PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 23 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr IV/2015

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 23 stycznia 2015 r. 

w Urzędzie Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

IV sesja Rady Gminy Bojanów rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Bojanów o godz. 9.00.

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów Pan Emil Bieleń przywitał radnych i zaproszonych gości, następnie przedstawił porządek obrad sesji :

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.Informacja z działalności wójta od ostatniej sesji.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2015 rok dla zakładu budżetowego pn.  Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

5.Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok:

a)wystąpienie Wójta Gminy

b)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015 

c)przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej poszczególnych komisji Rady Gminy

d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015 

e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015 

f)podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015.

6.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

b)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.

7.Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

9.Zamknięcie obrad sesji.

Radni, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń przedstawił Radzie pismo, które wpłynęło dnia 24 grudnia 2014 roku do Przewodniczącego Rady Gminy o utworzeniu klubu radnych. Zawiązał się klub radnych o nazwie Niezależni. W skład Klubu wchodzą następujący radni Rady Gminy Bojanów:

1.Damian Zakrzewski,

2.Jan Luboch,

3.Łukasz Żukowicz,

4.Stanisław Pitak,

5.Jerzy Pasek,

6.Gustaw Konefał.

Przewodniczącym Klubu Radnych Niezależni, został Pan Damian Zakrzewski, sekretarzem – Pan Jan Luboch. W załączeniu do pisma znajduje się regulamin Klubu Radnych.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 

Obecnie trwają wybory sołtysów. W sołectwie Bojanów na siódmą już kadencję został wybrany sołtys Zygmunt Kotwica, w Korabinie na szóstą kadencję sołtys Jerzy Bajek. 

W Cisowym Lesie nastąpiła zmiana – sołtysem wybrany został Józef Puzio, w Laskach – ponownie Marek Olszowy, podobnie w Stanach – Jan Kudłacik, gdzie na zebraniu wiejskim obecnych było 229 mieszkańców. Wybory sołtysów jeszcze trwają, w najbliższą niedzielę odbędą się w sołectwie Gwoździec, Bojanów za Rzeką oraz na nowych zasadach w Przyszowie Zapuściu i na Rudzie. W sołectwie Burdze na razie wyboru się nie odbędą z uwagi na niezgłoszenie żadnego kandydata na sołtysa. W Burdzach i Zapuściu wybory sołtysa odbędą się na zasadzie powszechności, lokale wyborcze będą czynne od godz. 9.00 do godz. 17.00, tak aby ułatwić w nich udział wszystkim mieszkańcom. Cieszy nas to, że jest tak duże zainteresowanie mieszkańców sołectw tymi wyborami. Na prośbę sołtysa sołectwa Kozły- Załęże wybory w tym sołectwie odbędą się 15 lutego. 

W dniu dzisiejszym podpisana zostanie z wykonawcą umowa na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Bojanowie. Wykonawca tego zadania to Gminny Zakład Usług Komunalnych w Pysznicy, jest krótki czas realizacji tego zadania – do 30.06.2015 r.

Rozpoczęte zostały roboty modernizacyjne w  Samodzielnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojanowie – wykonawcą tego zadania jest Zakład Remontowo – Budowlany K. Szewczyk, zadanie ma to być zrealizowane do końca maja 2015 r. przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na Komisjach Rady Gminy prowadzone były dyskusje na temat formy prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie, pojawiła się propozycja, aby przekształcić SPZOZ na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie 100% udziału tej spółki miałaby  Gmina Bojanów. Nad tym tematem będziemy prowadzić jeszcze rozmowy.

Już od jutra przystępować będziemy do walnych zebrań Ochotniczych Straży Pożarnych i tak 24 stycznia odbędą się trzy zebrania: w Gwoźdźcu, Cisowym Lesie i Laskach, następnie 14 lutego w Maziarni, na Burdzach i w Zapuściu, 21 lutego w Bojanowie i Stanach. Jeśli chodzi o Korabinę nie otrzymaliśmy z OSP Korabina dokumentów.

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Pan Emil Bieleń poinformował radnych, iż w materiałach sesyjnych otrzymali pisemną informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku, w związku z tym zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są co do tej informacji jakieś uwagi lub zapytania. W związku z tym, że pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bojanów przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2015 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Kwota 4,19 zł. brutto dotacji do dopłata do 1 m3 ścieków, stawka ta obowiązuje dla wszystkich odbiorców i jest to o 13 gorszy mniej, niż do tej pory oraz 1 złoty brutto dotacji do 1 m3 wody tj. o 50 groszy mniej niż do tej pory. Obniżka dotacji wynika z tego, że gmina Bojanów posiada już własne ujęcie wody i w związku z tym o 1/3 kosztów spadną koszty dla mieszkańców gminy. 

Wójt: te 13 groszy mniej bierze się stąd, ze wzrasta ilość ścieków, które dopływają do oczyszczalni . Patrząc na to globalnie, koszty ścieków są mniejsze. Kierownik GZUK Pan Leszek Mach szczegółowo przeanalizował te koszty i doszliśmy do wniosku, że obniżymy dotację gminy, gdyż ścieki dla mieszkańców i tak są najniższe w tej części województwa.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt, następnie poddał pod głosowanie 

Uchwałę Nr IV/16/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Rada Gminy Bojanów przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 a

Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, zaznaczając, że uchwała ta jest wyjątkowa, to co dziś zostanie wstępnie przyjęte w uchwale do realizacji, dopiero wraz z naniesieniem zmian pod koniec roku budżetowego przyjmie ostateczną treść, jeśli chodzi o budżet na 2015 rok. Przyjęty przez nas plan dochodów na 2015 r. wynosi 22.516.414,00 zł., plan wydatków wynosi 21.694.103,00 zł. Widzicie Państwo że jest nadwyżka która pokryje spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie oraz częściowo spłatę kredytu. W dokumentach, które Państwo otrzymaliście że będzie zaciągany kredyt, jednak w ramach wypracowanych środków ( m.in. zwrot VAT), chcemy zmniejszyć zadłużenie, aby nie zaciągać kredytu. Kwotowo chciałbym aby na koniec roku zaoszczędzić, tak aby móc sięgnąć po środki unijne w 2017 roku. Ten rok poświęcimy na zakończenie spraw, na które pozyskaliśmy środki m.in. budowa placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką oraz budowę gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stanach oraz na realizację zadań takich jak w każdym roku czyli: środki na drogi powodziowe, po scaleniowe, jednak głównym celem będzie przygotowanie się pod dalszą kanalizację oraz obiekty sportowe, ponadto przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie starorzecza w Zapuściu.

Jeśli chodzi o szczegóły budżetu, zostały one wyczerpująco omówione na Komisjach.

W ramach opinii Komisji Rewizyjnej – na etapie jej przygotowywania pojawiła się kwota 240.000 zł. na zagospodarowanie starorzecza Łęgu w Zapuściu. Jednak w tym roku zajmiemy się tylko opracowaniem dokumentacji projektowej na to zadanie, a kwotę 190.000 zł. w części chcemy przeznaczyć na pomoc finansową dla powiatu ( remont drogi Stany-Kozły) oraz na dokumentację projektową na przebudowę drogi Stany – Krawce. Póki co cztery samorządy, którym zależy na remoncie tej drogi wyraziły chęć wykonania tej drogi. Ponadto z tej kwoty przeznaczymy 30.000 zł. przystanki i 30.000 zł. na budowę boisk wielofunkcyjnych.

Do tej części wystąpienia Wójta, Radni nie zgłosili pytań.

Ad. 5 b

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

Ad. 5 c

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Józefowi Grabcowi, który przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do budżetu na rok 2015 (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).

Następnie Przewodniczący Komisji i Rozwoju – Henryk Lebioda przedstawił opinię Komisji, w sprawie budżetu na 2015 rok (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Mieczysław Sasiela przedstawił opinię Komisji w sprawie budżetu na 2015 rok (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).

Ad. 5 d

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Pani Agnieszce Kobylarz – Sekretarz Gminy, która przedstawiła Uchwałę Nr XV/308/2014  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa przedłożony projekt uchwały budżetowej zaopiniowała pozytywnie. (Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 5 e

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów zgodnie z porządkiem obrad sesji rozpoczął dyskusje nad projektem uchwały budżetowej , zaznaczając, że radni mieli możliwość zapoznania się z całością projektu uchwały budżetowej, ponadto projekt ten był omawiany na komisjach stałych Rady Gminy Bojanów,  Rada zapoznana została z opinią RIO,  wysłuchane zostało wystąpienie Wójta, w związku z tym otworzył dyskusję na ten temat. 

Radny Łukasz Żukowicz: w opinii RIO pojawiły się inne kwoty

Skarbnik: tak, ponieważ były autopoprawki do budżetu

Radny Damian Zakrzewski: kiedy i w jakiej kwocie nastąpi zwrot podatku VAT?

Skarbnik: trwa procedura ustalania wysokości VAT w urzędzie skarbowym

Przewodniczący Rady: z tego co mi wiadomo urząd skarbowy będzie ustalał raty do zwrotu, złożyliśmy wnioski o zwrot na 2 miliony złotych, na dzień dzisiejszy nie wiadomo w jakiej kwocie zwrot nastąpi, ani w jakim terminie – na kolejnych sesjach będziemy informować, jest to ważne, bo to 1/3 zadłużenia gminy. Daje nam to obraz tego, na jaką skalę prowadziliśmy działania, skoro jest tak Duzy VAT do odzyskania. Firma, która zajęła się procedurą odzyskania VAT-u została wybrana z przetargu. 

Radny Damian Zakrzewski: czy są jakieś statystyki, która gmina już otrzymała VAT?

Sekretarz: tak, np. gmina Radomyśl nad Sanem, firma, która u nas zajmuje się odzyskaniem VAT, bierze tylko 3% prowizji, to bardzo dobre warunki, bo niektóre firmy proponowały 30%.

Wójt: nie będziemy się ubiegać o odzyskanie VAT-u z zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jednostkowe gminy próbowały go odzyskać, ale Urząd Marszałkowski radzi, aby tego nie robić, ponieważ można by odzyskać ok. 3 miliony złotych, ale ponad 2 miliony złotych gmina musiałaby zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z tym, że więcej pytań do projektu budżetu nie było Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt, następnie poddał pod głosowanie.

Uchwałę budżetową Gminy Bojanów na rok 2015 Nr IV/17/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku radni przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów ogłosił 10-minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. 6 a

Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady Gminy Bojanów wznowił obrady sesji, przekazał głos Pani Agnieszce Kobylarz – Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła Uchwałę Nr XV/309/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. RIO projekt zaopiniowała pozytywnie (Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 6 b 

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów, informując radnych, że zmienił się załącznik do tego projektu, który radni otrzymali, nastąpiła zmiana odnośnie budowy hali sportowej w Przyszowie (o 200.000zł. podjęta była już w tej sprawie uchwała) oraz zmiana dotycząca budowy świetlicy wiejskiej w Bojanowie (było 292.000 zł. po przetargu jest 375.000 zł.), ponadto zmieniła się kwota dotycząca zagospodarowania starorzecza Łęgu – tam pozostało 50.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy: poznaliśmy opinię RIO, opinia ta jest pozytywna, proszę o pytania dotyczące tego punktu porządku obrad sesji. Pytań nie zadano, przewodniczący ogłosił głosowanie Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała została podjęta jednogłośnie – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Pani Marii Stanisławskiej, kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały, następnie poprosił radnych oraz sołtysów o ewentualne informacje na temat osób, które zgodnie z przedstawianą uchwałĄ potrzebowaliby takich usług i o zgłaszanie ewentualnych problemów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Następnie Przewodniczący ogłosił głosowanie Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 

Przewodniczący Rady, zwrócił się z zapytaniem do Wójta o przedstawienie sytuacji mostu na rzece Łęg w miejscowości Bojanów.

Wójt: poza procedurą uzyskiwania zezwolenia na budowę mostu, prowadzona jest procedura związana z wycinką drzew, gdzie będzie wykonany most zastępczy. Most ten będzie służył mieszkańcom gminy, jak również będzie on potrzebny do budowy nowego mostu, będzie to most o nośności do 30 ton. Prawdopodobnie zostanie on postawiony w III kwartale 2015 roku, ostatecznie decyzja zostanie podjęta w przyszłym tygodniu, kiedy to Sejmik Województwa Podkarpackiego podejmie uchwałę budżetową.

Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów, jako że zakład energetyczny będzie w dalszym ciągu modernizował linię energetyczną, zostanie usunięty kabel nad boiskiem w Przyszowie (zostanie on wkopany), podobnie postaramy się aby to samo zrobiono w Stanach, do sołtysów: jeśli są jakieś słupy „zużyte” , jeśli np. wystają jakieś druty itp. proszę zgłaszać to do kierownika referatu infrastruktury Pana Roberta Sałęgi. Ponadto nastąpi wymiana starych lamp oświetleniowych w Maziarni, na energooszczędne.

Radny Bajek Jerzy: proponuję zrobić tablice ogłoszeń w sołectwie Cisów Las

Radny Jerzy Pasek: należałoby wyczyścić te tablice ogłoszeń, bo są na nich jeszcze plakaty wyborcze

Wójt: nie jest zadaniem gminy usuwanie tych plakatów, można to zgłosić na policję i komitety wyborcze zostaną ukarane. Poza tym zaczęliśmy czyścic te tablice, ale prace te zostały przerwane zdarzeniem losowym – pracownik, pan Mieczysław Żak uległ wypadkowi i będzie nieobecny co najmniej pół roku, nie zamierzamy przyjmować nikogo na zastępstwo.

Przewodniczący Rady: jeżeli tablica ogłoszeń jest obciążania ogłoszeniami, świadczy to o tym, że została postawiona zasadnie, prośba do sołtysów, aby w ramach obchodu sołeckiego zrywali ogłoszenia, które są już nieaktualne.

Sołtys Edward Sulich: są przeznaczone środki na budowę przystanków, gdzie one będą budowane?

Przewodniczący Rady: tego jeszcze nie wiadomo, wysłuchamy propozycji sołtysów i radnych i podejmiemy decyzje w tej sprawie

Wójt: jeden na pewno zostanie wybudowany w Cisowym Lesie

Sołtys Edward Sulich: w Cisowym Lesie to droga powiatowa, tam ma być remont tej drogi

Przewodniczący Rady: moim zdaniem, trzeba zrobić te, które są w najgorszym stanie technicznym, bez względu na właściciela drogi. Jeśli chodzi o budowę nowych – wysłuchamy radnych.

Sołtys Zygmunt Kotwica: trzeba rozważyć problem wydłużenia czasu pracy GOK-u tak aby dzieci i młodzież miała możliwość korzystania z budynku, bo GOK zamykany jest wcześnie a młodzież przesiaduje na przystankach albo na placu targowym.

Wójt: wiemy o tym, że w większości sołectw jest ten problem, niezależnie od tego czy budynki są pod zarządem GOK-u, czy biblioteki chciałbym, aby temat ten został przedyskutowany na komisjach, proponuję zaprosić na komisję dyrektora biblioteki i GOK-u by ten problem rozwiązać i wypracować pewne zasady funkcjonowania tych instytucji.

Przewodniczący Rady: łożymy nie małe pieniądze na kulturę i moim zdaniem to nie sołtysi powinni odpowiadać za wiejskie domy kultury, bo w ten sposób dojdzie do konfliktu z mieszkańcami, ale to pracownicy powinni za to odpowiadać. Zwracam się z prośbą do Komisji Spraw Społecznych, aby w miarę możliwości zapoznała się z działaniami GOK, współpraca z dyrektorem GOK, nie należy do łatwych.

Radny Józef Grabiec: istnieje problem ze sprzedażą alkoholu nieletnim, którzy wnoszą potem alkohol do świetlic

Przewodniczący Rady: dużo łatwiej byłoby zadzwonić w takiej sytuacji po patrol policji 

Wójt: uważam, że trzeba te problemy przedyskutować na komisji, już kiedyś były próby nieograniczonego dostępu do świetlic, wówczas postanowiono o zajęciach zorganizowanych typu tańce itp. Też jestem za tym, by np. w okresie zimowym wydłużyć czas pracy GOK-ów, ale trzeba to przedyskutować na Komisji Spraw Społecznych.

Sołtys Zygmunt Kotwica: są zgłoszenia mieszkańców, że młodzież nie ma gdzie się podziać.

Radny Damian Zakrzewski: w nawiązaniu do klubu radnych, chcemy złożyć propozycję aby włączyć do punktu obrad kolejnej sesji Rady Gminy nastepujące sprawy:

1.Wyrównanie diet sołtysów do wysokości diety radnych, gdyż uważamy że praca sołtysów jest cięższa

2.W nawiązaniu do członkowstwa w Komisji Rewizyjnej – nie ma konieczności zmiany statutu gminy, gdyż w poprzedniej kadencji Rady, piętnastu radnych znalazło swoje miejsce w Komisjach.

Po zakończeniu debaty Przewodniczący Rady Gminy Bojanów Pan Emil Bieleń podziękował Radzie za zrozumienie podczas debaty nad projektem budżetu Gminy Bojanów na rok 2015 i za jednomyślne podjęcie tejże uchwały, po czym dokonał zamknięcia obrad IV sesji Rady Gminy Bojanów. 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: J. Pawłowska

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Emil Bieleń

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: Administrator 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 605
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator 2015-10-28 08:18:01
1 PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w ... Administrator 2015-10-28 08:17:10