną się z mocy prawa z dniem połączenia pracownikami Centrum Kultury i Biblioteki w Bojanowie z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie będzie musiała zmierzyć się z tym tematem i brać udział w konkursie na stanowisko dyrektora.

Wójt nadmienił, że stanowisko Dyrektora  Centrum Kultury i Biblioteki będzie kadencyjne.

W dalszej dyskusji radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojanowie programu „Biblioteka +”. Zapytał, czy zamiar łączenia instytucji jest zgodny z wymogami, które musimy spełniać, aby zachować warunki realizacji tego projektu?

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie wyraziła chęć przejścia na emeryturę i co będzie z zatrudnieniem Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie, jeżeli nie wygra konkursu?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, że nie ma możliwości zapisu w statucie jednostki, aby Pani Dyrektor GOK-u zagwarantować pracę 

w przypadku nie wyłonienia w drodze  konkursu jej  kandydatury  na stanowisko dyrektora placówki.

Pani Halina Sobolewska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie nabędzie uprawnienia emerytalne z dniem 1 grudnia 2016 roku i chciałaby przejść na emeryturę.

Natomiast jeżeli chodzi o zobowiązania projektowe, to według wstępnych rozeznań nowo powstała jednostka będzie mogła przejąć zobowiązania projektowe, które są realizowane do tej pory.

Dalej zabierając głos radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, iż należy wysłuchać opinii dyrektorów biblioteki i ośrodka kultury w sprawie połączenia tych instytucji.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że kwestie organizacyjne gminy należą do właściwości rady. Spotkania odbędą się na dalszym etapie procedury łączenia instytucji i przy uwzględnieniu opinii będziemy te sprawy rozwiązywać.  Na tym etapie nie jest to wymagane  i decyzja w tej kwestii należy do Rady Gminy.

Radny – Pan Mieczysław Sasiela zapytał – czy pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury będzie  zatrudniona w nowopowstałej jednostce, jeżeli nie weźmie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że z mocy prawa nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 5 głosach – za, 10 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XII/86/2016 w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach poinformował, że taryfę  za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. proponuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/87/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów,  w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/ 88/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń - przedstawił i poddał projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/89/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska – Błądek udzieliła wyjaśnień w zakresie kryterium dochodowego i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/90/2016 zmieniając uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji Rady Gminy.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/91/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

Poinformowała o zwiększeniach dochodów w kwocie 506.287,00 zł. Na powyższą kwotę składały się: zwiększenie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego, wpłata z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, odpłatność rodziców za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych, premia za staż dla ŚDS otrzymana  z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, refundacja na realizację projektu PSZOK w miejscowości Stany.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów o kwotę 42.000,00 zł. Na powyższą kwotę składały się: zmniejszenie wpłat na dożywianie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, wpłaty za pobyt w DPS  mieszkańców z terenu gminy.

Dalej Skarbnik przedstawiła zwiększenia wydatków o kwotę 609.576,00 zł. Na  powyższą kwotę miały wpływ: wydatki na budowę  nowych odcinków sieci wodociągowej, pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Cisów Las -  Gwoździec w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gwoździec, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przyszów, zakup wyposażenia do sali językowej oraz modernizacja wraz z montażem pompy cieplnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie Zapuściu, wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, zapłata za zużycie energii elektrycznej w budynku PSZOK w miejscowości Stany, zakup nieruchomości  zabudowanej w miejscowości Stany z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne, udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych.

Zmniejszenia wydatków o kwotę 145.289,00 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień środków między rozdziałami.

Przewodniczący Rady Gminy – pan Emil Bielen poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/92/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej w II semestrze 2015/2016 w kwocie 2.000,00 zł.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/93/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika  w miejscowości Gwoździec w kwocie 100.000,00 zł. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XII/94/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania  publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2016 roku po zmianach wynoszą 22.134.462,00 zł a wydatki 22.134.462,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XII/95/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/96/2016 w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.

Pani Anna Rachwał pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy omówiła kwestie dotyczące zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XII/97/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Rada Gminy analizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Radny – Pan Łukasz Żukowicz nawiązał do wdrażania programu „Rodzina 500 +” i zapytał, czy w związku z realizacją tych świadczeń planuje się zwiększyć zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że program 500+ będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Pani Kierownik GOPS-u bierze udział w szkoleniach dotyczących zagadnień tego programu.

Sołtys sołectwa Kozły – Załęże  Pan Marian Tatara nawiązał do sprawy uszkodzenia kabla sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Stany Kozły i zapytał, czy można wpłynąć na Telekomunikację o poprawę istniejącej sieci z uwagi na jej zły stan techniczny.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że Telekomunikacja musi zaangażować duże środki na poprawę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Radny Pan Jerzy Bajek zwrócił się  z zapytaniem w sprawie przetargu na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych w 2016 roku.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych. Następnie nadmienił, że jeżeli w ramach funduszu sołeckiego są zaplanowane zadania na dostawę kruszywa to należy realizować je w uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu  Rozwoju  Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy, aby nie ogłaszać odrębnych przetargów w tym przedmiocie.

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do wniosku złożonego  przez klub radnych o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń udzielił wyjaśnień w tym zakresie i poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy będzie uwzględniony w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

Radny Pan Jan Luboch zapytał o plany w zakresie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laski.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że obecnie trwa procedura geodezyjnego wydzielenia tej drogi.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad  XII sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

 Emil Bieleń

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: Administrator 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 650
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 PROTOKÓŁ Nr XII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2016-05-24 12:55:41
3 PROTOKÓŁ Nr XII/2016 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2016-05-24 12:48:57
2 PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2016-05-24 12:48:16
1 PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator 2016-05-24 12:47:29