Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr X/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 13 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 października 2015  roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na 2016 rok,

b)zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016,

c)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016,

d)opłaty targowej,

e)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok,

f)określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

g)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

h)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

i)przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2016 rok,

j)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

k)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

l)przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

5.   Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

6.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. 

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 29 października 2015 roku. Wójt Gminy  odniósł się do realizowanych inwestycji i podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)zakończenia budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stany i problematyki gospodarki odpadami,

2)podpisania umowy na budowę orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście (W bieżącym roku zadanie zostanie zrealizowane częściowo i rozliczone na kwotę  57.894 zł),

3)remontu drogi osiedlowej  w Przyszowie Rudzie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (zadanie będzie zrealizowane w tym roku),

4)oddania do użytkowania mostu na rzece Łęg w Bojanowie (Nowy most jest obiektem szerszym i dłuższym. Został wyposażony w 7 metrową jezdnię, chodniki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu – balustrady i bariery. Brzegi i dno rzeki zostały odcinkowo umocnione. Inwestycja została zrealizowana za 7,3 mln. zł. Wójt odniósł się również do planowanej budowy nowego mostu na starorzeczu w Przyszowie Zapuściu),

5)opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 października 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że Wójt Gminy zaproponował pozostawienie  stawek podatków i opłaty targowej na dotychczasowym poziomie. Stawki podatków były przedmiotem analizy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Bojanów. Następnie  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji  Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. wypracowała stanowisko, aby stawki podatków lokalnych w 2016 roku podtrzymać na dotychczasowym poziomie. 

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin dodał, że w podatku od nieruchomości na 2016 rok pojawia się nowa pozycja dotycząca podatku  od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Na obecny czas gmina nie ma opracowanego programu rewitalizacji i proponuje się przyjąć ustawową stawkę dla tych gruntów tj. 3 zł od 1 m2 powierzchni.

Wójt nadmienił, że proponuje również podatek od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2016.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr X/60/2015  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bojanów na rok 2016. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/61/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2016 rok. Rada Gminy w wyniku głosowanie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/62/2015 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2016 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odnosząc się do opłaty targowej wspomniał, że do tej pory opłata targowa jest pobierana w drodze inkasa przez Pana Bronisława Żaka. 

Po przeprowadzeniu ostatniej kontroli finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową były uwagi, co do poboru tej opłaty i w związku z powyższym proponuje się na inkasenta opłaty targowej wyznaczyć Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie.

Wójt zasygnalizował ze stawki opłaty targowej proponuje pozostawić na tym samym poziomie.  Dochód z tytułu opłaty targowej powinien wynieść około 20 tys. zł. rocznie.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zasugerował przyjąć rozwiązanie, aby na inkasenta opłaty targowej wyznaczyć klub sportowy i środki z tego tytułu przekazać na działalność klubów sportowych. 

Wójt Gminy  wyjaśnił, że sprawa polega nie tylko na poborze inkasa, ale również na posprzątaniu placu targowego i usunięciu odpadów,  dlatego proponujemy takie rozwiązanie w kwestii opłaty targowej. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/63/2015 w sprawie opłaty targowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skup żyta przyjmowanej  do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/64/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/66/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. h

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że staramy się realizować profilaktykę przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy. Organizowane są spotkania z młodzieżą gimnazjalną, aby uczulić młodzież na ten problem i podnieść świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/67/2015  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2016 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr X/68/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą  25.414.483,50 zł a wydatki 24.358.201,16 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr X/69/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 33.880,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpłaty z tytułu sprzedaży działek, wpłaty za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół w Bojanowie, zwiększenie dotacji na bieżącą działalność GOPS.

Następnie poinformowała o zmniejszeniach dochodów o kwotę 81.680,00. Spowodowane to było zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na: remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie dotacji celowej na realizacje projektu PSEAP.

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenie wydatków  o kwotę 160.110,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wypłata odszkodowania w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pietropole, zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych, wypłaty diet dla radnych za udział w sesji, zwiększenie wydatków na promocję gminy z przeznaczeniem na dodruk książek kucharskich, wypłata wynagrodzeń wraz  z pochodnymi dla nauczycieli,  opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy, wypłata wynagrodzeń dla pracowników ŚDS, montaż automatyki bramowej na PSZOK, dobudowa linii energetycznej NN, wypłata wynagrodzenia dla animatora sportu.

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 207.910,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok.

Rada Gminy w wyniku głosowania: 12 głosów – za, 1 głos wstrzymujący podjęła uchwałę Nr X/70/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do regulaminu Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych i poinformował o zasadach funkcjonowania PZOK-u.

Radny – Pan Mieczysław Sasiela zapytał – ile powstanie nowych stanowisk pracy w związku z otwarciem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że korzystamy z zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Będziemy się starać we własnym zakresie ten problem rozwiązać.

Wójt zasygnalizował, że przystępując do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych będziemy podejmować rozwiązania, aby opłaty za gospodarowanie odpadami utrzymać  na tym samym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/71/2015 w sprawie przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica nawiązał do potrzeby urządzenia stojaków na rowery na placu targowym w Bojanowie.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że  problem jest znany i tut. urząd planuje podjąć działania w kierunku urządzenia parkingu na rowery.

Sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką – Pan Edward Sulich zaprosił Wójta, radnych i sołtysów na imprezę „Dzień Otwarty Świetlicy w Bojanowie za Rzeką”, która będzie miała miejsce w dniu 28 listopada 2015 r.

Następnie sołtys Pan Edward Sulich zwrócił się z zapytaniem, jakie są zamierzenia w kwestii Klubu Sportowego „Korona” w Bojanowie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że klub zmienił warunki umowy, wycofał się  z rozgrywek i dokonał zwrotu dotacji. Z uwagi na powyższe została rozwiązana umowa z klubem o dotację i środki przeznaczono na rzecz innych klubów sportowych.

Wójt podkreślił, że w związku z remontem stadionu w Stanach muszą zmienić się zasady użytkowania obiektu sportowego w Bojanowie. Obiekt ten będzie służył wszystkim mieszkańcom i innym klubom sportowym. Zmieniono zasady korzystania z tego obiektu przez Klub „Korona” i rozwiązano z klubem umowę użytkowania obiektu.

Pan Marian Tatara - Sołtys sołectwa Kozły – Załęże zwrócił się o przyspieszenie realizacji budowy przystanku w Załężu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że  na początku 2016 roku będą wykonywane wiaty przystankowe i w Załężu również uwzględniona jest lokalizacja takiej wiaty. 

Radny – Pan Gustaw Konefał poinformował o piśmie otrzymanym od sołtysa sołectwa Kołzy – Załęże. Pismo to dotyczy sprawy zasypania rowu odwadniającego, którego drożność miała być poprawiona w ramach usuwania usterek po wykopach kanalizacji sanitarnej. Sołtys zwrócił się do radnego o doprowadzenie rowu do stanu pierwotnego.

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń zasugerował, aby sprawę drożności tego rowu uzgodnić  na zebraniu wiejskim.

Sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus zwrócił się o wymianę pokrycia dachowego przystanku na Rudzie. Dach ten w dalszym ciągu pokryty jest eternitem.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że dach ten zostanie wymieniony.

Radny – Pan Damian Zakrzewski  nawiązał do wniosku klubu radnych o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że problem ten  został uwzględniony w przygotowanym projekcie statutu gminy, który będzie przedmiotem obrad na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, a następnie na najbliższej sesji Rady Gminy. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

 Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 226