Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 października 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr IX/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 października 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 13 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 25 września 2015  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku,

b)wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania” w okresie programowania 2014 – 2020,

c)Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018,

d)uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów,

e)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów,

f)przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia,

g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

h)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

i)zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście, wariant 200m - treningowy”,

j)określenia terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Bojanów nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Gminny Zakład usług Komunalnych.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2014/2015.

6.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 29 października 2015 roku. Wójt Gminy  odniósł się do realizowanych inwestycji i podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)zakończenia  budowy świetlicy w Bojanowie za Rzeką i przekazania obiektu do użytkowania mieszkańcom sołectwa,

2)podsumowania zakresu robót na hali sportowej w Przyszowie,

3)odbioru zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stany’,

4)pozyskania środków finansowych na remont drogi osiedlowej  w Przyszowie Rudzie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

5)przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście (W   ramach postępowania złożonych zostało 15 ofert oraz 4 oferty wpłynęły po czasie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZRB KOREM z Jeżowego. Przedsiębiorca zaoferował za realizację zamówienia cenę 780.000,00 zł).

W tym punkcie obrad Wójt Gminy przedłożył do wglądu radnych i sołtysów  projekt koncepcyjny inwestycji pod nazwą „Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne Leczenia Chorób Górnych Dróg Oddechowych i Osteoporozy wraz z kompleksem basenów rehabilitacyjno – sportowych” w miejscowości Stany.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 25 września 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący |Rady Gminy przedstawił pisemne stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku.

Stanowisko zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił regulamin głosowania 

w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję  2016-2019 r. 

Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród radnych do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

Radni zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

1.Monika Iwaszczuk

2.Jan Luboch

3.Mieczysław Sasiela.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym wybrała Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyboru ławników w składzie:

1.Monika Iwaszcuk

2.Jan Luboch

3.Mieczysław Sasiela

Na Przewodniczącego Komisji wybrano Panią Monikę Iwaszczuk.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku.

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Iwaszczuk odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 roku stwierdzając, że ławnikami wybrani zostali:

1.Bednarczyk Marcela

2.Kotwica Jan.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr IX/50/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że do Stowarzyszenia Lasowiackiej Grupy Działania przystąpiły kolejne gminy: z powiatu tarnobrzeskiego -  Grębów i Gorzyce oraz 

z powiatu stalowowolskiego - Zaleszany, Radomyśl, Zaklików i Pysznica.  Następnie Wójt zwrócił się do Rady Gminy o wyra zgodę na kontynuację członkostwa w tym stowarzyszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania” w okresie programowania 2014 -2020.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/51/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania” w okresie programowania 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/2015 w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Zmiana studium obejmuje 14 odrębnych terenów i dotyczy wyznaczenia na gruntach ewidencyjnie leśnych i w niewielkim zakresie rolnych 10 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym czterech na terenie miejscowości Przyszów Burdze, czterech na terenie miejscowości Przyszów Ruda, jednego na terenie miejscowości Przyszów Katy i jednego na terenie miejscowości Cisów Las. Zmiana dotyczy również wyznaczenia na terenie sklasyfikowanym w ewidencji jako tereny różne, położonym w miejscowości Przyszów Nieroda, terenu zabudowy letniskowo – rekreacyjnej z usługami, wyznaczenia na gruntach leśnych położonych w miejscowości Przyszów Ruda, terenu zabudowy usługowo – produkcyjnej (tartak), wyznaczenia na gruntach leśnych oraz gruntach zadrzewionych położonych w miejscowości Bojanów, terenu zabudowy usługowej, wyznaczenia na gruntach leśnych w miejscowości Przyszów Ruda terenu przeznaczonego pod eksploatację piasku.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/53/2015 w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił sprawę przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów. 

Nadmienił, iż mieszkańcy sołectwa Stany na zebraniu wiejskim pozytywnie rozpatrzyli wniosek o przeznaczeniu gruntu mienia gminnego pod inwestycję z zakresu usług zdrowia i rekreacji.

W celu nadania biegu sprawie  wymagane jest przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów oraz przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Stany. Zmiana studium obejmuje obszar położony pomiędzy ulicami Łęgową  a Krochową, który zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytki rolne (pastwisko) oraz drogowe. Właścicielem tych działek jest Gmina Bojanów. Obszar docelowo przeznaczony na inwestycję to około 12 ha. Wnioskodawca planuje na tym terenie realizację obiektów o funkcji usługowej z zakresu m.in. usług zdrowia i rekreacji.

Wójt podkreślił, że grunt zostanie przekazany wnioskodawcy umową użytkowania wieczystego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/54/2015 uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą  25.400.188,50 zł a wydatki 24.343.906,16 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/56/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 349.505,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: dotacja na remont dróg rolniczych, wpłaty z tytułu sprzedaży działek, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacja celowa na bieżące remonty budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wymiana pieca i instalacji centralnego ogrzewania, dotacja na stypendia dla uczniów, dotacja na budowę orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście.

Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmniejszenie dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 48.000,00 zł.

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków ogółem o kwotę 426.475,00 zł.  Powyższa kwota została przeznaczona na: wpłatę na rzecz izb rolniczych, remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup działki  do zasobów mienia gminnego, remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, stypendia dla uczniów, dotację celową inwestycyjną dla GBP na pierwsze wyposażenie, budowę orlika lekkoatletycznego  w miejscowości Przyszów Zapuście.

Dalej Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach wydatków o kwotę  124.970,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły: wydatków na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  wpłat na PFRON, zapłaty za energię w świetlicach wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/57/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4i

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania  - budowa kompleksu lekkoatletycznego  w miejscowości Przyszów Zapuście jest niezbędne do podpisania umowy na budowę tego kompleksu lekkoatletycznego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście, wariant 200 m – treningowy”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/58/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście, wariant 200 m – treningowy”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Bojanów nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/59/2015 w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Bojanów nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 i poprosił o ewentualne zapytania w tym zakresie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę na wydatki na 1 ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu w 2014 roku.

Analizując koszty utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach należy stwierdzić, że są one porównywalne w szkołach powyżej 100 uczniów natomiast w szkołach o mniejszej liczbie uczniów są zdecydowanie wyższe. 

Informacja ta została przyjęta przez Radę Gminy bez uwag  i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Radny – Pan Gustaw Konefał skierował zapytanie – w jakim terminie protokół z zebrania wiejskiego ma być przekazany do Urzędu Gminy?

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie i protokoły znajdują się u sołtysa.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin dodał, że zebranie wiejskie wybiera przewodniczącego zebrania i w części sołectw zebraniu przewodniczy sołtys oraz wybiera protokolanta.

Następnie Wójt nadmienił, że zebranie wiejskie  podejmuje uchwały, ale budżet gminy ma ograniczone środki finansowe i mogą być one realizowane na miarę posiadanych środków.

Radny – Pan Michał Kotwica nawiązał do kwestii położenia dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Przyszowie Rudzie i nadmienił, że mieszkańcy oczekują na poszerzenie tej drogi.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że droga ta nie jest drogą przejazdową i szerokość tej drogi  (2,5 m) przy występującym  natężeniu ruchu  jest wystarczająca. 

Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Edward Sulich zabierając głos podziękował za zrealizowaną inwestycję budowy świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką.

Następnie sołtys zasugerował, aby przy projektowaniu budżetu gminy na 2016 r. zaplanować środki na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o poczynionych ustaleniach ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli w przedmiocie  ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Grębów -  Stany. Planujemy złożyć wniosek  o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Poziom dofinansowania z programu wynosi 63,63% i wobec powyższego wkład własny gminy i powiatu wyniesie po około 18,2 %.  W związku z podjętymi ustaleniami i zabezpieczeniem wkładu własnego niezbędnego do wykonania tej inwestycji będziemy  w przyszłym roku realizować w zakresie drogownictwa tylko zadania  na które  pozyskamy środki zewnętrzne. Planujemy remont 2 dróg poscaleniowych w Przyszowie oraz 1 rolniczej Ruda – Burdze i w miejscowości Laski.

Radny – Pan Jerzy Pasek zgłosił potrzebę wykonania przepustu w miejscowości Przyszów Szlacheckie.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że zostaną poczynione starania, aby ten przepust wykonać. Wójt dodał, że jeżeli aura pozwoli to można zorganizować wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Gminy, celem oceny problematyki infrastruktury drogowej.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

 Emil Bieleń

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 229