Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr III/2014

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 

w Urzędzie Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

III sesja Rady Gminy Bojanów rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Bojanów o godz. 10.00.

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów Pan Emil Bieleń przywitał radnych i zaproszonych gości, następnie przedstawił porządek obrad sesji :

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.Informacja z działalności wójta od ostatniej sesji.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych w dniu 11 grudnia 2014 r.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bojanów, udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,

b)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

d)programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojanów w roku 2015,

e)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

f)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok,

g)wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5.Zatwierdzenie planów prac stałych komisji Rady Gminy na rok 2015. 

6.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

7.Zamknięcie obrad sesji.

Radni, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad 2. 

Wójt gminy Pan Sławomir Serafin, w związku z przeprowadzonymi wyborami nowych sołtysów, które odbyły się 14 grudnia 2014 r. w sołectwach Przyszów III i Maziarnia, przedstawił i pogratulował wyboru nowym sołtysom- Panu Andrzejowi Bartmanowi, sołtysowi sołectwa Przyszów III oraz Panu Zbigniewowi Serafinowi, sołtysowi sołectwa Maziarnia.

Następnie Wójt poinformował radnych, że na dzień prowadzenia obrad sesji jest rozliczona sieć kanalizacji sanitarnej w Kozłach-Załężu w wysokości 822 000 zł. Ponadto rozliczony został drugi etap budowy hali sportowej w Przyszowie, wójt chce aby wykonawca zakończył prace i oddał do użytku halę do 1 września 2015 roku.

Podpisana została umowa z odbiorcą odpadów – Miejskim Zakładem Komunalnym w Stalowej Woli. Były próby negocjacji, aby zbiórka odpadów od mieszkańców odbywała się w ciągu jednego dnia miesiąca, tj. zarówno kontenery, jak i odpady segregowane, jednak firma nie zgodziła się na to, argumentując to tym, że ma zbyt dużo gmin do obsłużenia. Ponadto dwa razy w roku MZK będzie zabierać odpady wielkogabarytowe takie jak: meble itd. Gmina jest zadowolona z rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów. Mimo, że kwota przetargu jest nieco wyższa niż w roku ubiegłym, nie będzie podwyżek dla mieszkańców, gdyż opłaty jakie są pobierane od mieszkańców pozwolą na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Została wykonana i rozliczona droga w miejscowości Przyszów Ruda, część środków gmina pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w chwili obecnej gmina czeka na przelew z dotacji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń podziękował Wójtowi za sprawozdanie z okresu międzysesyjnego.

Ad. 3

Przewodniczący Rady wskazał radnym, odnośnie punktu 3 obrad sesji, że w materiałach otrzymali informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Bojanów w dniu 11 grudnia 2014 r. – pytań odnośnie tego punktu obrad radni nie zadali.

Ad 4 a

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w związku z rozbieżnością nazw miejscowości i ulic zawartych w poprzedniej uchwale jest konieczność uściślenia tych nazw i podjęcia nowej uchwały.

Radny Gustaw Konefał zwrócił się z zapytaniem dlaczego w projekcie uchwały wymieniony jest jeden przystanek w Załężu, skoro rzeczywiście powinny być dwa, tak jest od lat, ten drugi przystanek jest nieoznaczony i kierowcy nie chcą się zatrzymywać na nim, co sprawia trudność dojeżdżającej do szkół młodzieży. Pan Wójt poinformował, że jeśli jest potrzeba aby były dwa przystanki (oficjalne), można to zrobić, jednakże wiąże się to z dużymi kosztami, gdyż niezbędna na to jest zgoda zarządcy drogi, przy której przystanek ma się znajdować.

Przystanki, które znajdują się w projekcie uchwały – te są oficjalnie zatwierdzone.

Wójt: Przewoźnicy , w ramach komunikacji zbiorowej nie będą się zatrzymywali wszędzie, bo wpływa to na ich kurs – opóźnienia.

Sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką: jako kierowca PKS, wiem że w Załężu są dwa przystanki i tam kierowcy PKS-u zatrzymują się, jeśli jest jakaś inna potrzeba, proszę to zgłaszać.

Radny Gustaw Konefał zadał pytanie Panu Krzysztofowi Krukowi, czy w Załężu są dwa, czy jeden przystanek?

Krzysztof Kruk: na terenie gminy są drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, co do dróg wojewódzkich – uchwały podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, podobnie jeśli chodzi o drogi powiatowe – uchwałę podejmuje Zarząd Powiatu. W Załężu na skrzyżowaniu był słupek i będzie, natomiast uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego w Załężu jest jeden oficjalny przystanek, jeśli miałby być kolejny, decyzję taką musi podjąć Rada Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt, następnie poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorstwom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Wynik głosowania był następujący:

18 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 b

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto poinformował radnych, że istnieje ustawowy obowiązek corocznego przyjęcia takiego programu. Program ten jest przygotowywany i realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Radny Damian Zakrzewski zadał pytanie kto wchodzi w skład Komisji.

Wójt: Maria Stanisławska – kierownik GOPS, Beata Jurek, Agnieszka Kobylarz, Małgorzata Nowogrodzka, oraz psycholog – skład będzie zmieniany.

Radny Puzio zadał pytanie w jakiej odległości od sklepu mieszkańcy mogą pić alkohol.

Wójt : w ogóle nie mogą, gdyż jest to miejsce publiczne.

Przewodniczący Rady: tam gdzie jest alkohol sprzedawany na wynos, nie można go spożywać w obrębie sklepu, w innym przypadku – musi być wyznaczone miejsce do jego spożywania.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/10/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2015 rok.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4 c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przeciwdziałania narkomanii. 

Radny Łukasz Żukowicz zadał pytanie czy w gminie istnieje problem narkomanii?

Przewodniczący Rady: były incydenty w szkołach, formalnie nie było żadnego wszczętego postępowania.

Wójt: nieoficjalnie wiemy, że problem jest, ostatnio był incydent w Burdzach, w samochodzie znaleziono używki, samochód był z Grębowa.

Łukasz Żukowicz: najważniejsze jest zabezpieczenie szkół.

Wójt: dyrektorzy szkół czuwają, jednak żeby znaleźć narkotyki, trzeba by przeprowadzać akcję z policją.

Łukasz Żukowicz: chodzi mi bardziej o zapobieganie, np. rozmowy, pogadanki z uczniami itp.

Wójt: takie działania mają miejsce, ostatnio zaangażował się w organizację takiego spotkania ksiądz Hamera, spotkało się ono z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Przewodniczący Rady: Wójt przeprowadzał rozmowy z dyrektorami szkół, uczulał na czym polegają skutki zażywania narkotyków.

Wójt: jeśli chodzi o nasze szkoły – raczej problemu tego nie ma, problem jest u młodzieży, która wykracza poza gimnazjum, nieoficjalnie wiemy, że trafiają dealerzy. To zjawisko dotyczy bardziej młodzieży ponadgimnazjalnej. Póki co zdarzeń takich w naszych szkołach nie ma.

Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały, następnie poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/11/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4 d

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały programu opieki nad zwierzętami, zaznaczając iż jest to trudny temat, ponieważ nie jest proste odebranie zwierząt, które kwalifikowały by się od odebrania. Problem taki pojawił się w latach ubiegłych w Gwoźdźcu – wówczas został częściowo rozwiązany. Na dzień dzisiejszy nie ma zgłaszanych problemów złego traktowania zwierząt. Na oczyszczalni w Stanach znajdują się dwa kojce, jeśli będą sygnały o złym traktowaniu zwierząt, to trzeba je będzie tam umieścić, przy czym musi być to rzetelna informacja. Największy problem z błąkającymi się zwierzętami pojawia się w czasie wakacji.

Wójt: w § 12 programu, gmina zapewnia środki w wysokości 4 000 zł. , na razie są to środki wystarczające na sterylizację zwierząt, czy też usługę weterynaryjną oraz zakup karmy. Kwota ta jest niewielka w porównaniu do tej jaką gmina musiałaby ponieść w przypadku umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w schronisku - tam koszt utrzymania to 3 000 zł  miesięcznie.

Przewodniczący Rady: lekarz weterynarii zażądał 3 000 zł. miesięcznie tylko za gotowość do interwencji. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2015”.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4 e

Projekt uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na rok 2014 przedstawiła Pani Janina Lesiczka Skarbnik Gminy Bojanów (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Wójt: zmiany w WPF wynikają z faktu, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróciło się do urzędu o większe wykorzystanie kwoty.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 f

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Wójt: został sprzedany samochód marki Fiat doblo, który służył dowożeniu posiłków do szkół i przedszkoli, auto to było już wysłużone, wymagało dużych nakładów finansowych, co było nieopłacalne, posiłki teraz dowożone będą transporterem. Następna zmiana dotyczy zakupu działki w Pietropolu na urządzenie placu zabaw i przystanku, Gmina chciała się dogadać w dzierżawie z Agencją Modernizacji i Restrukuryzacji Rolnictwa jednak negocjacje te nie udały się, zatem istniej możliwość zakupu 29-arowej działki za 14 000 zł.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/14/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 g

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Bezpośrednio przed sesją Rady Gminy Bojanów, odbyły się posiedzenia komisji stałych, na których zostali wybrani przewodniczący poszczególnych komisji:

1.Józef Grabiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.Henryk Lebioda – Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju

3.Mieczysław Sasiela – Przewodniczący Komisji Spaw Społecznych.

Ponadto komisje na odbytych posiedzeniach przyjęły swoje plany pracy, które to następnie poszczególni przewodniczący przedstawili radnym.

Ad. 6

W tym punkcie radni zgłaszali swoje zapytania:

Łukasz Żukowicz: czy można powiadamiać o spotkaniach komisji co najmniej 2 tygodnie wcześniej?

Przewodniczący Rady: na pewno jest to możliwe, najlepiej aby radni wymienili się swoimi numerami telefonów.

Michał Kotwica: czy gmina jest gotowa na ataki zimy? Do kogo należy zgłaszać konieczność odśnieżania

Wójt: tak, wszystko jest gotowe. Zgłoszenia do Pana Krzysztofa Kruka.

Sołtys  Sulich: istnieje problem przystanków, nie ma zatok, gmina powinna zająć się tym problemem, ponieważ istnieje zagrożenia, autobus stoi na pasie ruchu drogowego, co stanowi zagrożenia.

Wójt: przystanki o których Pan mówi są przy drogach powiatowych i wojewódzkich, gmina nie ma na to wpływu, gdyż zarządzającymi są właściciele tych dróg. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie gmina zgłaszała ten problem, przy uchwalaniu programu wojewódzkiego, jeśli chodzi o drogi powiatowe, są tam przeznaczone środki na usunięcie problemu, ale gmina Bojanów będzie musiała zapewnić pomoc finansową zarządcom dróg.

Damian Zakrzewski: jest prośba o aktualizacje strony internetowej, ponieważ nie można otworzyć żadnej uchwały na stronie.

Przewodniczący Rady Pan Emil Bieleń złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia noworoczne, po czym dokonał zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy Bojanów. 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: J. Pawłowska

                                                                                                      Przewodniczący Rady

     Emil Bieleń

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 278