Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XI/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 14- tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Nieobecny radny – Pan Stanisław Pitak.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)nadania nazwy ulic w miejscowości Przyszów,

b)zniesienia statusu pomnika przyrody.

4.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27 listopada 2015  roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)ustalenia na 2016 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej,

b)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego,

c)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego.

6.Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok:

a)wystąpienie Wójta Gminy,

b)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016,

c)przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej poszczególnych komisji Rady Gminy,

d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej gminy Bojanów na rok 2016,

e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016,

f)podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016

7.Uchwalenie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów:

a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

b)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uchwalenia Statutu Gminy Bojanów,

b)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów,

c)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

e)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

f)wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

g)przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015-2022.

9.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)Komisji Finansów I Rozwoju,

c)Komisji Spraw Społecznych.

10.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

nadania nazwy ulic w miejscowości Przyszów,

zniesienia statusu pomnika przyrody. 

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektów uchwał.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności zasygnalizował sprawy,  które były przedmiotem działań od ostatniej sesji rady gminy tj.:

rozstrzygnięto przetarg na usługę odbioru  i transportu odpadów komunalnych (Wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Miejski Zakład Komunalny  sp. z o.o. Stalowa Wola. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 261.360,00 zł. Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych będzie prowadzony tego samego dnia jeden raz w miesiącu. Od nowego roku będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Stany  i będzie można dostarczać odpady),

rozliczono promesę na remont drogi w Przyszowie Rudzie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

rozliczono minimalny zakres robót zadania pn.”Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów – Zapuście, wariant 200 m – treningowy”,

kontynuowano prace projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany, ul. Krochowa (15.12.2015 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co pozwoli na dalsze prace przygotowawcze wniosku o pozwoleniu na budowę i wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

analizowano problematykę utworzenia nowych miejscowości i nadania nazwy ulic 

w miejscowości Przyszów (Po spotkaniach z mieszkańcami Przyszowa przysiółków Ruda,  Burdze i Kołodzieje wyrażono stanowisko w sprawie wydzielenia nowych miejscowości. Zostanie wszczęta procedura utworzenia nowych miejscowości: Przyszów Ruda, Burdze oraz Kołodzieje i wydzielenie geodezyjne obrębu tych miejscowości. To uporządkowanie będzie pociągało wiele kosztów. Szacunkowo wydatki mogą sięgać nawet 600 tys. zł. Zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Należy uporządkować również kwestię nazewnictwa ulic w pozostałych przysiółkach Przyszowa. W ślad za nadaniem nazw ulicom, zostaną  przyporządkowane  nowe  numery posesji  i  działek niezabudowanych.),

analizowano sprawę remontu mostu na starorzeczu w miejscowości Przyszów (Realizację inwestycji planuje się w 2016 roku. Wraz z budową mostu zostanie przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej przy tym moście. Powstanie ciąg pieszo- jezdny oraz chodnik. Wójt zawnioskował również o wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo- jezdnego. Dokumentacja na oświetlenie zostałaby wykonana na koszt urzędu gminy i przekazana Zarządowi Dróg Wojewódzkich). 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3a

W tym punkcie obrad głos zabrał radny – Pan Jerzy Pasek podkreślając, że proponowane nazwy ulic w Przyszowie są niezgodne z wolą mieszkańców, którzy chcą innych nazw ulic. 

W przysiółku Szlacheckie zamiast jednej proponowanej nazwy chcą utworzyć 3 ulice.

Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że pierwsze zebranie w sprawie nazewnictwa ulic w Przyszowie odbyło się jeszcze we wrześniu. Mieszkańcy mieli trzy miesiące na opracowanie propozycji  nazw ulic. Na kolejnym zebraniu wiejskim, które odbyło się  13 grudnia br. były zgłaszane wnioski mieszkańców poszczególnych części Przyszowa  w sprawie nadania nazw ulic. Te nazwy przyjęte na zebraniu nawiązują do historycznych określeń, nie są to nazwy obrażające i są one do przyjęcia. Mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w zebraniu wiejskim nie powinni mieć pretensji co do przyjęcia nazw ulic, ponieważ taka jest decyzja zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Sołtys sołectwa Przyszów – Pan Henryk Lebioda podkreślił, że na zebraniu wiejskim, które odbyło się w sprawie nazewnictwa ulic mieszkańcy zabierali głos i zgłaszane propozycje nadania nazw ulic były przyjmowane jednogłośnie. Mieszkańcy przysiółka Szlacheckiego również wnioskowali za nazwą ul. Szlacheckiej.

Radny – Pan Damian Zakrzewski wspomniał, że mieszkańcy Przyszowa chcą wydzielenia nowego sołectwa, a być może nowej miejscowości i jak tu będzie uszanowana wola mieszkańców?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że temat sołectwa zostanie podjęty w ramach wolnych wniosków.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz zwrócił się z zapytaniem, czy mieszkańcy przysiółka Szlacheckiego mają konkretne nazwy ulic?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku to w Przyszowie  nie będzie 18 ulic, jak ustalono na zebraniu ale  tych ulic będzie 40. Następnie wyjaśnił, że  jeżeli jest to jeden numer drogi to powinna zostać nazwa jednej ulicy. Jeżeli mieszkańcy chcą coś zmienić w tej kwestii to powinien być ten temat rozpatrzony na zebraniu wiejskim.

W dalszej dyskusji radny Pan Damian Zakrzewski zasugerował najpierw uregulować sprawę przysiółka Szlacheckiego a później nadawać ulice.

Nawiązując do wypowiedzi radnego, Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że chce zwrócić się do inicjatorów o przedstawienie argumentów wydzielenia sołectwa. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do problemu nazewnictwa ulic podkreślił, że to mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli decyzję o nadaniu nazw ulic w poszczególnych przysiółkach Przyszowa i Rada Gminy przychyli się do ich wniosku poprzez głosowanie nad projektem uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Przyszów.

Rada Gminy w wyniku głosowania: 9 głosów – za, 1 – przeciw, 4 – wstrzymujące podjęła uchwałę Nr XI/72/2015 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Przyszów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/73/2015 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27 listopada 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/74/2015 w sprawie ustalenia na 2016 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego  na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030  Grębów – Stany.”

Radny – Pan Damian Zakrzewski wspomniał  o  innych potrzebach w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie gminy, chociażby droga w Gwoźdźcu, gdzie nie ma chodnika ani sygnalizacji świetlnej i należałoby poprawić bezpieczeństwo na tej drodze a nie planować drogę przez las.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, że tego zadania nie będziemy realizować ze środków własnych. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli przygotowuje dokumentację techniczną  i będzie składany wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poziom dofinansowania w ramach Programu wynosi 63,63 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. 

Rada Gminy w wyniku głosowania: 13 głosów – za, 1 – wstrzymujący podjęła uchwałę Nr XI/75/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizacje zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem  na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. ”Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/76/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że budżet jest rocznym planem finansowym  dochodów i wydatków, który w ciągu roku ulega modyfikacji w ramach wprowadzanych zmian w związku z pozyskiwaniem środków finansowych, jak i ich wydatkowaniem.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że planowany budżet na 2016 rok opiewa na kwotę 21.675,175,00 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków. 

W ramach budżetu planuje  się realizację następujących działań:

•przekazanie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej Grębów  - Stany,

•wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Bojanowie,

•zakup samochodu dla OSP Stany,

•opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany, ul. Krochowa – budowa kanalizacji,

•budowa oświetlenia ulicznego,

•budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów – Zapuście, wariant 200 m – treningowy,

•zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie,

•zakup działki wraz z zabudowaniami w miejscowości Stany z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne,

•wykonanie placu zabaw w miejscowości Korabina, Laski, Przyszów Zapuście, Gwoździec, Stany,

•remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

•remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

•remont remizy OSP Burdze,

•malowanie dachu na budynku zespołu szkół w Bojanowie i remont łącznika na budynku Zespołu Szkół w Stanach.

Wójt wspomniał, że należy zwrócić uwagę na zadania zapisane w ramach funduszu sołeckiego.

Pewne zadania  będą  wymagały dodatkowego wsparcia przez Urząd Gminy, aby mogły zostać  kompleksowo rozwiązane.

Wójt podkreślił, iż kończy się pierwszy okres współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej a nie weszliśmy jeszcze w nowy okres finansowania na lata 2014 – 2020. 

W budżecie gminy nie uwzględniono inwestycji do których się przygotowujemy z zamiarem  sięgania po środki zewnętrzne. W trakcie roku będziemy ten budżet zmieniać i wprowadzać inwestycje, które będą najpilniejsze.

Ad. 6b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Ad. 6c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie ustnych opinii do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2016 rok. Komisja nie wniosła uwag  i postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Józef Grabiec poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Mieczysław Sasiela poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia przeanalizowała projekt budżetu gminy i nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetowej.

Ad. 6d

Pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy – Pani Anna Rachwał przedstawiła uchwalę  Nr XV/256/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016. Projekt uchwały budżetowej zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 6e

Radny Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że 15 października 2015 r. złożył pismo w sprawie projektu budżetu gminy i zapytał, jakie wnioski zostały uwzględnione  w budżecie?

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że te wnioski były analizowane na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy. Część z tych wniosków została zaakceptowana tj. wymiana przepustów, opracowania dokumentacji na boisko wielofunkcyjne. Wójt dodał, że w tym wniosku zawarto zadania, które można zrealizować w ramach funduszu sołeckiego.

Ad. 6f

Przewodniczący rady Gminy –Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej gminy Bojanów na 2016 rok

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową Gminy Bojanów na rok 2016 Nr XI/77/2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7a

Pani Anna Rachwał – pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy przedstawiła uchwałę 

Nr XVI/257/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Ad. 7b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/78/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 10 – min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 8a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wspomniał, że Klub Radnych „Niezależni” wystąpił z wnioskiem o udział przedstawiciela klubu w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Wychodząc naprzeciw wnioskowi klubu proponujemy zmianę Statutu Gminy.

Pani Anna Rachwał – pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy nadmieniła, że przedłożony projekt statutu niewiele różni się od obowiązującego statutu gminy. Najważniejszą zmianę stanowi zapis określający liczbę członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Usunięto zapis dotyczący mianowania  kierowników jednostek organizacyjnych gminy w związku ze zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. W porównaniu do poprzedniego statutu  

w projekcie nie uwzględniono zapisu w sprawie nadania tytułu Honorowego i Zasłużonego Obywatela Gminy, gdyż kwestie te zostały zawarte w uchwale Rady Gminy. Pozostałe zapisy nie wprowadzają istotnych zmian.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, że  projekt statutu nie zawiera zapisu o przyjęciu protokołu z  sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że  nie jest to obligatoryjne.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski  poprosił o wyjaśnienie kwestii usprawiedliwienia nieobecności radnych na sesji.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Przewodniczący Rady Gminy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/79/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że odpady zielone i  popiół paleniskowy  będzie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w miejscowości Stany.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XI/80/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/81/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą  25.4442.030,15 zł a wydatki 24.080.446,81 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XI/82/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka   omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy o kwotę  20.130,00 zł.  Są to: podatki lokalne, odszkodowanie dla Zespołu Szkół w Bojanowie, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Następnie  Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia wydatków o kwotę 31.246,40 zł. Na zwiększenie wydatków składają się: wynagrodzenie za konserwacje sprzętu p.poż., zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu „Magia Edukacji”, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy, realizacja zadania - budowa kompleksu lekkoatletycznego  w miejscowości Przyszów Zapuście.

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zmniejszenia wydatków o kwotę 316.417,40 zł. Na powyższą kwotę składa się między innymi zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany, ul. Krochowa – budowa kanalizacji”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/83/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f

Skarbnik Gminy – Pani przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XI/84/2015 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że Strategia Rozwoju Gminy Bojanów jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o pozyskanie funduszy unijnych. Niniejszy dokument stanowi kontynuację przyjętej w 2008 r. Strategii Rozwoju Gminy. 

Strategia stanowi diagnozę aktualnej sytuacji Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, naturalnych, społecznych i gospodarczych.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XI/85/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 – 2022. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów na 2016 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Plan ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy na 2016 rok. Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bojanów na 2016 rok. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych  został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do kwestii uczęszczania dzieci z miejscowości Gwoździec do przedszkola w Gminie Jeżowe. Jeżeli ta tendencja się utrzyma i dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej nie podejmą nauki w Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu, to trzeba będzie rozważyć zamiar likwidacji szkoły w Gwoźdźcu.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przestawił pismo mieszkańców przysiółka Szlacheckie i przysiółka Staw o utworzenie nowej jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Przyszów Szlacheckie poprzez wydzielenie z istniejącego sołectwa Przyszów.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o wyrażenie stanowiska w tej sprawie.

Radny i zarazem sołtys sołectwa Przyszów – Pan Henryk Lebioda wyraził pogląd, iż nie widzi żadnej potrzeby podziału sołectwa Przyszów.

Radny Pan Jerzy Pasek powiedział, że mieszkańcy wnioskują o utworzenie sołectwa ponieważ  są zaniedbywani przez samorząd gminy i chcą gospodarzyć sami poprzez fundusz sołecki.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że nie zaniedbujemy tych przysiółków Przyszowa. Przypomniał, że przez okres 8 lat  wybudowano 4 odcinki dróg asfaltowych oraz oświetlenie uliczne. Planowana jest również budowa drogi na Szlacheckie w ramach środków poscaleniowych.

Wójt wyjaśnił, ze przy procedurze tworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy należy sporządzić projekt granic jednostki. Przebieg granic jednostki powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. Wójt podkreślił, że te przysiółki mają wspólne elementy infrastruktury z całym Przyszowem  i nie widzi argumentów, które przemawiają za utworzeniem tego sołectwa  w aspekcie zapisu w Statucie Gminy.

Wójt nadmienił, że wystąpi do inicjatorów utworzenia tej jednostki o uzasadnienie przedłożonego wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do radnych, aby poprzez głosowanie opowiedzieli się za wszczęciem procedury w przedmiocie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy.

Następnie skierował zapytanie – kto jest za wszczęciem tej procedury?

Wynik głosowania w powyższej sprawie był następujący: 5 głosów – za, 9 – głosów przeciw. Radny Gustaw Konefał zapytał kiedy powstaną granice sołectwa Kozły – Załęże?

Wójt Gminy wyjaśnił, że granice sołectwa zostały określone przy jego utworzeniu. Dalej Wójt nadmienił, że przy wydzieleniu nowej miejscowości należy utworzyć nowy obręb ewidencyjny. 

Ad.11

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 256