Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z uroczystej sesji Rady Gminy Bojanów z okazji XXV – lecia Samorządu Terytorialnego odbytej w dniu 18 czerwca 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

PROTOKÓŁ  Nr VII/2015

z uroczystej sesji Rady Gminy Bojanów z okazji XXV – lecia Samorządu Terytorialnego odbytej w dniu 18 czerwca 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie 

 

W sesji udział wzięło 12-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i powitanie gości.

2.Wystąpienie Wójta Gminy Bojanów.

3.Prezentacja „25 lat Samorządu Gminy Bojanów”.

4.Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

5.Wręczenie podziękowań za zaangażowanie  i pracę na rzecz rozwoju gminy.

6.Wystąpienia okolicznościowe.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady uroczystej sesji zwołanej z okazji  XXV – lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce i przywitał osoby biorące udział w sesji.

W obradach uczestniczyli:  wójt gminy, radni i sołtysi wszystkich kadencji, pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele firm współpracujących z bojanowskim samorządem.

Wśród zaproszonych gości byli również: Poseł na Sejm RP – Pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP – Pan Mirosław Pluta, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Pani  Lidia Błądek, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Stanach – ks. Zbigniew Mistak, Honorowy Obywatel Gminy Bojanów – Pan Zygmunt Cholewiński, Starosta Stalowowolski – Pan Janusz Zarzeczny, Komendant Komendy Powiatowej Policji  w Stalowej Woli –  Pan Lucjan Maczkowski, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – Pan Tadeusz Niedziałek.

Po przywitaniu gości  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji 25-lecia   istnienia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Referat okolicznościowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

W tym punkcie obrad przedstawiono kilkuminutową prezentację podsumowującą dokonania ostatnich 25 lat w Gminie Bojanów.

Pani Anna Rachwał – pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy Bojanów poinformowała  o dokonanych osiągnięciach władz samorządowych  w latach 1990 – 2015 w zakresie rozwoju gminy i poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli Pani Stanisławie Marut (Przewodniczącej Rady Gminy Bojanów w kadencjach 1998 – 2002, 2002-2006 i 2006 – 2010) oraz Panu Antoniemu  Bednarczykowi  (Wójtowi Gminy Bojanów w latach 1990 – 1998) akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”, legitymację oraz pamiątkowe trofeum.

Pani Stanisława Marut i Pan Antoni Bednarczyk podziękowali za wyróżnienie i nadanie tak zaszczytnego tytułu. Oboje podkreślili, że doceniają osiągnięcia władz samorządowych w realizacji zadań i duży wkład pracy włożonej w rozwój naszej gminy widocznej w każdej miejscowości. Życzyli dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji zadań gospodarczych.

Ad. 5

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podziękował przybyłym gościom za współpracę i podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Bojanów. Wśród grona osób, którym Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe podziękowania byli: Poseł na Sejm RP – Pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP – Pan Mirosław Pluta, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Pani Lidia Błądek, Starosta Powiatu Stalowowolskiego – Pan Janusz Zarzeczny, były Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan  Zygmunt Cholewiński,  Proboszcz Parafii Rzym. – Kat. w Stanach – ks. Zbigniew Mistak, Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli – 

Pan Lucjan Maczkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – Pan Tadeusz Niedziałek, była Sekretarz Gminy Bojanów – Pani Stanisława Jarosz, Skarbnik Gminy Bojanów – Pani Janina Lesiczka, Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica.

Ad. 6

W tym punkcie obrad głos zabrali:

Pani Lidia Błądek -  podziękowała za wyróżnienie i za współpracę. Nawiązała również do podejmowanych działań w latach 90 – tych w zakresie telefonizacji Gminy Bojanów.

Pan Mirosław Pluta - złożył na ręce Wójta  podziękowanie z życzeniami kolejnych lat pomyślnej realizacji zadań, aby zaangażowanie w rozwój gminy było docenione przez mieszkańców.

Pan Zbigniew Chmielowiec -  wysoko ocenił działalność władz samorządowych podkreślając zasadność w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje, a także złożył życzenia pomyślności i dalszego rozwoju gminy.

Pan Zygmunt Cholewiński - życzył łączności ze społeczeństwem i akceptacji nakreślonych działań.

Pan Janusz Zarzeczny -  podkreślił, że dobrze rzeczy rodzą się w zgodzie. Zapewnił, że będzie dobrze współpracował na każdej linii z Wójtem Gminy. Pogratulował władzom gminy pomyślnej realizacji inwestycji.

Ks. Zbigniew Mistak - podziękował za wyróżnienie. Nadmienił, że jest obserwatorem tego środowiska  i z dowartościowaniem docenia troskę o „Małą Ojczyznę”. Podziękował za akcenty, które padły z ust gości nawołujące do jedności i do współpracy. Podkreślił, że jest to wzajemne patrzenie na interes publiczny.  Podziękował władzom lokalnym za otwartość na współpracę.

Pan Zygmunt Kotwica - podziękował władzom gminy za bardzo dobrą współpracę i życzył pomyślności w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju gminy na przyszłe lata.

Ad.7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zamknął obrady uroczystej sesji Rady Gminy Bojanów.

 

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: E. Pakuła

 

    Przewodniczący Rady Gminy

  Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 297