Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Bojanów.

 

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 marca 2015  roku.

4.Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2014 rok.

6.Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2014 r:

a)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)Gminnego Ośrodka Kultury,

d)Gminnej Biblioteki Publicznej,

e)Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

f)Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

g)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a)sprawozdanie finansowe,

b)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,

d)informacja o stanie mienia gminy,

e)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f)dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,

h)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

c)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2015 rok,

d)nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”,

e)nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”,

f)ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy Bojanów.

 9.  Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

10.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 12 marca 2015 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań inwestycyjnych w następującym zakresie:

1)Budowy sali sportowej w Przyszowie Zapuściu (Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Sala będzie oddana do użytku na 

1 września 2015 roku),

2)Remontów dróg gminnych (W ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych prowadzony jest remont drogi Stany Królewska w miejscowości Stany i drogi Laski – Budy w miejscowości Laski. Ponadto prowadzone są remonty dróg ul. Gajowej,  ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej, ul. Parkowej w miejscowości Stany i ul. Ługowej, ul. Strażackiej w miejscowości Bojanów),

3)Budowy świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką (Dobiegają końca  prace budowlane na tym obiekcie. Usunięto stare fundamenty, zostanie wykonany dodatkowy ciąg chodników oraz opaska odbojowa wokół budynku. Termin zakończenia realizacji tego zadania to 30 czerwca br.),

4)Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie (Zakończono prace budowlane wewnątrz jak i zewnątrz budynku. Obecnie trwają prace związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy  bibliotece. Również trwają przygotowania dotyczące wyposażenia wewnątrz budynku tj. mebli i sprzętu komputerowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia br.),

5)Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (W związku z realizacją tego zadania rozstrzygnięto przetarg na zakup ciągnika z przyczepą  do obsługi PSZOK Oferta opiewa na kwotę 163.000,00 zł),

6)Remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie (Zakończono remont parteru i klatki schodowej z zabezpieczeniem wejścia na poddasze. W przyszłym roku planuje się wykonać remont na piętrze oraz zaprojektować i wykonać dojazd do ośrodka. Wójt wspomniał również o prośbie Dyrektora SPZOZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wyposażenie pomieszczeń rejestracji i poczekalni),

7)Budowy mostu na rzece Łęg w miejscowości Bojanów (Z początkiem czerwca rozpoczęto prace związane z budową mostu. Roboty budowlane prowadzone są przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej w obrębie budowy i skierowaniu ruchu na drogi objazdowe. Nowy most będzie obiektem szerszym i dłuższym. Zostanie wyposażony w 7 metrową jezdnię, chodniki oraz balustrady i bariery. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada br. W celu ułatwienia mieszkańcom dojazdu do pól będzie poprawiony przejazd za „Łysą Górą”).

W tym punkcie obrad Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin poinformował o powierzeniu pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy  Pani Annie Rachwał  na czas nieobecności w pracy Sekretarza Gminy  – Pani Agnieszki Kobylarz.

Ponadto poinformował o kontroli finansowej tut. urzędu prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Radny Pan Damian Zakrzewski poprosił o dodatkową informację w zakresie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że wydał 42 zarządzenia i przedstawił tematykę tych zarządzeń.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Wójta Gminy ze swej działalności  za okres od ostatniej sesji rady gminy.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 marca 2015 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2014 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję rady gminy. 

Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej rada gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje.

Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Ad. 5

W tym punkcie obrad rada gminy dokonała analizy sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2014 rok. Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy poinformował, że sprawozdania w formie pisemnej zostały przedłożone radnym wraz z pozostałymi materiałami na sesję rady gminy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy sprawozdania należy przedstawić na sesji, czy tez radni po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią będą kierować ewentualne zapytania w tym zakresie.

Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby, aby sprawozdania były przedstawiane na sesji rady gminy, ponieważ wcześniej zapoznali się z treścią sprawozdań przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag. powyższe sprawozdanie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6b

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie zostało przyjęte przez radę gminy bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie zostało przyjęte przez radę gminy bez uwag.

Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba poinformowała, że impreza plenerowa „Dni Miodu” w Bojanowie odbędzie się  16 sierpnia br.

Ad.  6d

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Pani Janina Pistor poinformowała, że w Szkole Podstawowej w Bojanowie, Stanach i Przyszowie będą podwójne oddziały w klasach pierwszych z uwagi na objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków. 

Od września br. do klasy I pójdą sześciolatki i siedmiolatki. 

Pani Dyrektor wspomniała, że wysokość subwencji na  ucznia wynosi średnio 8.800,00 zł. Do bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych samorząd dokłada 1,5 mln zł.

Rada Gminy rozpatrzyła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie.

Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 6f

W tym punkcie obrad radny – Pan Jan Puzio zwrócił uwagę na   potrzebę przeprowadzenia konserwacji hydrantów i zaworów w Pietropolu.

Kierownik GZUK – Pan Leszek wyjaśnił, że co roku przeprowadzane są przeglądy tych urządzeń i dokonywana jest ich konserwacja. 

Radny – Pan Stanisław Pitak zapytał kiedy zostanie ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana na pastwisku w Bojanowie za Rzeką w pobliżu nieruchomości pana Szweda.

Kierownik GZUK poinformował, że przepompownię planuje się ogrodzić w przeciągu dwóch tygodni.

Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o straty wody.

Kierownik GZUK wyjaśnił, że występują straty wody na poziomie około 20% i zależą  od jakości wodomierzy. Obecnie zakupiono wodomierze wyższej klasy, aby zminimalizować te straty wody.

Radny – Pan Jerzy Bajek zapytał - do kogo należy koszenie traw przy przystankach w Korabinie i Cisowym Lesie?

Kierownik GZUK – wyjaśnił, że koszenie terenów należy do zadań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie – Pan Jacek Kowal wystąpi z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o poszerzenie usług specjalistycznych (kardiologia, ginekologia). Staramy się spełniać standardy określone przez NFZ, aby uzyskać kontrakt na określone specjalności.

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z działalności merytorycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7a

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy sprawozdanie finansowe obejmujące:

1.bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

2.łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3.łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

4.łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z  zestawień zmian samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

W bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początku roku wynosiły  3.650.129,82 zł  a na koniec roku 1.316.235,46 zł, w tym subwencja oświatowa  na rok 2015 w kwocie 472.499,00 zł. W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, ŚDS, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 74.785.454,46 zł, a na koniec roku  80.682.558,77 zł.

Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie  6.071.425,26 zł. 

Wartość inwestycji na początku roku wynosiła 1.541.622,70 zł a na koniec roku wzrosła do kwoty 1.955.713,35 zł.

Należności krótkoterminowe uległy zmniejszeniu z kwoty 1.570.360,30 zł do kwoty 1.344.917,69 zł.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początku roku wynosiły 1.023.449,65 zł, a na koniec roku 1.205.196,63 zł. 

Ustalony wynik finansowy w kwocie 6.071.425,26 zł jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”, a kwota funduszu  jednostek 80.391.714,96 zł jest zgodna ze sprawozdaniem  „zestawienie zmian funduszu jednostki”.

Ad. 7b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w dniu 26 marca br. Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Z przedłożonych materiałów przez Wójta Gminy wynika, że planowane dochody na rok 2014 wynosiły 25.966.948,97 zł a wykonane zostały w wysokości 25.561.663,34 zł, co stanowi 98,44 % planu.

Natomiast planowane wydatki wynosiły 29.145.197,97 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 28.435.739,66  zł, co stanowi 97,56 % planu.

W 2014 roku  przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 2.011.900,00 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 2.874.076,32 zł. Rozchody wyniosły 1.198.735,00 zł.  Zadłużenie na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 8.433.494,00zł. Łączna kwota długu stanowi 32,99 % wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Ad. 7c

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła uchwałę Nr XV/86/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Ad. 7d

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin  przedstawił informację o stanie mienia gminy  na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i  wyczerpującego charakteru informacji.

W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku.

Ad. 7e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7f

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, iż sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu były analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz komisjach stałych Rady Gminy.

W przedłożonym sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono przebieg wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywną opinię w przedmiocie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Rada Gminy po  zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Radny – Pan Łukasz Żukowicz wnioskował, aby w przyszłości do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć zestawienie tabelaryczne zwierające wykaz inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę, że taka informacja będzie zasadna na podsumowaniu kadencji Rady Gminy.

Radny Pan Łukasz Żukowicz przychylił się do propozycji Wójta w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Józef Grabiec  poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok  i przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7h

Zastępca Wójta Gminy – Pani Zofia Kruk przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XV/106/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie opinii  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Ad. 7i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę Nr VI/32/2015 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji Rady Gminy.

Ad. 8 a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/33/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć:

1)„Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w miejscowości Stany”. Zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 1.094.000,00 zł do kwoty 1.109.100,00 zł w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika  z przyczepą do obsługi PSZOK.

2)Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów. Zwiększa się nakłady  inwestycyjne z kwoty 375.000,00 zł do kwoty 413.860,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych tj. ułożenie kostki brukowej – dojścia do placu zabaw oraz opaski odbojowej wokół budynku a także konicznością zakupu wyposażenia (tj. mebli oraz sprzętu sportowego).

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2015 roku po zmianach wynoszą 23.601.576,26 zł a wydatki 22.545.293,92 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła

uchwałę  Nr VI/34/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 319.421,00 zł. Są to środki pochodzące z tytułu sprzedaży działek mienia gminy, wpłaty odszkodowania Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajecie nieruchomości w miejscowości Przyszów pod budowę mostu, wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu innych gmin, dotacja ze środków PFRON, wpłaty za pobyt uczestników w DPS, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków ogółem o kwotę 432.732,00 zł.  Powyższa kwota została przeznaczona na: wykonanie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup oprogramowania do stałego rejestru wyborców, dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Bojanowie, remont samochodu strażackiego OSP Stany, przekazanie dotacji dla ZOZ Bojanów na wyposażenie pomieszczeń rejestracji i poczekalni, zakup działki pod przepompownie ścieków, zakup ciągnika z przyczepa do obsługi PSZOK, zwiększenie wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojanów.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące zmniejsza wydatków budżetu gminy o kwotę 113.311,00 zł. 

Poinformowała także o zwiększeniach przychodów budżetu z tytułu wolnych środków 

w kwocie 558.501,00 zł o zmniejszeniach przychodów budżetu gminy z tytułu pożyczek 

i kredytów  z kwoty 863802,00 zł do kwoty 305.301,00 zł oraz o zmniejszeniach limitów zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych  w roku 2015 z kwoty 1.363.802,00 zł do kwoty 805.301,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2  - wstrzymujących podjęła uchwałę Nr VI/35/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o wnioskach złożonych przez Wójta Gminy Bojanów o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów” dla Pana Antoniego Bednarczyka – Wójta Gminy Bojanów w latach 1990 – 1998  i Pani Stanisławy Marut – Przewodniczącej Rady Gminy Bojanów w kadencjach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010.

Kapituła na posiedzeniu  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te wnioski.

Radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu jest  słabe i zawiera ogólniki.

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że te uwagi radny mógł zgłosić na posiedzeniu kapituły ale nie brał udziału w tym posiedzeniu.

Radny Pan Józef Grabiec zwrócił uwagę, iż radny Zakrzewski nie powinien podejmować dyskusji w kwestii uzasadnienia tych wniosków skoro nie wziął udziału w posiedzeniu kapituły. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Panu Antoniemu Bednarczyk „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/36/2015 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Pani Stanisławie Marut „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/37/2015 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojanów”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy Bojanów. Nadmienił, że klub radnych złożył projekt uchwały 

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy w wysokości 300,00 zł.

Przewodniczący klubu radnych – Pan Damian Zakrzewski wyjaśnił, że projekt uchwały został złożony na wniosek kilku sołtysów. Na początku kadencji nowej rady ustalono diety dla radnych a pominięto sołtysów. Ta dieta po części zrekompensuje ich działalność.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę  Nr VI/38/2015 w sprawie  ustalenia diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Ad. 10

Radny – Pan Łukasz Żukowicz wystąpił z wnioskiem o uporządkowanie nabrzeża rzeki Łęg w Przyszowie Burdzach oraz o dokonanie przeglądu placu zabaw.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zwrócił się o szybsze załatwienie sprawy dotyczącej wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr II/3/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy z uwzględnieniem w składzie Komisji Rewizyjnej przedstawiciela Klubu Radnych Niezależni.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że  podjęcie uchwały aktualnie wymaga zmian w Statucie Gminy Bojanów w przedmiocie liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Podkreślił, że przewodniczący klubu radnych złożył pismo już po powołaniu składów osobowych stałych komisji rady gminy i na obecny czas nie możemy powołać do składu komisji rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych ponieważ statut gminy określa liczbę radnych w komisjach. Następnie nadmienił, że zostaną podjęte czynności zmierzające do wprowadzenia stosownych zmian w statucie gminy.

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski wnioskował o naprawę przepustu na drodze gminnej obok Domu Kultury w Gwoźdźcu (zapada się asfalt) i o wykoszenie trawy przy Domu Kultury w Gwoźdźcu.

Radny Pan Puzio Jan skierował zapytanie w sprawie planowanej budowy placu zabaw w Pietropolu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że plac zabaw będzie wykonany w oparciu o środki zewnętrzne i należy czekać na realizację wniosku.

Dalej radny Pan Luboch Jan zgłosił wniosek o dokonanie remontu drogi dojazdowej do pól koło lasu w miejscowości Laski do tzw. „Stolarzówki”.

Radny – Pan Gustaw Konefał zwrócił uwagę na konieczność przywrócenia pierwotnego stanu  nawierzchni dróg zniszczonych w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłach i Załężu.

Sołtys sołectwa Burdze Pan Wiesław wnioskował o uporządkowanie terenu (usunięcie zakrzaczeń) nad rzeką Łęg w Przyszowie Burdzach.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad VI sesji Rady Gminy Bojanów.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła                                                        

 Przewodniczący Rady Gminy

  Emil Bieleń

                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 340