Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 25 września 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ  Nr VIII/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 25 września 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

 

W sesji udział wzięło 14- tu radnych do momentu obrad pkt 4g porządku obrad (nieobecny radny Pan Damian Zakrzewski). W trakcie omawiania pkt 4h porządku obrad na sesję przybył radny Pan Damian Zakrzewski  i w sesji udział wzięło 15- tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 11 czerwca 2015  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bojanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bojanowie,

b)uchwalenia statutu sołectw,

c)powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019,

d)nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”,

e)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

f)zmieniająca uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada  2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015,

g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

h)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

i)zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów,

j)wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014- 2020,

k)zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”.

5.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań inwestycyjnych w następującym zakresie:

1)Budowy sali sportowej w Przyszowie Zapuściu (Dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem.  Z dniem 1 września br. obiekt został przekazany do użytku przez szkołę. Oficjalne otwarcie obiektu będzie miało miejsce 15 października 2015 r.)

2)Udzielenia zamówienia publicznego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przyszów Ruda, Przyszów Zapuście, Stany – Borek a także remont drogi gminnej Przyszów – Zapuście (Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „DROKAM” z Piaseczna. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 159.292,05 zł),

3)Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stanach (Dobiegają końca prace budowlane na tym obiekcie), Ponadto Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o podejmowanych rozstrzygnięciach na zebraniach wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. Nadmienił, że mieszkańcy głównie chcą pójść w kierunku wyboru 1 zadania ale są również zgłaszane rozdrobnione zadania. Będzie to wymagać stosownej procedury zezwoleń, aby je realizować.

Wójt zasygnalizował również, że  w przypadku 2 sołectw  mieszkańcy zaproponowali zmianę nazwy sołectw:  Przyszów I na Przyszów i Przyszów III na Kołodzieje.

Ponadto mieszkańcy sołectw Ruda i Burdze podjęli decyzję w sprawie uruchomienia procedury wprowadzenia nowych nazw miejscowości Przyszów Ruda i Burdze.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 11 czerwca 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Pan Zbigniew Glica – Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy Bojanów a następnie uzasadnił zgłoszony wniosek  do Rady Gminy o nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bojanowie.

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Nadanie imienia PSP Nr 1 w Bojanowie”. W to przedsięwzięcie zostali zaangażowani wychowawcy, nauczyciele rodzice oraz uczniowie szkoły podstawowej.

Każda z grup poproszona została o przedstawienie interesującej kandydatury. Rodzice i społeczność  lokalna mogli zgłaszać propozycje i wyrażać swoje zdanie na zebraniu oraz podczas ankietowania. Uczniowie mogli zgłaszać swoich kandydatów w formie prezentacji. Większość z nich była poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce. Na koniec każda z grup poddana była ankietowaniu. Wyniki ankiety wskazywały, że większość jest za wyborem ks. Jerzego Popiełuszki na patrona szkoły. Ten zdecydowany wybór był wyrazem uznania dla heroiczności jego życia. 

Ks. Jerzy Popiełuszko całym swoim życiem dał przykład tego, jakie wartości powinny być najważniejsze i w jaki sposób powinno się ich bronić. Ta postać powinna być wzorem dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi młodych, którzy stoją na progu dorosłego życia i właśnie teraz wyznaczają priorytety, którymi będą się kierować. Ks. Jerzy Popiełuszko w wyjątkowy sposób może stać się przykładem  do naśladowania dla dzieci, a jego życie przepełnione takimi wartościami jak patriotyzm, mądrość, miłość, uczciwość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, może stanowić inspirację. W tym świecie przywoływanie takich postaci jak ks. Jerzy Popiełuszko jest wyjątkowo potrzebne i konieczne. Młodzi ludzie potrzebują prawdziwych wartości i autorytetów, aby budować swoją przyszłość na solidnych fundamentach, a osoba ks. Jerzego Popiełuszki takie właśnie podstawy zapewnia.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1w Bojanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/39/2015 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1w Bojanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw Przyszów I  i  Przyszów III w przedmiocie ustalenia statutu sołectw.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w statutach uległy zmianie  zapisy dotyczące zmiany nazwy sołectw z Przyszów I na Przyszów i Przyszów III na Kołodzieje.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/40/2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectw. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku dotyczące zgłoszenia kandydatów na ławników do reelekcji na kadencję 2016 – 2019.

Następnie wyjaśnił,  iż zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyboru ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do powołania tego zespołu.

W skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszono następujące osoby:

1)Lebioda Henryk

2)Kotwica Michał

3)Bieleń Emil.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich w skład zespołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/41/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.  Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił wniosek Wójta Gminy  o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów” Panu Antoniemu Żak.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 września br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów” dla Pana Antoniego Żaka.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że będziemy starać się uhonorowywać osoby, które mocno angażowały się w sprawy lokalnej społeczności i aktywnie uczestniczyły w życiu politycznym gminy.

Wójt uzasadniając wniosek podkreślił, że do najważniejszych zasług Pana Antoniego Żaka  należą starania o budowę nowej szkoły  i hali sportowej w Przyszowie. Zdaniem Wójta nadanie tej godności  Panu Antoniemu Żak jest zasadne. Wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystości otwarcia sali sportowej w Przyszowie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/42/2015 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków proponuje się zmianę, aby wniosek o udzielenie dotacji można było składać do 30 września każdego roku. W przypadku zaistnienia konieczności niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich lub robót budowlanych wniosek o dotację można złożyć w każdym czasie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o problemie z wydawaniem żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z wymogami Unii Europejskiej GOPS nie spełnia wymogów w zakresie realizacji programu pomocy żywnościowej. 

Od maja br. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. 

W ramach  programu wydawane są paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia w postaci żywności.

Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest konieczne, aby mieszkańcy z terenu naszej gminy najbardziej potrzebujący pomocy żywnościowej mogli skorzystać z tej formy pomocy. Gmina zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z wydawaniem żywności.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/44/2015 zmieniającą uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji Rady Gminy.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć:

1)Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie – przenosi się nakłady inwestycyjne z roku 2015 na rok 2016 w kwocie 50.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania na środowisko,

2)Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w miejscowości Stany – zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty 1.110.800,00 zł do kwoty 1.120.800,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. zamontowaniem automatyki bramowej,

3)Opracowanie  dokumentacji  projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa – zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2015 roku z kwoty z kwoty 412.050,00 zł do kwoty 414.850,00 zł w związku z koniecznością wykonania  odbitek ksero wielkoformatowych do uzgodnienia decyzji  o warunkach zabudowy.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą  24.158.882,85 zł a wydatki 23.102.600,51 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr VIII/45/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 h

W tym punkcie obrad na sesję przybył radny Pan Damian Zakrzewski i w sesji udział wzięło 15-  tu radnych.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 405.486,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: dotacja otrzymana od Wojewody na remont dróg rolniczych, odszkodowanie uzyskane z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejęcie gruntu gminnego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej, sprzedaż działek mienia gminnego, zaliczka na rozgraniczenie nieruchomości, zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczący realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” , dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dotacja na zakup obuwia specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy, subwencja oświatowa, czynsz za wynajem pomieszczeń, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, środki otrzymane z FOŚ z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacja na zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką.

Następnie Skarbnik gminy poinformowała o zmniejszeniach  dochodów o kwotę 2.477,82 zł. Kwota ta wynika ze zmniejszenia dotacji w dziale oświata oraz z PFRON dla ŚDS na zorganizowanie imprezy „Powitanie lata.”

Dalej Skarbnik Gminy omówiła zwiększenie wydatków o kwotę 663.873,00 zł 

z przeznaczeniem na: remont dróg gminnych oraz dróg rolniczych, zakup działek do zasobów mienia gminnego, rozgraniczenie działek, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zakup obuwia specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy, wyposażenie hali sportowej oraz zakup maszyny czyszczącej do Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu,  opłatę za uczęszczanie  dzieci z terenu gminy do przedszkoli prywatnych 

i publicznych poza terenem gminy, zakupy bieżące w oświacie, wydatki na wyposażenie stołówki szkolnej, zakup środków żywności dla uczestników ŚDS, przekazanie dotacji dla PKPS w Stalowej Woli na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy, budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Stanach, dodatkowe roboty na PSZOK tj. zamontowanie automatyki bramowej, budowę placu zabaw w miejscowości Pietropole, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bojanowie, przekazanie dotacji dla Parafii Stany.

Następnie Pani Skarbik omówiła zmniejszenia wydatków o kwotę 260.864,82 zł. tj. zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego, zmniejszenie wydatków na budowę odcinków sieci wodociągowej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/46/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr VIII/47/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Przewodniczący Rady Gminy -  Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014 – 2020.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o realizowane projekty w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej i wysokość uzyskanego dofinansowania.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w ramach działania tego stowarzyszenia zrealizowano 2 duże projekty budowy łowiska wędkarskiego w Stanach. Wydatki związane  z tym przedsięwzięciem zostały uwzględnione w informacji z wykonania budżetu gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr VIII/48/205 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bojanów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 k

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż uchwała jest niezbędna do  podpisania w tym roku umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2016 roku..

Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Radny Pan Łukasz Żukowicz nadmienił, że mieszkańcy skarżą się na niedogodności związane z detonacjami pocisków na terenie poligonu w Burdzach i proszą o spotkanie z przedstawicielami służb wojskowych.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasugerował, aby sołtys sołectwa Burdze  zebrał listę mieszkańców skierowaną do służb wojskowych o podjęcie działań zminimalizowania siły wybuchu pocisków.  

Radny – Pan Michał Kotwica skierował zapytanie odnośnie zwrotu podatku VAT.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że procedury odzyskania nadpłaconego podatku VAT są skomplikowane ponieważ  Izby Skarbowe odmawiają zwrotu podatku należnego gminie. Obecnie sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nawiązał do przeprowadzonej kontroli w tut. urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poinformował, że kontrola nie wykazała większych uchybień i nadmienił, iż jest mile zaskoczony wystąpieniem pokontrolnym.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że kontrolą były objęte między innymi sprawy donosów na działalność urzędu gminy. Kontrola ta nie wykazała zarzutów ani znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W dalszym toku obrad sołtys Bojanowa - Pan Zygmunt Kotwica poinformował o rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z Dyrektorką Gminnego  Ośrodka Kultury w Bojanowie – Panią Anitą Rybą w przedmiocie mającego odbyć się zebrania wiejskiego w sołectwie Bojanów. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, iż Pani Dyrektor GOK-u powinna zając się działalnością kulturalną a nie sprawą w którym lokalu ma odbywać się zebranie wiejskie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zasygnalizował, iż są zastrzeżenia do Pani Dyrektor GOK-u odnośnie zorganizowanej imprezy „Dni Miodu” i zwrócił się do Wójta, aby poprzez Komisję Rewizyjną Rady Gminy przeprowadził kontrolę finansową GOK-u związaną  z organizacją tej imprezy.

Radny Pan Józef Grabiec nadmienił, że zauważa pewien konflikt między Przewodniczącym Rady Gminy a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Wyraził pogląd, iż Przewodniczący Rady nie powinien w te sprawy angażować Wójta Gminy. 

W nawiązaniu do tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że mieszkańcy zgłaszają do niego zastrzeżenia co do działalności GOK i dlatego zwrócił się do Wójta Gminy o przeprowadzenie kontroli.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Skarbnik Gminy uruchomiła proces kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy i taką kontrolę przeprowadzi również w  Gminnym Ośrodku Kultury. Wójt zaproponował wstrzymać się od kontroli GOK-u przez Komisję Rewizyjną.

Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę na brak orynnowania budynku remizy OSP w Gwoźdźcu.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że poczyniono uzgodnienia z Prezesem OPS Gwoździec i sprawa ta jest już finalizowana. Przewodniczący Rady Gminy zaprosił radnych i sołtysów na uroczystość obchodów 65-lecia OSP Bojanów i wręczenie sztandaru dla jednostki.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad sesji  Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-05-24
Udostępniający: 2016-05-24
Liczba odwiedzin: 212